МЕТОДИКА И МЕТОДЫ СОСТАВЛЕНИЯ МАТЕМАТИЧЕСКИХ ЗАДАЧ ДЛЯ СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ

Добринка Василева МИЛУШЕВА-БОЙКИНА, Васил Борисов МИЛУШЕВ

Abstract


Обоснована актуальность деятельности составления задач школьного курса математики и реализована конкретная методика составления задач методами аналогии, обобщения, специализации, конкретизации. Представлены модели взаимосвязей составленных задач, рассматриваемых как система.


Keywords


задача; методика; методы составления задач; обобщение; аналогия; специализация; конкретизация

References


Столяр А. А. Педагогика на математиката. – София: ДИ «Народна просвета». – 1976. – 408 с.

Пойа, Д. Как да се решава задача. – София: «Народна просвета». – 1972. – 132 с.

Туманов, С. И. Поиски решения задач. – М.: «Просвещение». – 1979. – 279 с.

Фридман, Л. М., Е. Н. Турецкий. Как научится решать задачи. – М.:»Просвещение». – 1984. – 175 с.

Болтянский, В. Г., Я. И. Груденов. Как учить поиску решения задач. // Математика в школе. – 1988. – № 1 – С. 8-14.

Василевский, А. Б. Обучение решению задач по математике. – Минск: «Выш. школа». – 1988. – 255 с.

Шарыгин, И. Учимся решать задачи по геометрии. // Математика в школе. – 1989. – № 2. – С. 87-101.

Методи за решаване на задачи (от училищния курс по математика). Част І, Под научната редакция на В. Милушев. – Пловдив: Изд. «Макрос». – 2001. – 227 с.

Петров, П. Д. Формиране на умения за решаване на задачи от училищния курс по математика. (теоретико-приложни аспекти). – Стара Загора: Кота. – 2003. – 120 с.

Френкев, Д. Г., В. Б. Милушев, Д. В. Бойкина. Комплексен модел на процеса решаване на математически задачи от определен вид. // В: «Математика и математическо образование». – София: Изд. на БАН. – 2007. – С. 429-435.

Бойкина, Д., В. Милушев, Р. Маврова. За дейността решаване на задачи от една математическа област с оператор, съдържащ знания от друга математическа област. // MATTEX 2010, Сборник научни трудове, посветен на 130-годишнината от рождението на академик Кирил Попов, – Том 1. – Шумен: Унив. изд. «Епископ Константин Преславски». – 2010. – С. 293-300. ISSN 1314-3921

Бойкина, Д., В. Милушев. Приложение на един комплексен модел за решаване на задачи от функции чрез използване на знания по геометрия. // «Математика и математическо образование» – 40-та Юбилейна Пролетна конференция на СМБ. – София – БАН, – 2011. – С.367-373. ISSN 1313-3330

Милушев, В., Д. Бойкина. О методике решения задач школьного курса математики. // Вiсник Черкаського унверситету iменi Богдана Хмельницького, Серiя Педагогiчнi науки. – Випуск № 8 (261). – Черкаси. – 2013. – С. 95-107. ISSN 2076-586X

Милушева-Бойкина, Д.В., В.Б. Милушев. Формиране на умения за прилагане на анализ и синтез при решаване на задачи по геометрия. – В журнала: Science and Education a New Dimension: Pedagogy and Psychology. – III(26), Issue: 50, 2015. – Р. 50–54. p-ISSN 2308-5258, e-ISSN 2308-1996. (http://www.seanewdim.com/)

Гроздев, С. Организация и самоорганизация при решаване на задачи. // Математика и информатика. – 2002. – кн. 6. – С. 51-58.

Milloushev, V., D. Boykina. On the Mastering of Knowledge and Skills for Solving Mathematical Problems in the Context of the Relationship «Reflection – Synergy». // In: «Research and Education in Mathematics, Informatics and their Applications». – Proceedings of the Anniversary International Conference REMIA’2010, 40th anniversary of the Faculty of Mathematics and Informatics, Plovdiv University «Paisiy Hilendarski», 10-12 December 2010. – Plovdiv, Bulgaria, РР. 377-384. ISBN 978-9963-9277-9-1

Милушева-Бойкина, Д, В. Милушев. Относно използването на методи и евристики при решаване на задачи от позициите на рефлексивно-синергетичния подход. – В журнала: Science and Education a New Dimension: Pedagogy and Psychology. – II(14), Issue: 27, 2014. – Vol. 6. – Р. 52-56. p-ISSN 2308-5258, e-ISSN 2308-1996. (www.scaspee.com)

Millousheva-Boikina, D., V. Milloushev. Methodology for Mastering Methods of Solving Mathematical Problems. In: Conceptual Framework for Improving the Mathematical Training of Young People: Monograph, Edited by prof. N. Tarasenkova. In L. Kyba (A. Ed.). Budapest, Hungary: SCASPEE. – 2016. – 212 p., РР. 31–79. ISBN: 978-963-12-7666-4. (http://seanewdim.com/other-publications.html)

Килпатрик, Дж. От къде идват хубавите задачи? // Обучението по математика и информатика. – 1993. – № 5. – С. 2-13.

Шаригин, И. Как се раждат задачите. // Обучението по математика и информатика. – 1992. – № 5. – С. 7 – 12; – № 6. – С. 7-14.

Милушева-Бойкина, Д. В. Дейността съставяне на задачи и обучаване студентите на някои методи за съставяне на задачи от училищния курс по математика. /Автореферат на дисертация за присъждане на образователната и научна степен «доктор»/. – София. – 2000.

Милушева-Бойкина, Д., В. Милушев. Дейността «съставяне» на математически задачи. // Science and Education a New Dimension: Pedagogy and Psychology. – 2013. – Vol. 5. – Р. 23-28. p-ISSN 2308-5258, e-ISSN 2308-1996. (www.scaspee.com)

Милушева-Бойкина, Д., В. Милушев. Изследване на дейността съставяне на учебни математически задачи. // В журнала: Science and Education a New Dimension: Pedagogy and Psychology. – II(9), Issue: 19, 2014. – Vol. 1. – Р. 81-85. p-ISSN 2308-5258, e-ISSN 2308-1996. (www.scaspee.com)

Милушев, В., Д. Бойкина. Триединство деятельностей «решение», «составление» и «преобразование» математических задач. // Вiсник Черкаського унверситету iменi Богдана Хмельницького, Серiя Педагогiчнi науки. – Випуск 201, Частина ІІ. – Черкаси. – 2011. – С. 63-70. ISSN 2076-586X

Милушев, В., Д. Бойкина. Теоретические основы конструирования дидактических систем учебных математических задач. // Вiсник Черкаського унверситету iменi Богдана Хмельницького, Серiя Педагогiчнi науки. – Випуск № 36 (249). – Черкаси. 2012, – С. 64-72. ISSN 2076-586X

Бойкiна, Д. В. Складання математичних задач методом «звернення». // Науковий журнал: Педагогiчнi науки: теорiя, iсторiя, iнновацiйнi технологii. – №2 (28), – Суми: СумДПУ iменi А.С. Макаренка, –2013. – С. 27-36.


Full Text: PDF (Українська) PDF (Русский)

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
   
Archive
2015 343 353 365 367 370  
2016 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18
2017 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12
13-14 15 16 17-18    
2018 1 2 3 4 5 6
  7 8 9 10-11 12 13
  14 15 16 17 18
2019 1 2 3      

User

Information

Journal Content

Browse

Language

Font Size