ПОПЕРЕДУ ЗМІН У ВІЙСЬКОВИХ СИСТЕМАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ ТА ПРОФЕСІЙНОЇ ОРІЄНТАЦІЇ

Михайло Михайлович Медвідь, Анатолій Валерійович Бабічев, Володимир Миколайович Дем’янишин, Юлія Іванівна Медвідь, Андрій Григорович Бухун

Abstract


У статті теоретично обґрунтовано сутність та структуру готовності до військової служби за контрактом чи у резерві в умовах постійних змін. Подано визначення «науки про освіту», оскільки з’явилась нова спеціальність. Запропоновано використовувати вісім стадій реалізації змін, запропонованих Джоном П. Коттером, у військових системах вищої освіти та професійної орієнтації. Відображено структурну модель активної політики військового формування на ринку праці з її основними завданнями: професійна орієнтація на військову службу та підготовка військових фахівців. Запропоновано у подальших досліджень провести опитування таких категорій осіб: курсантів щодо професійної орієнтації на військову службу за контрактом у системі військово-патріотичного виховання шкіл; громадян України, які на даний час проходять підготовку за програмою офіцерів запасу, щодо удосконалення системи такої підготовки; офіцерів, які виконують (виконували) службово-бойові завдання в районі проведення антитерористичної операції, зокрема тих громадян України які пройшли підготовку за освітньо-професійною програмою офіцерів запасу, були відмобілізовані; громадян України, які не військовослужбовці, проте були свідками виконання службово-бойових завдань військовослужбовцями, можуть оцінити їх дії, професійність, зокрема щодо спілкування з місцевим населенням, з затриманим противником тощо.


Keywords


науки про освіту; зміни; вища військова освіта; професійна орієнтація; військова служба за контрактом; військова служба у резерві; готовність; мотивація; ринок праці

References


Економічна енциклопедія: наукове видання / відповідальний ред. С. В. Мочерний. – в 3 т. – Т. 1. – К. : видавничий центр "Академія"; Тернопіль: Академія народного господарства, 2000. – 863 с.

Про вищу освіту [Електронний ресурс] : Закон України від 01.07.2014 р. № 1556-VII : за станом на 22 лист. 2016 р. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1556-18 (дата звернення : 22.11.16). – Назва з екрана.

Про затвердження переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти [Електронний ресурс] : Постанова Кабінету Міністрів України від 29.04.2015 № 266 : за станом на 22 лист. 2016 р. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/266-2015-%D0%BF (дата звернення : 22.11.16). – Назва з екрана.

Про освіту [Електронний ресурс] : Закон України від 23.05.1991 р. № 1060-ХII : за станом на 22 лист. 2016 р. – Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1060-12 (дата звернення : 22.11.16). – Назва з екрана.

Колот, А. М. Розвиток наук про працю та соціально-трудові відносини на засадах міждисциплінарності / А. М. Колот // Соціально-трудові відносини: теорія та практика : зб. наук. пр. – К. : ДВНЗ «КНЕУ ім. Вадима Гетьмана», 2014. – № 2 (8). – С. 7–26.

Економічна енциклопедія: наукове видання / відповідальний ред. С. В. Мочерний. – в 3 т. – Т. 2. – К. : видавничий центр "Академія"; Тернопіль: Академія народного господарства, 2001. – 847 с.

Сурмін, Ю. П. Майстерня вченого: підруч. для науковця / Ю. П. Сурмін. – К. : Навч.-метод. центр "Консорціум з удосконалення менеджмент-освіти в Україні", 2006. – 302 с.

Біла книга 2012. Збройні Сили України. – К. : Міноборони України, 2013. – 74 с.

Коттер, Джон П. Впереди перемен: пер. с англ. / Джон П. Коттер. – М.: Издательство «Олимп–Бизнес», 2016. – 256 с.

Куликов, Г. Т. Мотивация трудовой деятельности в системе рыночных отношений (на примере промышленности Украины): дис. … д-ра экон. наук : спец. 08.09.01 "Демография, экономика труда, социальная экономика и политика" / Г. Т. Куликов ; Ин-т демографии и соц. исследований НАН Украины. – К., 2006. – 432 с.

Артюх, В. М. Аналіз пріоритетів, що спонукають до військової служби за контрактом / В. М. Артюх // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету ім. Тараса Шевченка. – 2009. – Вип. 19. – С. 173–176.

Великий тлумачний словник української мови / уклад. і гол. ред. В. Т. Бусел. – К. : Ірпінь : ВТФ «Перун», 2004. – 1440 с.

Павлов, Я. В. Розвиток готовності до миротворчої діяльності офіцерів МВС України в системі післядипломної освіти: дис. … кандидата педаг. наук : спец. 13.00.04 «Теopiя i метoдика пpoфесiйнoї oсвiти» / Я. В. Павлов ; Національна академія Національної гвардії України. – Х., 2016. – 210 с.


Full Text: PDF (Українська)

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
   
Archive
2015 343 353 365 367 370  
2016 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18
2017 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12
13-14 15 16 17-18    
2018 1 2 3 4 5 6
  7 8 9 10-11 12 13
  14 15 16 17 18
2019 1 2 3 4    

User

Information

Journal Content

Browse

Language

Font Size