РОЗВИТОК ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА ЯК ТЕХНОЛОГІЯ УПРАВЛІННЯ НАВЧАЛЬНИМ ЗАКЛАДОМ В УМОВАХ ІНКЛЮЗІЇ

О. САКАЛЮК, С. АЛЕКСАНДРОВА

Abstract


У статті представлено сучасне розуміння сутності феномена «інклюзивне освітнє середовище», розкрито його специфічні ознаки. Зазначено, що профілактику появи перешкод і барєрів у взаємодії дитини з довкіллям забезпечують середовищні ресурси. Запропоновано етапи проектування розвитку інклюзивного освітнього середовища.


Keywords


інклюзія, інклюзивне освітнє середовище, діти з особливими освітніми потребами, бар’єри, середовищні ресурси.

References


Гончар Г. Д. Шляхи створення інклюзивного освітнього середовища для дітей з розладами аутичного спектра [Електронний ресурс] / Г. Д. Гончар. – Режим доступу : ippobuk.cv.ua/images.

Зубарева Т. Г. Компетентностно-ориентированное повышение квалификации специалистов по созданию инклюзивной образовательной среды : автореф. дис. на соискание учен. степени канд. пед. наук : спец. 13.00.08 «Теория и методика профессионального образования» / Т. Г. Зубарева. – Курск, 2009. – 23 с.

Кузава І. Б. Роль інклюзивного середовища у формуванні особистості дошкільників, які потребують корекції психофічного розвитку [Електронний ресурс] / І. Б. Кузава. – Режим доступу : file:///C:/Users/comp/Downloads/znppo_2012_11_60%20(3).pdf.

Єжова Т. Є. Толерантне освітнє середовище інклюзивного навчального закладу як умова соціальної реабілітації дітей з обмеженими можливостями життєдіяльності [Електронний ресурс] / Т. Є. Єжова. – Режим доступу : http://koris.com.ua/other/3054/index.html?page=4.

Задіранова Г. В. Розвиток дитини з обмеженнями життєдіяльності в умовах інклюзивного освітнього середовища [Електронний ресурс] / Г. В. Задіранова. – Режим доступу : http://koris.com.ua/other/3054/index.html?page=63.

Калініченко І. О. Особливості формування інклюзивного освітнього середовища для забезпечення всебічного розвитку дитини [Електронний ресурс] / І. О. Калініченко. – Режим доступу : http://archive.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/Apn/2012_9/kalinich.PDF.

Малофеев Н. Н. Дети с отклонениями в развитии в общеобразовательной школе : общие и специальные требования к результатам обучения / Н. Н. Малофеев, О. С. Никольская, О. И. Кукушкина // Воспитание и обучение детей с нарушениями развития. – 2010. – № 5. – С. 6–11.

Шматко Н. Д. Совместное воспитание и обучение детей с ограниченными возможностями здоровья и нормально развивающихся дошкольников / Н. Д. Шматко // Воспитание и обучение детей с нарушениями развития. – 2010. – № 5. – С. 12–19.

Гайдукевич С. Е. Средовой подход в инклюзивном образовании / С. Е. Гайдукевич // Инклюзивное образование : состояние, проблемы, перспективы : материалы регионального семинара. – Минск : Четыре четверти, 2007. – С. 34–46.

Управління педагогічними інноваціями в інклюзивній освіті / А. М. Ананьєв, С. В. Воронова, М. В. Малік, О. О. Сакалюк, М. М. Тодорова, М. М. Торган, Н. М. Черненко та ін. ; за заг. наук. ред. С. К. Хаджирадєвої. – К. : Освіта України, 2014. – 244 с.


Full Text: PDF (Українська)

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
   
Archive
2015 343 353 365 367 370  
2016 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18
2017 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12
13-14 15 16 17-18    
2018 1 2 3 4 5 6
  7 8 9 10-11 12 13
  14 15 16 17 18
2019 1 2 3 4    
2020 1          

User

Information

Journal Content

Browse

Language

Font Size