НАВЧАННЯ ДОВЕДЕНЬ МАТЕМАТИЧНИХ ТВЕРДЖЕНЬ У КУРСІ ЗА ВИБОРОМ «ОСНОВИ КРИПТОЛОГІЇ»

Ірина Анатоліївна АКУЛЕНКО, Юрій Юрійович ЛЕЩЕНКО

Abstract


У статті розкрито особливості навчання доведень математичних тверджень учнів, які вивчають математику поглиблено, на прикладі опанування ними змісту курсу за вибором «Основи криптології».


Keywords


доведення математичних тверджень; навчання математики на поглибленому рівні; курс за вибором

References


Tarasenkova, N. A. & Akulenko, I. A. The Problem of Forming and Developing Students’ Logical Thinking in the Context of Subject Specialization in Secondary School [Електронний ресурс] // American Journal of Educational Research. – 2013. – vol. 2, no. 12B. – р. 33-40. doi: 10.12691/education-2-12B-7. Режим доступу: http://pubs.sciepub.com/education/2/12B/7 – Дата звернення 09.09.2017.

Акуленко І. А. Елементи математичної логіки у поглибленому курсі математики: розробки уроків : методичний посібник для вчителів загальноосвітніх навчальних закладів / І. А. Акуленко, Ю. Ю. Лещенко. Черкаси : Вид. від. ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2011. – 62 с.

Акуленко І. А. Основи криптології. Матеріали міжпредметного курсу за вибором (математика та інформатика) для учнів 9-х класів із поглибленим вивченням математики, 10-х класів, які вивчають математику (інформатику) на профільному рівні : навч.-метод. пос. для учнів і вчителів / І. А. Акуленко, Н. О. Красношлик, Ю. Ю. Лещенко – Черкаси, 2016. – 224 с.

Блонский П. П. Избранные педагогические и психологические сочинения: В 2-х т. / Сост. М. Г. Данильченко, А. А. Никольская / Под редакцией А. В. Петровского. – М. : Педаг., 1979. – Т. 2. – С. 102.

Далингер В.А. Методика обучения учащихся доказательству математических предложений / В.А.Далингер. – М. : Просвещение, 2006. – 256 с.

Кірман В.К. Методична система вивчення функцій у класах фізико-математичного профілю : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 «Теорія та методика навчання математики» / Вадим Кімович Кірман ; Черкаський національний університет ім.Б.Хмельницького. – Черкаси, 2010. – 18с.

Кугай Н.В. Розвиток умінь старшокласників доводити твердження у процесі вивчення алгебри і початків аналізу : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 «Теорія та методика навчання математики» / Наталія Василівна Кугай; Націон. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. – К., 2007. – 18 с.

Мерзляк А.Г. Алгебра : підруч. для 8 кл. з погл. вивч. Математики / А.Г.Мерзляк, В.Б.Полонський, М.С.Якір. – Харків : Гімназія, 2008 – 368 с.

Саранцев Г.И. Обучение математическим доказательствам и опровержениям в школе [Текст] / Г.И.Саранцев. – М. : Гуманитар. изд. центр ВЛАДОС, 2006. – 183 с.

Скафа Е. И. Теоретико-методические основы формирования приемов эвристической деятельности при изучении математики в условиях внедрения современных технологий обучения : дис. ... д-ра пед. наук : 13.00.02 «Теория и методика обучения математики» / Елена Ивановна Скафа ; Донецкий нац. ун-т. – Донецк, 2004. – 479 с.

Слепкань З.І. Психолого-педагогічні те методичні основи розвивального навчання математики / З.І.Слєпкань. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2004. – 240 с.

Столяр А.А. Логические проблемы преподавания математики [Текст] / А.А.Столяр. – Минск : Высшая школа, 1965. – 254 с.

Тарасенкова Н. А. Теоретико-методичні основи використання знаково-символьних засобів у навчанні математики учнів основної школи : дис. ... д-ра пед. наук : 13.00.02 «Теорія та методика навчання математики» / Ніна Анатоліївна Тарасенкова ; Національний пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. – К., 2004. – 630 с.

Халперн Д. Психология критического мышления [Текст] / Д.Халперн. – СПб. : Издательство «Питер», 2000. – 512 с.

Ширикова Т.С. Методика обучения учащихся основной школы доказательству теорем при изучении геометрии с использованием GEOGEBRA : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 «Теория и методика обучения и воспитания (математика) / Татьяна Сергеевна Ширикова ; ФГАОУВПО «Северный (Арктический) федеральный университет имени М. В. Ломоносова». – Архангельск, 2014. – 250 с.

Яценко С.Є. Організація навчально-виховного процесу на уроках математики в класах з поглибленим вивченням предмета основної школи : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 «Теорія та методика навчання математики» / Світлана Євгенівна Яценко ; Національний пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. – К., 1999. – 18 с.


Full Text: PDF (Українська)

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
   
Archive
2015 343 353 365 367 370  
2016 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18
2017 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12
13-14 15 16 17-18    
2018 1 2 3 4 5 6
  7 8 9 10-11 12 13
  14 15 16 17 18
2019 1 2 3      

User

Information

Journal Content

Browse

Language

Font Size