ПИТАННЯ ПОГЛИБЛЕННЯ ПОЛІКУЛЬТУРНОЇ СПРЯМОВАНОСТІ МОВНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ СФЕРИ ТУРИЗМУ

Ірина Веніамінівна Некоз

Abstract


Cформульовано ключові особливості понять «полікультурна освіта», «полікультурність», «полікультурне виховання». Виявлено умови формування полікультурної особистості в освітньому процесі, а саме: у  процесі формування у студентів навичок полікультурності при вивченні англійської мови. Надано результати аналізу наукових праць за заданою темою, приклади практичного застосування наукових положень викладачами кафедри іноземних мов.


Keywords


полікультурна освіта; полікультурність; полікультурне виховання; професійна туристична освіта; формування полікультурної особистості; мовна освіта в полікультурному просторі; поліетнічний простір; міжкультурна комунікація; культурологічна спрямованість пр

References


Котенко О. В. Педагогічні умови розвитку полікультурної компетентності вчителів зарубіжної літератури як фактор зростання професіоналізму / О. В. Котенко // Імідж сучасного педагога. – 2010. – № 10 (109). – С. 38–41.

Мордань О. І. Полікультурне виховання в сучасній школі. [Електронний ресурс] / О. І. Мордань // Режим доступу: http://nauka.zinet.info/6/mordan.php

Манакін В. М. Мова і міжкультурна комунікація : навч. посіб. / В. М. Манакін. – Київ : ВЦ «Академія», 2012. – 288 с.

М’язова І. Ю. Особливості тлумачення поняття «міжкультурна комунікація» / І. Ю. М’язова // Філософські проблеми гуманітарних наук. – 2006. – № 8. – С. 108–113.

Бацевич Ф. С. Основи комунікативної лінгвістики / Ф. С. Бацевич. – Київ : Академія, 2004. – 343 с.

Морська І. І. Сучасні тенденції у викладанні іноземних мов для спеціальних цілей / І. І. Морська // Іноземні мови. – 2002. – № 2. – Київ : Ленвіт. – С. 23.

Федорченко В. К. Підготовка фахівців для сфери туризму. Теоретичний і методологічний аспекти : монографія / Володимир Кирилович Федорченко. – Київ : Вища школа, 2002. – 350 с.

Формирование поликультурных ценностей в процессе изучения иностранного языка [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://nauka.relis.ru

Котенко О. В. Критеріальний підхід до визначення рівня сформованості полікультурної компетентності майбутніх вчителів іноземних мов : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. [«Актуальні проблеми педагогіки та психології»], (м. Львів, 7–8 жовтня 2011 р.) : у 2-х частинах. – Львів : Львівська педагогічна спільнота, 2011. – Ч. 2. – С. 9–12.

Галицька М. М. Мовленнєвий етикет як елемент культури іншомовного спілкування менеджерів туризму / М. М. Галицька // Іноземні мови в навчальних закладах. Науково-методичний журнал. – Київ, 2004. – № 3. – С. 134–140.

Кузьменко В. В. Формування полікультурної компетентності вчителів загальноосвітньої школи : навчальний посібник / В. В. Кузьменко, Л. А. Гончаренко. – Херсон : РІПО, 2006. – 92 с.

Лощенова І. Ф. Полікультурне виховання майбутніх учителів у процесі вивчення іноземних мов : дис. … канд. пед. наук : 13.00.07 / Ірина Феліксівна Лощенова. – Київ : Інститут проблем виховання АПН України. – Київ, 2004. – 224 с.


Full Text: PDF (Українська)

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
   
Archive
2015 343 353 365 367 370  
2016 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18
2017 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12
13-14 15 16 17-18    
2018 1 2 3 4 5 6
  7 8 9 10-11 12 13
  14 15 16 17 18
2019 1 2 3 4    

User

Information

Journal Content

Browse

Language

Font Size