ЭТОС ПРОФЕССИИ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ

Анна КЛИМ-КЛИМАШЕВСКА

Abstract


Статья посвящена обсуждению обобщенных характеристик культуры преподавателей высшей школы как влиятельной социальной общности в Польской системе образования. Мотивируется позиция, согласно которой ценностные ориентиры и нормы поведения субъектов образовательного процесса определяют эффекты обучения и успешность научных исследований. Обращается внимание на фундаментальные положения Кодекса этики научного сотрудника, имеющие принципиальное значение в предупреждении негативных явлений в субъект-субъектных отношениях в процессе обучения и научных исследования, конфликта интересов и др.

Keywords


этос; преподаватель высшей школы; профессиональная этика преподавателя; Кодекс этики научного сотрудника

References


Śnieżyński M., Sztuka dialogu. Teoretyczna założenia a szkolna i akademicka rzeczywistość, Kraków: Uniwersytet Pedagogiczny, 2008.

Denek K. Uniwersytet w perspektywie społeczeństwa wiedzy. Przyszłość kształcenia nauczycieli, Poznań: Wyższa Szkoła Pedagogiki i Administracji im. Mieszka I, 2011.

Parafiniuk-Soińska J. Tradycyjne wzory a współczesne potrzeby w kształceniu nauczycieli wczesnej edukacji, w: W. Leżańska (red.), Nauczyciel wczesnej edukacji w kontekście zmian edukacyjnych, Łódź: Uniwersytet Łódzki, 2009.

Kapias M., Polok G. Osoba – cnota – wartość. Wybrane zagadnienia z etyki nauczyciela akademickiego, Katowice: Akademia Ekonomiczna, 2007.

Muszkieta, Ocenianie osiągnięć uczniów przez nauczycieli wychowania fizycznego Poznań: Wydawnictwo Edukacyjne, 2004.

Dobra praktyka badań naukowych, Warszawa: Zespół ds. Etyki w Nauce przy Przewodniczącym Komitetu Badań Naukowych, 2000.

Dobre obyczaje w nauce. Zbiór zasad i wytycznych, Warszawa: Komitet Etyki w Nauce Polskiej Akademii Nauk, 2001.

Пионова Р., Клим-Климашевска А., От профессионализма и компетентности учителя – к педагогическому мастерству и новаторству. Минск: Медисонт, 2017.


Full Text: PDF (Русский)

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
   
Archive
2015 343 353 365 367 370  
2016 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18
2017 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12
13-14 15 16 17-18    
2018 1 2 3 4 5 6
  7 8 9 10-11 12 13
  14 15 16 17 18
2019 1 2 3 4    
2020 1          

User

Information

Journal Content

Browse

Language

Font Size