КОМПЕТЕНТНІСНИЙ ПІДХІД ДО НАВЧАННЯ СТУДЕНТІВ У ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ МЕДИЧНОГО СПРЯМУВАННЯ

Марія Іванівна МАРУЩАК, Інна Яківна КРИНИЦЬКА, Ірина Володимирівна АНТОНИШИН

Abstract


У статті проаналізовано особливості компетентнісного підходу до організації навчального процесу у закладах вищої освіти медичного спрямування. Встановлено, що впровадження компетентнісного підходу у систему вищої освіти розширює та змінює орієнтири професійної підготовки майбутнього фахівця медичної галузі.

Keywords


компетентності; компетенції; заклади вищої освіти; медична галузь

References


Стадніченко С.М. Формування природничо-наукового мислення у студентів вищих медичних навчальних закладів у вивченні біофізики. Наукові записки НДУ ім. М. Гоголя. Психолого-педагогічні науки. 2011. № 10. С. 173–176.

Панчук О.П. Компетентнісно-світоглядний підхід в сучасній освіті. Освітньо-професійна програма та освітньо-кваліфікаційна характеристика. 2011. Частина ІІ. С. 114–116.

Хоменко К.П. Формування професійної компетентності майбутніх лікарів / К. П. Хоменко. Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди». Додаток 1 до Вип. 36, Том IІ (62): Тематичний випуск «Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору». Київ: Гнозис, 2015. С. 321–330.

Мруга М.Р. Визначення поняття професійної компетентності. Науковий вісник Миколаївського державного університету: Зб. наук. праць. Педагогічні науки: У 2-х т. 2005. Вип. 10, Т. 2. С. 89–93.

Закон України «Про вищу освіту» від 01.07.2014 № 1556-VII. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1556-18

Погребняк О.І. Сучасні тенденції формування діагностико-прогностичної компетентності майбутнього фахівця медичної галузі. Наукові праці ДонНТУ. Серія: «Педагогіка, психологія і соціологія». 2013. № 1(13). C. 1–5.

Кульбашна Я.А. Концептуальні основи формування професійної компетентності майбутніх фахівців у галузі стоматології. Освітологічний дискурс. 2014. № 2(6). С. 86–96.

Варданян А.О. Розвиток професійної іншомовної комунікативної компетентності студентів медичних вузів у процесі міжкультурної інтеграції. Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія : Філологічна. 2016. Вип. 61. С. 176–178.

Сенюк Б.П., Борейко Л.Д., Юрнюк С.В. Формування професійної компетентності у лікарів-інтернів терапевтичного профілю. Herald pedagogiki. Nauka i Praktyka. 2016. № 17–18. C. 89–92.

Драч І.І. Компетентнісний підхід як засіб модернізації змісту вищої освіти. Проблеми освіти. 2008. № 57. С. 44–47.

Михальченко М., Андрущенко Т., Баранівський В., Бульвінська О. та ін. Вища школа як соціальний інститут і механізм соціалізації молоді: монографія. Київ: Педагогічна думка, 2012. 318 с.


Full Text: PDF (Українська)

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
   
Archive
2015 343 353 365 367 370  
2016 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18
2017 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12
13-14 15 16 17-18    
2018 1 2 3 4 5 6
  7 8 9 10-11 12 13
  14 15 16 17 18
2019 1 2 3 4    
2020 1 2   3      

User

Information

Journal Content

Browse

Language

Font Size