СТАН ФОРМУВАННЯ ПРАВОВОЇ КУЛЬТУРИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ У НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОМУ СЕРЕДОВИЩІ ПЕДАГОГІЧНОГО КОЛЕДЖУ

Леонід Володимирович Грищенко

Abstract


У статті висвітлюються деякі питання навчально-виховного середовища педагогічного коледжу. Виділено його соціальний, мотиваційний, креативний, рефлексивний, аксіологічний, інтегративний компоненти, встановлено чинники, що впливають на формування професійно-правового сегмента культури: 1) соціальні – правова система та специфіка професійної діяльності; особистісні – рівень правової освіти учасників навчально-виховного процесу; 2) рівень та зміст їх фахової підготовки; 3) специфіка їх функціональних обов’язків; 4) їх моральні якості. Розглянуто процес формування правової культури майбутніх учителів у навчально-виховному середовищі педагогічного коледжу. Виділено загальні та специфічні особливості стану навчально-виховного середовища як специфічного простору у якому формується відповідний рівень правової культури студентської молоді. Представлено компоненти індивідуальної правової культури.

Keywords


навчально-виховне, освітнє середовище; середовищний підхід; правова культура; педагогічний коледж

References


Максимов С.І. Принципи правової держави та їх реалізація в інституційному та духовному вимірах державотворення в Україні. Правосвідомість і правова культура як базові чинники державотворчого процесу в Україні: монографія / Л. М. Герасіна, О. Г. Данильян, О. П. Дзьобань та ін. Харків: Право, 2009. 352 c.

Савченко О.Я. Навчально-виховне середовище сучасної школи : діалог з В.О. Сухомлинським. Науковий вісник Миколаївського державного університету. Педагогічні науки. Вип. 8. Ч. І, 2005. С. 4–9.

Деркач Ю. Методологічні аспекти естетичного виховання студентів у навчально-виховному середовищі педагогічного коледжу. Молодь і ринок. 2012. №11(94). С. 120–124.

Братко М.В. Освітнє середовище вищого навчального закладу як детермінанта якості освіти. Збірник тез Всеукраїнської Інтернет-конференції «Актуальні проблеми університетської та професійної післядипломної освіти в кризових умовах» / НАПН України; Ун-т менедж. освіти. Київ, 2015. С. 16–17.

Гора О.В. Освітнє середовище як фактор формування національної ідентичності студентів вищих навчальних закладів. Витоки педагогічної майстерності: збірка наук. праць. Полтава: Полтав. нац. пед. ун-т імені В.Г. Короленка, 2011. С. 97–101.

Про затвердження Концептуальних засад розвитку педагогічної освіти в Україні та її інтеграції в європейський освітній простір»: наказ МОН України від 31.12.2004 р. № 998. URL: http://mon.gov.ua/images/education/average/topic/rozv/knc.doc.

Коваленко І. П. Формування правової культури майбутніх тележурналістів в умовах становлення ринкових відносин. Вісник Харківської державної академії культури. 2015. Вип. 47. С. 150–156.

Коваль І. Сутність і змістова характеристика поняття «правове виховання». Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету. 2015. № 1. С. 334–342.

Шайдуров А.А. Правовая культура учителя: условия развития. URL: http://elar.rsvpu.ru/bitstream/123456789/8489/1/tppo_2005_5_044.pdf.

Третяк С. Правове забезпечення правової культури населення як умова створення основ громадянського суспільства. Право України. 2005. № 4. С. 58–63.

Максимов С.І., Коваленко І.І. Методологічні підходи до розуміння сутності та змісту правового виховання. Правове виховання в сучасній Україні: монографія / А. П. Гетьман, Л.М. Герасіна, О.Г. Данильян та ін.; за ред. В.Я. Тація, А.П. Гетьмана, О. Г. Данильяна. 2-ге вид., переробл. і доп. Харків: Право, 2013. С. 10–32.

Муслумов Р.Р. Психологические проблемы правового образования и воспитания студентов. Психологический вестник Уральского федерального университета. Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 2013. Вып. 10. С. 211–218. URL: http://elar.urfu.ru/bitstream/10995/25232/1/pv-2013-10-26.pdf.

Клімова Г.П. Правове виховання у вищій школі: сутність та етапи здійснення. URL: http://conf.nlu.edu.ua/bis-2016/paper/viewFile/3914/601.

Венгеров А.Б. Теория государства и права: учеб. для юридических вузов. 3-е изд. М.: Юриспруденция, 2000. 528 с.

Городиський М. Правова освіта майбутнього вчителя: монографія / За ред. М. Подберезського. Харків: Легас, 2001. 128 с.

Теслюк А.С. Формування правової культури студентів – майбутніх учителів. Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту. 2006. № 1. С. 105–107.


Full Text: PDF (Українська)

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
   
Archive
2015 343 353 365 367 370  
2016 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18
2017 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12
13-14 15 16 17-18    
2018 1 2 3 4 5 6
  7 8 9 10-11 12 13
  14 15 16 17 18
2019 1 2 3 4    
2020 1          

User

Information

Journal Content

Browse

Language

Font Size