СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНА ДЕТЕРМІНОВАНІСТЬ РОЗВИТКУ ВИЩОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ США

Антоніна Петрівна ЧИЧУК

Abstract


У статті проведено аналіз наукових літературних джерел з метою дослідження проблеми підготовки освітянських кадрів, зокрема початкової школи, та їх вплив на економіку США, в період соціально-економічного розвитку країни. Визначено, що соціально-культурні, політичні та економічні фактори вплинули на зміни в розвитку системи підготовки та підвищення кваліфікації вчителів, зокрема початкової школи,  у Сполучених Штатах Америки.

Keywords


підготовка освітянських кадрів; зміни в розвитку системи підготовки вчителів початкової школи; підвищення кваліфікації вчителів; вища педагогічна освіта США

References


Жуланов А.В. Демократизация образования США второй половины ХIХ-начала ХХв. : дисс. … канд. пед. наук / А.В. Жуланов. – Волгоград, 2008. – 202 с.

Зискин К.Е. Профессионально-педагогическая подготовка учителей средней школы на педагогических отделениях университетов Великобритании во второй половине ХХ в.: дис. … канд. пед. наук / К.Е. Зискин. – М., 2002. – 157с.

Мочерний С. Основи економічної теорії. навчальний посібник / С. Мочерний, О. Устенко; 2-ге вид., доп. – Київ : Академія, 2006. – 502 с.

Woodward C.M. The Manual Training School / M. Woodward. – New-York : Times, 1969. – 331 p.

Hord S. M. Professional learning communities: What are they and why are they important? / S. M. Hord // Issues About Change. − 1997. − No. 6 (1). – P. 1–8.

Андрєєва Г.Б. Подготовка, адаптация и повышение квалификации сельских учителей. дис. … канд. пед. наук / Г.Б. Андрєєва. – М., 2000. – 154 с.

Гаргай В.Б. Розвитие системы повышения квалификации учителей в Великобритании (конец ХІХ – конец ХХ вв.): дис. … д-ра пед. наук / В.Б. Гаргай. – Новосибирск, 2006. – 379 с.

Стрункина Ю.В. Профессиональная подготовка педагогических кадров во второй половине ХХ века: на материалах Великобритании и России: дис. … канд. пед. наук / Ю.В. Стрункина. – Ставрополь, 2012. – 169 с.

Schmuck R. Organisation development in school / R. Schmuck, M. Mille. – National press books, 1971. – 276 p.

Alexander R.J. Change in teacher education, Context and provision since Robbins / R.J. Alexander, M. Craft, J. Lynch. – Guildford: Holt, Rinehart & Winston, 1984. – 357 p.

Шмакова А.П. Опыт развития правовых отношений в образовательной системе Великобритании на рубеже ХХ-ХХI вв.: дис. … канд. пед. наук / А.П. Шмакова. – Омск, 2006. – 214 с.

Сбруєва А.А. Тенденції розвитку європейського простору педагогічної освіти в умовах побудови суспільства знань / А.А. Сбруєва // Вісник Житомирського державного університету ім. І. Франка. – 2008. − №37. – С. 38–42.

Біда О.A. Сільська малокомплектна та (малонаповнювана) школа: соціальний статус, проблеми роботи та існування / Біда О.A., Прокопенко Л.I. // Гірська школа Українських Карпат. – Науково-методичний журнал Прикарпатського національного університету ім. Василя Стефаника. – Івано-Франківськ, 2006. – С. 106–109.

Кучай О.В. Особливості підготовки майбутніх учителів початкових класів засобами мультимедійних технологій / О. В. Кучай // Вісник Черкаського університету. – Серія: Педагогічні науки. – 2012. – №34(247). – С. 137–140.

Кучай Т.П. Підготовка шкільних консультантів до активної участі в освітньому процесі / Т.П. Кучай // Порівняльна професійна педагогіка. – 2013. – № 2 (6). – Київ–Хмельницький. – С. 162–166.

Бондарук Я.В. Організація навчального процесу в системі підвищення кваліфікації вчителів у США.: дис. … канд. пед. наук / Я.В. Бондарук. – Черкаси, 2013. – 209 с.


Full Text: PDF (Українська)

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
   
Archive
2015 343 353 365 367 370  
2016 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18
2017 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12
13-14 15 16 17-18    
2018 1 2 3 4 5 6
  7 8 9 10-11 12 13
  14 15 16 17 18
2019 1 2 3 4    
2020 1          

User

Information

Journal Content

Browse

Language

Font Size