SPIRITUAL ASPECTS IN THE FORMATION OF ENVIRONMENTAL CULTURE OF PERSONALITY

Olena ZUB, Artem TURCHINOV, Ludmila ALFIMOVA

Abstract


Розкрито важливу складову екологічного виховання особистості, що полягає у формування духовно-ціннісного відношення до природи, допомагає усвідомити себе частиною природи і свою відповідальність за наслідки нерозумного відношення до неї. Визначено, що відродження духовності є основою формування екологічної культури. Доведено, що така багатогранна і багатовимірна складова особистості як духовність на сучасному етапі розвитку людства є вкрай необхідною, а її формування повинно базуватися на пізнанні єдності концепцій екологічного та естетичного ставлення людини до природи.

Як мету передбачено визначити духовні засади формування екологічної культури особистості.

У ході аналізу вищесказаного встановлено, що екологічна культура – це інтегративна якість особистості, яка втілює духовно-моральні цінності й визначає екологічно-моральні вчинки, які спрямовані на збереження життя в усіх його проявах і на створення краси природного середовища. При цьому екологічна культура схарактеризовано не тільки оволодінням технічними, науково-економічними знаннями, уміннями, навичками, але й естетичним ставленням до природи, розвитком емоційно-чуттєвої сфери людини, вихованням її естетичних потреб та інтересів, проявом творчої діяльності.

Зроблено висновок про те, що в умовах переходу до інформаційного суспільства повинно забезпечуватись формування розумного і відповідального ставлення до природного та соціального світу на основі трансформації ідеалів в глибокі особистісні потреби. Підтверджено, що духовно-моральні орієнтири дозволяють стимулювати індивідуальний стиль діяльності й виводити особистість на більш високий рівень творчої готовності до вирішування професійних завдань.


Keywords


духовність; екологічна культура; екологічне виховання; екологічна освіта; особистість; духовно-ціннісне відношення до природи; духовно-моральні цінності; екологічно-моральні вчинки.

References


Бойчук Ю. Д. Екологія і охорона навколишнього середовища / Ю. Д. Бойчук, Е. М. Солошенко, О. В. Бугай. – 3-тє вид. – Київ : ВД «Княгиня Ольга», 2007. – 302 с.

Бородавкин С. В. Этика и экологическое воспитание / С. В. Бородавкин. – Ленинград : Ленингр. орг. о-ва «Знание» РСФСР, 1988. – 15 с.

Букин А. П. В дружбе с людьми и природой : кн. для учителя / А. П. Букин. – Москва : Просвещение, 1991. – 156 с.

Вербицький В. В. Розвиток позашкільної еколого-натуралістичної освіти в Україні (1925 – 2000 рр.) : автореф. дис. … д-ра наук / В. В. Вербицький. – Київ, 2004. – 48 с.

Гнилуша Н. Екологічна освіта – складова культури майбутнього вчителя / Н. Гнилуша // Рідна школа. – 1999. – № 7–8. – С. 40–42.

Захлебный А. Н. Про формы организации экологического образования и воспитания школьников / А. Н. Захлебный // Биология в школе. – № 3. – 1987. – С. 67–69.

Зверев И. Д. Экологическое и эстетическое воспитание школьников / И. Д. Зверев, А. П. Печко, А. П. Сидельковский – Москва : Педагогика, 1984. – 135 с.

Крымский С. Б. Контуры духовности : новые контексты идентификации / С. Б. Крымский // Вопросы философии. – 1992. – № 12. – С. 21–28.

Лєтошенко Н. Н. Екоігри / Н. Н. Лєтошенко // Початкова освіта. – 2004. – № 6. – С. 12–20.

Лившиц Р. Л. Духовность и бездуховность личности : социально-философский анализ : автореф. дисс. … д-ра. филол. наук : спец. 09.00.11 / Р. Л. Лившиц. – Екатеринбург, 1997. – 48 с.

Науменко Н. В. Від духовності до духовного здоров’я : зб. наук. пр. ІІ Всеукр. наук.-практ. конф., [«Педагогіка здоров’я»], (м. Харків, 7 квіт. 2012 р.). – Харків : ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, 2012. – С. 224–227.

Сковорода Г. Повне зібрання творів : у 2-х т. / Г. Сковорода. – Київ : Наукова думка, 1973. – Т. 1. – 532 с. ; Т. 2. – 576 с.

Тарасенко Н. Ф. Природа, технология, культура : философско-мировоззренческий анализ / Н. Ф. Тарасенко. – Киев : Наукова думка, 1985. – 256 с.

Ушинский К. Д. Педагогические сочинения : в 6 т. Т. 4 : Человек как предмет воспитания / К. Д. Ушинский. – Москва : Педагогика, 1988. – 518 с.

Філософський словник соціальних термінів / за заг. ред. В. П. Андрущенко. – Харків : Корвін, 2002. – 670 с.

Шевель А. О. Етнокультурні чинники екобезпечного розвитку України : автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.12 / Анжеліка Олександрівна Ревель ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – 18 с.


Full Text: PDF (Українська)

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
   
Archive
2015 343 353 365 367 370  
2016 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18
2017 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12
13-14 15 16 17-18    
2018 1 2 3 4 5 6
  7 8 9 10-11 12 13
  14 15 16 17 18
2019 1 2 3 4    
2020 1 2  3 4    

User

Information

Journal Content

Browse

Language

Font Size