СПЕЦИФІКА ПІДГОТОВКИ СТУДЕНТІВ ПЕДАГОГІЧНИХ ТЕХНІКУМІВ ДО КРАЄЗНАВЧОЇ РОБОТИ У ШКОЛІ В 20-30-ТІ РОКИ ХХ СТ.

Зоя Михайлівна Крамська

Abstract


Здійснено спробу презентувати перші спроби застосування місцевого матеріалу в процесі вивчення студентами педагогічних технікумів різних навчальних дисциплін. Проаналізовано методи і форми підготовки студентів до краєзнавчої роботи у школі в 20-30-ті роки ХХ ст. Акцентовано увагу на навчальній і позанавчальній роботі, організації практичної підготовки студентів педагогічних технікумів до краєзнавчої  роботи у школі.


Keywords


студенти; педагогічні технікуми; краєзнавча робота; національна історія; культурні цінності українського народу; історико-культурні надбання; традиції.

References


Закон України «Про освіту» // Відомості Верховної Ради (ВВР). – 2017. – № 38–39. – С. 380.

Бугрій В. С. Проблеми шкільного краєзнавства в українській педагогічній думці 20-х років ХХ ст. / В. С. Бугрій // Збірник наукових праць : спеціальний випуск «До витоків становлення української педагогічної науки». – Київ : Науковий світ, 2002. – С. 100–102.

Пояснювальна записка до навчального плану педагогічного технікуму (31 березня 1925 р.) // Бюлетень Національного Комітету Освіти. – 1925. – № 10. – С. 29–33.

Центральний державний архів вищих органів влади та управління України, ф. 166, оп. 4, спр. 629. Бюлетені та звіти Житомирського інституту народної освіти і листування з ним про складання учбових програм та перевод студентів. Звіт про роботу Житомирських трьохрічних Вищих українських педагогічних курсів за 1923/24 навчальний рік, 48 арк.

ЦДАВО України, ф. 166, оп. 4, спр. 652. Учбові плани, звіти, протоколи, відомості про рух персоналу та інші матеріали педагогічних курсів Харківської губернії, 56 арк.

Волобуєв П. Педагогічні курси Харківщини / П. Волобуєв // Путь просвещения. – 1924. – № 8. – С. 228–231.

Миловидов Л. Краєзнавство в нових програмах трудшкіл І-го концентру / Л. Миловидов // Радянська освіта. – 1930. – № 4. – С. 45–51.

Ряппо Я. П. Організація методологічної роботи / Я. П. Ряппо // Путь просвещения. – 1925. – № 5–6.

Столяров Я. На путях к советскому ВУЗу / Я. Столяров // Путь просвещения. − 1924. − № 10. − С. 81−102.

Зотін М. Педагогічна освіта на Україні / М. Зотін. − Харків : ДВУ, 1926. − 214 с.

Майборода В. К. Вища педагогічна освіта в Україні : історія, досвід, уроки (1917−1985 рр.) / В. К. Майборода. − Київ : Либідь, 1992. − 196 с.


Full Text: PDF (Українська)

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
   
Archive
2015 343 353 365 367 370  
2016 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18
2017 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12
13-14 15 16 17-18    
2018 1 2 3 4 5 6
  7 8 9 10-11 12 13
  14 15 16 17 18
2019 1 2 3 4    
2020 1          

User

Information

Journal Content

Browse

Language

Font Size