ШЛЯХИ Й МЕХАНІЗМИ МОДЕРНІЗАЦІЇ ОСВІТНЬОГО МЕНЕДЖМЕНТУ В ЗАРУБІЖНИХ КРАЇНАХ ТА УКРАЇНІ

Тимофій Михайлович ДЕСЯТОВ

Abstract


Проаналізовано провідні напрями еволюції та тенденції розвитку моделей управління освітніми системами в зарубіжних країнах та Україні. З’ясовано, що інвестування в людські ресурси стає більш важливим і значимим, ніж інвестування в матеріальні ресурси.

Наголошено, що департаменталізація та вертикальна одномірна модель управління застаріла і є стримуючим фактором розвитку. У процесі дослідження з’ясувалося, що спостерігається невідповідність «викликів нового часу» із традиційними підходами до управління освітою.

Акцентовано увагу на провідні тенденції змін у сфері освіти. Наголошено, що в сучасних умовах актуальною стає задача розробки управлінських моделей і методів, що забезпечують розвиток особистості і задіяння її потенціалу в творчих інноваційних процесах.

З’ясовано, що ефективність навчального процесу обумовлюється управлінською культурою, усвідомленням управлінських функцій, оскільки управлінська культура характеризує професійний образ управлінця.

Наголошено, що політика у сфері освіти європейського континенту спрямована, перш за все, на врахування інтересів суспільства

Keywords


інтелектуальний капітал; інноваційна активність; інвестування; департаменталізація; педагогічний менеджмент; управлінські моделі; управлінська культура; централізація; децентралізація

References


Гриценко Н. Н. Подготовка кадров с учетом потребностей рынка труда (опыт стран Европейского союза). Almamater, 2012. № 2. С. 65–69.

European Council Conclusion, March 2000. URL: http://ue.eu/int/ue_Docs/cms_Data/clocs/press_Data/en/ec/00100-ri.eno.htm.

Common European Principles for Teacher Competences and Qualifications. Brussels: European Commission, 2004. 5 p.

Обзор европейского опыта интернационализации образования: научное издание / отв. ред. Н. Н. Данько. Харьков: НУА, 2010. 56 с.

Микола Скиба – експерт з освіти Інституту майбутнього. Кому потрібен закон про освіту. Українська правда, 2017. 11 липня.

Овчарук О. В. Міжнародні стратегії запровадження освіти для демократичного громадянства у країнах ради Європи. Порівняльна професійна педагогіка: наук. журнал, 2013. №1(5). С. 136–143.

Шаповалова Л. В. Реформування змісту університетської освіти сучасної Франції: дис. канд. пед. наук: 13.00.01 / Полтавський державний педагогічний університет імені В. Г. Короленка. Полтава, 2009. 267 с.

Вульфсон Б. Л. Управление на западе: тенденции централизации и децентрализации. Педагогика, 1997. №2. С. 110–117.

Сбруєва А. А. Тенденції реформування середньої освіти розвинених англомовних країн в контексті глобалізації (90-ті рр. ХХ – початок ХХІ ст.): монографія. Суми: Сумська обласна друкарня; Козацький вал, 2004. 500 с.

Кремень В. Г. Система освіти в Україні: сучасні тенденції і перспектива. Професійна освіта: педагогіка: польсько-український журнал /за ред. Т. Левицького, І. Вільш, І. Зязюна, Н. Ничкало. Ченстохова, 2000. Вип. 2. С. 11–30.


Full Text: PDF (Українська)

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
   
Archive
2015 343 353 365 367 370  
2016 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18
2017 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12
13-14 15 16 17-18    
2018 1 2 3 4 5 6
  7 8 9 10-11 12 13
  14 15 16 17 18
2019 1 2        

User

Information

Journal Content

Browse

Language

Font Size