ОСОБЛИВОСТІ ВПЛИВУ СІМЕЙНОГО ВИХОВАННЯ НА ПОВЕДІНКУ ДІТЕЙ МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ

Наталія Анатоліївна Зобенько

Abstract


Теоретично обґрунтовано особливості впливу сімейного виховання на поведінку дітей молодшого шкільного віку. Зясовано, що саме відсутність системності й послідовності в сімейному вихованні, низька педагогічна компетентність батьків, неправильне розуміння батьками вікових та індивідуальних особливостей розвитку дітей  приводить до виникнення відхилень у поведінці дітей молодшого шкільного віку. Наголошено, що вирішального значення у вихованні дітей набуває морально-психологічна атмосфера сім’ї, стосунки між поколіннями і подружні. Доведено, що сімейні стосунки, які в багатьох випадках негативно впливають на дитину, виступають травмувальним чинником, що позначається на її фізичному, психічному і соціальному розвитку, а відсутність необхідного піклування про дитину розглядається як депривація сімейної взаємодії.


Keywords


сімейне виховання; відхилення в поведінці дітей молодшого шкільного віку; ефективність виховання дітей у сім’ї; передумови для подальшого розвитку дитини; досвід сімейного спілкування; причини незадовільного виховання дітей в сім’ї; психічне здоров’я дит

References


Докунина Е. М. Взаимодействие школы и семьи в формировании нравственных основ поведения младших школьников : дисс. …канд пед. наук : 13.00.01 / Е. М. Докунина ; Институт педагогики АПН. Украины. – Київ, 1993. – 176 с.

Поліщук В. Психологія сім’ї / В. Поліщук, Н. Ільїна, С. Поліщук та ін. ; за заг. ред. В. Поліщука.– Суми : ВТД «Університетська книга», 2008. – 239 с.

Трубавіна І. М. Теоретико-методичні основи соціально-педагогічної роботи з сім’єю : автореф. дис. … д ра пед. наук : 13.00.05 / І. М. Труба віна ; Луган. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Луганськ, 2009. – 44 с.

Алєксєєнко Т. Ф. Як сімейне середовище впливає на дитину / Т. Ф. Алєксєєнко // Початкова школа. – 2000. – № 10. – С. 57–60.

Аметова Е. Р. Про значення сім’ї у формуванні вільної особистості дитини / Е. Р. Аметова // Педагогіка і психологія. – № 2 (51). – 2006. – С. 36–44.

Бондар Л. С. Виховний потенціал як головна гуманістична цінність у теоретичній спадщині В. О. Сухомлинського // Педагогіка і психологія : зб. наук. праць / за заг. ред. І. Ф. Прокопенко, В. І. Лозової. – Харків : ХДПУ, 1999. – Вип. 10. – Ч. 2. – С. 8–13.

Боришевський М. Й. Сімейне виховання як гарант морального становлення особистості / М. Й. Боришевський // Початкова школа. – 1995. – № 4. – С. 4–9.

Поніманська Т. І. Дошкільна педагогіка : навчальний посібник / Т. І. Поніманська. – Київ : Академвидав, 2008. – 456 с.

Бех І. Д. Виховання особистості : підручник / І. Д. Бех. – Київ : Либідь, 2008. – 848 с.

Виховання молодших школярів у сім’ї : Інформ.-метод. матеріали / під. ред. О. Л. Хромової, Т. В. Кравченко. – Київ : Вища школа, 1991. – 55 с.

Безсонова Т. І. Соціально-психологічні особливості соціально занедбаних дітей та середовища їх життєдіяльності / Т. І. Безсонова // Психологія : збірник наукових праць НПУ імені М.П. Драгоманова. – Київ : 2004. – Вип. 23. – С. 114–122.

Фіцула М. М. Педагогіка / М. М. Фіцула. – Київ : Академвидав, 2003. – 527 с.

Насонова О. Б. Становлення дитячої особистості у сімейних взаєминах / О. Б. Насонова // Вихователю про психологію та педагогіку сексуального розвитку дитини : наук.-метод. збірник / за ред. Т. В. Говорун. – Київ : ІЗМН, 1996. – С. 69–83.

Висковатова Т. П. Проблема генезиса, диагностики и психолого-педагогической коррекции у детей (на примере неблагоприятного влияния природных и антропогенных факторов) : дисс. ... д-ра психол. наук : 13.00.08 / Т. П. Висковатова. – Одесса : 1997. – 562 с.

Амонашвили Ш. А. Личностно-гуманная основа педагогического процесса / Ш. А. Амонашвили. – Минск : Университет, 1990. – 500 с.

Леві В. Л. Нестандартна дитина / В. Л. Леві. – Київ : Радянська школа, 1989. – 226 с.

Хомич Л. О. Професійно-педагогічна підготовка вчителя початкових класів / Л. О. Хомич. – Київ : Магістр-S, 1998. – 200 с.

Бєлєнька Г. В. Здоров’я дитини – від родини / Г. В.Бєлєнька, О. Л. Богініч, М. А. Машовець. – Київ : СПД Богданова А.М., 2006. – 220 с.

Цокур О. С. Формирование педагогического мышления будущих учителей в процессе профессиональной подготовки : дисс. … канд. пед. наук : 13.00.04 / О. С. Цокур. – Одесса, 1989. – 159 с.


Full Text: PDF (Українська)

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
   
Archive
2015 343 353 365 367 370  
2016 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18
2017 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12
13-14 15 16 17-18    
2018 1 2 3 4 5 6
  7 8 9 10-11 12 13
  14 15 16 17 18
2019 1 2 3 4    
2020 1 2   3      

User

Information

Journal Content

Browse

Language

Font Size