МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТІВ ЯК СКЛАДОВА НАСТУПНОСТІ НАВЧАННЯ МАТЕМАТИКИ

Ірина Володимирівна МИХАЙЛЕНКО, Володимир Олексійович НЕСТЕРЕНКО

Abstract


Стаття присвячена аналізу сучасного становища у системі вищої освіти та проблемі забезпечення наступності навчання математики на різних ступенях освіти. У статті розглядаються основні ознаки поняття наступності. Проаналізовано підходи до організації навчального процесу, які сприятимуть формуванню позитивної мотивації, як невід’ємної складової наступності навчання математики та підвищенню інтересу студентів до подальшого вивчення вищої математики. Виокремлюються основні групи, в які можна умовно об’єднати мотиви за певними ознаками. Представлено розподіл студентів на групи за особливостями мотиваційної сфери, розглянуто складові кожної групи. Визначено роль та функції викладача при організації  навчальної діяльності студентів з урахуванням їхніх індивідуальних здібностей, можливостей та рівнів розвитку. Зазначено, що сучасне бачення проблеми наступності має спрямовуватись на створення умов для реалізації в навчальному процесі середньої та вищої школи єдиної, динамічної, перспективної системи навчання.

Keywords


математична освіта; неперервна система освіти; вища математика; середня школа; вища школа; навчальна діяльність студентів; наступність навчання; позитивна мотивація навчання

References


Національна доктрина розвитку освіти. Нормативно-правове забезпечення освіти. У 4-х ч. Харків: Основа, 2004. Ч. 1. С. 14.

Волчаста М.М. Наступність у вивченні геометричного матеріалу в початковій та основній школі : автореф. дис. … канд. пед. наук : 13.00.02 / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. Київ, 2003. 20 с.

Терлецька І.Д. Важливість мотивації навчальної діяльності на уроках математики. Математична газета. 2008. № 10. С. 9–17.

Занюк С.С. Психологія мотивації : навч. посібник. Київ: Либідь, 2002. 304 с.

Ильин В.П. Мотивация и мотивы. СПб.: Питер, 2006. 512 с.

Клименко Н.О. Формування мотивів навчально-пізнавальної діяльності студентів вищих навчальних закладів гуманітарного профілю: автореф. дис. … канд. пед. наук: 13.00.04 / Нац. пед. ун-т ім. Тараса Шевченка. Луганськ, 2005. 20 с.

Крилова Т.В. Концепція математичної підготовки студентів нематематичних спеціальностей вищої технічної школи. Дидактика математики: проблеми і дослідження : міжнар. зб. наук. робіт. Донецьк: ТЕАН, 2006. Вип. 25. С. 21–24.

Дьяченко М.И., Кандыбович Л.А. Психология высшей школы: учеб. пособие для вузов. 2-е изд., перераб. и доп. Минск: Изд-во БГУ, 1981. 383 с.

Лосєва Н. М. Розвиток ідеї самореалізаціїї особистості. Рідна школа. 2004. №5. С. 71–74.


Full Text: PDF (Українська)

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
   
Archive
2015 343 353 365 367 370  
2016 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18
2017 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12
13-14 15 16 17-18    
2018 1 2 3 4 5 6
  7 8 9 10-11 12 13
  14 15 16 17 18
2019 1 2 3 4    
2020 1          

User

Information

Journal Content

Browse

Language

Font Size