СПЕЦИФІКА ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ДО ВИКОРИСТАННЯ ТЕХНОЛОГІЇ РОЗВИВАЛЬОГО НАВЧАННЯ В ОСВІТНІЙ ГАЛУЗІ «МИСТЕЦТВО»

Ольга Миколаївна ЛУК’ЯНЧЕНКО

Abstract


У статті наголошено, що процес формування готовності майбутніх вчителів до використання технології розвивального навчання на уроках мистецького циклу у школі має бути зосереджений на формуванні стійкої мотивації до оволодіння сучасними розвивальними технологіями, на формування знань з фундаментальних та спеціальних мистецьких дисциплін; на знаннях методичних засад розвивального навчання та уміннях, навичках їх реалізації під час викладання дисциплін мистецького циклу для школярів, а також умінні здійснювати моніторинг власної педагогічної діяльності та сформованості мистецьких компетентностей учнів

Keywords


розвиваюче навчання, музичне мистецтво у школі, підготовка вчителів

References


Олексюк О. М., Ткач М. М. Музично-педагогічний процес у вищій школі. Київ: Знання України, 2009. 123 с.

Падалка Г. М. Педагогіка мистецтва (Теорія і методика викладання мистецьких дисциплін). Київ: Освіта України, 2010. 274 с.

Меретукова З. К. Теоретические и практические основы подготовки учителя к развивающему обучению: дис… д-ра пед. наук: 13.00.01. М., 2001. 308 с.

Каминская М. В. Концепция профессионального развития учителя в системе развивающего образования Д. Б. Эльконина – В. В. Давыдова. Психологическая наука и образование, 2004. №3. С. 34–43.

Замашкіна О. Д. Проблеми розвивального навчання молодших школярів в українській педагогічній науці (60–90 рр. ХХ століття): дис… канд. пед. наук: 13.00.01 / Київській національний ун-т ім. Т. Шевченка. Київ, 2005. 199 с.; Замашкіна О. Д. Ідеї розвивального навчання молодших школярів у педагогічних дослідженнях 70–80-х років. Початкова школа, 2004. № 7. С. 49–52.

Давыдов В. В. Теория развивающего обучения. М.: ИНТОР, 1996. 544 с.

Ксензова Г. Ю. Перспективные школьные технологии. М.: Педагогическое общество России, 2000. 224 с.

Дусавицкий А. К., Погребняк О.Н. Педагогическая деятельность в развивающем образовании: восхождение к личности. Харків, 2006. 200 с.

Дусавицький О. K. Психологія особистості та розвивального навчання. Харків: ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2016. 100 с.

Школяр Л. В., Школяр В. А., Критская Е. Д. Музыкальное образование в школе: учеб. пособие для студ. М.: Академия, 2001. 232 с.

Усачёва В. О. Имровизация и сочинение музики как творческий метод развивающего обучения детей: автореф. дис… канд. пед. наук: 13.00.02. М., 2002. 34 с.

Цыпин Г. М. Проблема развивающего обучения в преподавании музыки: дис. … д-ра пед.наук: 13.00.01. М., 1977. 361 с.


Full Text: PDF (Українська)

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
   
Archive
2015 343 353 365 367 370  
2016 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18
2017 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12
13-14 15 16 17-18    
2018 1 2 3 4 5 6
  7 8 9 10-11 12 13
  14 15 16 17 18
2019 1 2 3 4    
2020 1          

User

Information

Journal Content

Browse

Language

Font Size