ПРОФЕСІЙНЕ СТАНОВЛЕННЯ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ З АВІАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ

К. СТАСЕВИЧ

Abstract


У статті розглядається одне з важливих питань сучасної професійної освіти – професійне становлення майбутнього фахівця. Досліджено та проаналізовано думки науковців щодо поняття професійного становлення. На основі аналізу наукових джерел запропоновано своє бачення щодо професійного становлення та підготовки фахівців з авіаційної безпеки.


Keywords


курсант, фахівець, професійне становлення, професійна підготовка, професійно важливі якості, спрямованість, компетентність, професійна придатність, конкурентоспроможність, професіоналізм, професіонал, авіаційна безпека.

References


Кодола В. Г. Система средств подготовки летного состава ХХІ века / В. Г. Кодола // Вестник МНАПЧАК. – 2009. – № 2. – С. 59–65.

Кобельков Н. О. Военно-профессиональная подготовка летного состава ВВС: современные аспекты как объекта науки / Н. О. Кобельков // Вестник МНАПЧАК. – 2008. – № 2. – С. 72–76.

Козирєв М. П. Професійне становлення фахівця в умовах вищого навчального закладу / М. П. Козирєв, Ю. Р. Козловська // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. Серія психологічна. – Вип. 1. – Львів, 2013. – С. 305–313.

Зеер Э.Ф. Психология профессий: Учебн. пособие. – 3–е изд., перераб. И доп. – М.: Академический Проект, Фонд «Мир», 2005. – 336 с.

Волянюк Н.Ю. Психологічні засади професійного становлення тренера-викладача: Автореф. дис... д-ра психол. наук: 19.00.01 / Інстит психології ім. Г.С.Костюка АПН України. – К., 2006. – 34 с.

Алексєєва Т. В. Професійне становлення особистості в системі вузівської підготовки: теоретико-методологічний аналіз проблеми [Електронний ресурс] / Т. В. Алексєєва // Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України. – Вип. 4. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Vnadps_2013_4_18.pdf

Кокун О. М. Психологія професійного становлення сучасного фахівця: Монографія. – К. : ДП "Інформ.-аналіт. агентство", 2012. – 200 с.

Карпова А.В. Психология труда: Учеб. для вузов / Под ред.– М. Владос-пересс, 2005. – 352 с.

Толочек В. А. Современная психология труда: Учебн. пособие. – СПб.:Питер, 2005. – 479 с.

Сыманюк Э.Э. Психологические барьеры профессионального развития личности. Практико-ориентированная монография. – М.: Московский психолого-социальный институт, 2005. – 252 с.

Деркач А. А., Селезнева Е. В. Акмеология в вопросах и ответах: Учебн. пособие. – М.: МПСИ, Воронеж: НПО МОДЭК, 2007. – 248 с.

Галушаниця Н.В. Дефінітивний аналіз з проблеми фомування іншомовної професійно-комунікативної компетенції майбутніх бакалаврів з авіоніки [Електронний ресурс] Режим доступу : http://er.nau.edu.ua/bitstream/NAU/10495/1/Глушаниця2012.pdf

Пономаренко В. А. Психологические проблемы авиации и космонавтики в ХХІ веке / В. А. Пономаренко // Вестник МНАПЧАК. – 2002. – № 2. – С. 6–10.


Full Text: PDF (Українська)

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
   
Archive
2015 343 353 365 367 370  
2016 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18
2017 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12
13-14 15 16 17-18    
2018 1 2 3 4 5 6
  7 8 9 10-11 12 13
  14 15 16 17 18
2019 1 2 3 4    
2020 1          

User

Information

Journal Content

Browse

Language

Font Size