ОРГАНІЗАЦІЯ ПОРІВНЯЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНОГО АНАЛІЗУ МЕТОДИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДИФЕРЕНЦІАЦІЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ СЕЛЕКЦІОНЕРІВ-ГЕНЕТИКІВ

Н. АНТІПОВА, Н. РІДЕЙ, І. АНТІПОВ

Abstract


У статті здійснено порівняльний аналіз навчальних планів і програм, в результаті якого було визначено специфіку варіативної частини вибору ВНЗ та університетів-партнерів (баз педагогічного експерименту), встановлено специфіку бакалаврської підготовки за класифікаційними ознаками майбутньої спеціальності магістратури; розроблено та впроваджено проблемні інтегровані лекції у зміст підготовки бакалаврів і магістрів для уніфікації науково-методичного забезпечення; виокремлено типи проблемних інтегрованих лекцій у циклах підготовки бакалаврів і магістрів; сформовано обґрунтований набір фахових компетентностей при забезпеченні теоретичного навчання спеціальних дисциплін.


Keywords


зміст і структура, спеціальність і спеціалізація, ступенева підготовка бакалаврів і магістрів, проблемні інтегровані лекції, фахова компетентність.

References


1.Стратегія сталого розвитку «Україна-2020» - [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/5/2015

Концепція Державної цільової програми розвитку аграрного сектору економіки на період до 2020 року - [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://minagro.gov.ua/apk?tid_hierachy=1200

Стратегія державної кадрової політики на 2012-2020 роки - [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/45/2012

Рідей Н. М. Ступенева підгoтoвка майбутніх екoлoгів : теoрія і практика : Мoнoграфія / за заг. ред. академіка Д. O. Мельничука. – Херсoн. : Видавництвo Oлді-плюс, 2-ге вид. перерoблене і дoпoвнене, 2011. – 650 с.

Концепція та науково-методичні рекомендації з формування професійно-практичної компетентності фахівців з управління природокористуванням в агросфері : навч.-метод. забезп. для наук. і наук.-пед. працівників вищ. аграр. навч. закладів / [Н.М. Рідей, В. М. Ісаєнко, Г.О. Білявський та ін.]. – К.: НУБіП України, 2014. – 459 с.

Антіпова Н. Формування фахової компетентності у бакалаврів селекціонерів-генетиків / Н. Антіпова, Н. Рідей, І. Антіпов // Науково-методичний журнал «Нова педагогічна думка». – Рівне: Рівненський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти, 2015. – №3. – С. 78-83.

Антіпова Н. Формування фахових компетентностей з селекції і генетики агрокультур у майбутніх агрономів-дослідників / Н. Антіпова, Н. Рідей, І. Антіпов // Науково-методичний журнал «Нова педагогічна думка». – Рівне: Рівненський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти, 2016. – №2, – С. 76-82.

Антіпова Н.П. Формування науково-дослідницької компетентності майбутніх селекціонерів-генетиків у ході практичної підготовки / Н.П. Антіпова, Н.М. Рідей, І.О. Антіпов // ScienceRise: Pedagogical Education. – 2016. - № 3/5 (20). – С. 8-13.

Антіпова Н.П. Методика організації проблемних інтегрованих лекцій для формування фахової компетентності майбутніх селекціонерів-генетиків / Н.П. Антіпова, Н.М. Рідей, І.О. Антіпов // ScienceRise: Pedagogical Education. – 2016. - № 10 (6). – С.35-41.

Науково-методичні рекомендації щодо формування фахової компетентності з селекції і генетики сільськогосподарських культур у студентів-агрономів: науково-методичні рекомендації для наукових і науково-педагогічних працівників вищих аграрних навчальних закладів для підготовки майбутніх селекціонерів-генетиків / [Н.П. Антіпова, Н.М. Рідей, В. Л. Жемойда, І.О. Антіпов]. – К.: НУБіП України, 2015. – 150 с.


Full Text: PDF (Українська)

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
   
Archive
2015 343 353 365 367 370  
2016 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18
2017 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12
13-14 15 16 17-18    
2018 1 2 3 4 5 6
  7 8 9 10-11 12 13
  14 15 16 17 18
2019 1 2 3 4    
2020 1          

User

Information

Journal Content

Browse

Language

Font Size