ФОРМУВАННЯ ДОСЛІДНИЦЬКОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ МАТЕМАТИКИ ЗАСОБАМИ ХМАРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Олександр Анатолійович ГАВРИЛЕНКО

Abstract


Стрімкий розвиток інформаційного суспільства формує нові вимоги до майбутніх учителів математики. Адже, саме від їх фахової компетентності багато в чому залежить розвиток математичних дисциплін та й загалом технічного прогресу. Як показує досвід, подальша гуманізація освіти, скорочення педагогічних годин для викладання точних наук, призводять до інтенсифікації процесу навчання математики, а для забезпечення якості засвоєння знань учителі математики мають застосовувати різнопланові методики активізації навчальної діяльності. Одним із ефективних методів вирішення цієї проблеми є формування дослідницької компетентності майбутніх учителів математики, яку вони застосовуватимуть у своїй педагогічній роботі.

 


Keywords


дослідницька компетентність; педагогічні умови; формування дослідницької компетентості; інформаційно-комунікаційні технології; хмарні технології

References


Биков В. Ю. Дослідження динамічних властивостей інтерактивної розв’язувальної системи / Валерій Юхимович Биков // Засоби і технології єдиного інформаційного освітнього простору: 36. наук. пр. / Ін-т засобів навчання АПН України. — К., 2004. — С. 97-108.

Биков В. Ю. Модель інтерактивної системи / Валерій Юхимович Биков // Засоби і технології єдиного інформаційного освітнього простору: 36. наук. пр. / Ін-т засобів навчання АПН України. – К., 2004. – с. 88.

Головань М.С. Компетенція і компетентність: досвід теорії, теорія досвіду / М.С.Головань // Вища освіта України. – 2008. – № 3. – с. 23.

Головань М.С. Компетентнісний підхід як методологічна основа вищої професійної освіти / М.С.Головань // Психологія: реальність і перспективи. Збірник наукових праць Рівненського державного гуманітарного університету.– Випуск 1. – Рівне: РДГУ, 2011. – с. 53.

Гончаренко С.У. Методика як наука / Семен Устинович Гончаренко. – Хмельницький: Вид-во ХГПК, 2000. – 230 с.

Жумик Л. В. Інтерактивні технології навчання на уроках математики / Л. В. Жумик// Математика в шк. України. – 2005. – № 9. – С. 2-6.

Єльнікова О. В. Інтерактивне навчання – засіб модернізації освіти у сучасній школі / О. В. Єльнікова // Педагогіка і психологія творчої особистості: проблеми і пошуки: 36. наук. пр. / їн-т педагогіки і психології проф. освіти АПН України. – К.; Запоріжжя, 2002. – Вип. 24. – С. 84-88.

Пометун О., Пироженко Л. Інтерактивні технології навчання: Теорія, практика, досвід: Метод, посібник. – К., 2002.; Сучасний урок. Інтерактивні технології навчання: Наук.-ме¬тод, посібн. / О. І.Пометун, Л. В. Пироженко; За ред. О. І. Пометун. – К., 2003.

Фурман А.В. Методи дослідження модульно-розвивальних форм навчання: Наук. вид./ А.В. Фурман, М.Б. Бригадир.- Терн. Ін-т ЕСО, 1999. – 36 с.

Хуторской А.В. Ключевые компетенции как компонент личностно-ориентированной парадигмы образования / А.В.Хуторской // Народное образование. –2003. – № 2. – С. 55-61.

The European Qualifications Framework for Lifelong Learning [Електронний ресурс]: Режим доступу –http://ec.europa.eu/dgs/education_culture


Full Text: PDF (Українська)

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
   
Archive
2015 343 353 365 367 370  
2016 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18
2017 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12
13-14 15 16 17-18    
2018 1 2 3 4 5 6
  7 8 9 10-11 12 13
  14 15 16 17 18
2019 1 2 3      

User

Information

Journal Content

Browse

Language

Font Size