ОСОБЛИВОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ МЕТОДИКИ ФОРМУВАННЯ АНГЛОМОВНОЇ ЛЕКСИКО-ГРАМАТИЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ В ГОВОРІННІ МАЙБУТНІХ ЕКОНОМІСТІВ У ПРОЦЕСІ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

А. М. КОТЛОВСЬКИЙ

Abstract


Статтю присвячено реалізації методики формування англомовної лексико-граматичної компетентності в говорінні майбутніх економістів в процесі самостійної роботи. Компетентнісний та рефлексивний підходи  пропонують використовувати загальнонавчальні та спеціальні стратегії. Зміст навчання з метою формування лексико-граматичної компетентності в процесі самостійної роботи включає підсистему вправ, побудова якої базується на принципі відповідності етапам формування лексико-граматичної компетентності. 


Keywords


методика, лексико-граматична компетентність, самостійна робота, говоріння, підсистема вправ, етапи формування

References


Архангельский С.И. Учебный процесс в высшей школе, его закономерные основы и методы / С.И. Архангельский. – М.: Высшая школа, 1980. – 368с.

Бим И.Л. Компетентностный подход к образованию и обучению иностранным языкам /И.Л. Бим// Компетенции в образовании: опыт и проектирование: сб. научных трудов. – М.: ИНЭК, 2007. – С.156-163

Боднар С.В. Когнітивний підхід до формування англомовної лексичної компетентності студентів економічних спеціальностей/С.В. Боднар// Наука і Освіта. – 2014. - №10. – С. 34-37

Загальноєвропейські Рекомендації з мовної освіти: вивчення, викладання, оцінювання/ наук. ред.. укр. вид. докт. пед. наук, проф. С.Ю. Ніколаєва, К.: Ленвіт, 2003. – 273с.

Коряковцева Н.Ф. Современная методика организации самостоятельной работы изучающих иностранный язык: пособие для учителей /Н.Коряковцева. - М.: АРКТИ, 2002. – 176с.

Методика навчання іноземних мов і культур: теорія і практика: підручник для студентів класичних, педагогічних і лінгвістичних університетів / О. Б. Бігич, Н. Ф. Бориско, Г. Е. Борецька та ін. / За заг. ред. С. Ю. Ніколаєвої. – К.: Ленвіт, 2013. – 590 с.

Ніколаєва С.Ю. цілі навчання іноземних мов в аспекті компетентнісного підходу /С.Ю. Ніколаєва //Іноземні мови. – 2010. – №2. – С.11-17

Тур Р.Й. Педагогічна рефлексія – основа формування творчого саморозвитку особистості / Р.Й.Тур // Управління школою. – Харків, 2004. - №13. – С. 22-24/

Харламова Н.С. Динамика роли самостоятельной работы студентов в профессионально ориентированном обучении иностранным языкам // Институциональный дисскурс в лингвокогнитивных исследованиях языка специальности. – М.: ФГБОУ ВПО МГЛУ, 2015. – С. 89-99

Шатилов С. Ф. Методика обучения немецкому языку в средней школе : учеб. пособие для студентов пед. ин-тов по спец. № 2103 «Иностр. яз.» / С. Ф. Шатилов. – 2-е изд., дораб. – М. : Просвещение, 1986. – 223 с.

Щукин А.Н. Обучение иностранным языкам: теория и практика: [учебное пособие для преподавателей и студентов] / А.Н. Щукин. – М.: Филоматис, 2004. – 416с.


Full Text: PDF (Українська)

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
   
Archive
2015 343 353 365 367 370  
2016 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18
2017 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12
13-14 15 16 17-18    
2018 1 2 3 4 5 6
  7 8 9 10-11 12 13
  14 15 16 17 18
2019 1 2 3 4    
2020 1          

User

Information

Journal Content

Browse

Language

Font Size