РОЗВИТОК ПРОФЕСІЙНОЇ МОВНО-МОВЛЕННЄВОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ВЧИТЕЛЯ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ У СИСТЕМІ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ: МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ

Ірина Володимирівна Кожем'якіна

Abstract


Схарактеризовано сутність післядипломної світи в контексті неперервної освіти, з’ясовано методологічні підходи до розвитку професійної мовно-мовленнєвої компетентності вчителя початкових класів у системі післядипломної освіти. 

Визначено, що неперервна освіта педагогів як особлива соціальна інституція повинна сприяти неперервній й успішній адаптації кожного педагога до змінних процесів сучасного життя в умовах постійно змінюваного суспільства і збільшення періоду трудової активності. Неперервність педагогічної освіти в Україні забезпечується, зокрема, через систему післядипломної педагогічної освіти, що функціонує натепер у векторах формальної, неформальної та інформальної освіти.

Більш детально приділено увагу характеристиці розвитку професійної мовно-мовленнєвої компетентності вчителя початкових класів у системі підвищення кваліфікації, що ґрунтується на положеннях основних методологічних підходів до освіти дорослих: андрагогічного, аксіологічного, акмеологічного, системного, компетентнісного, праксеологічного підходів.


Keywords


неперервна освіта; післядипломна освіта; підвищення кваліфікації; вчитель початках класів; професійна компетентність учителя; мовно-мовленнєва компетентність вчителя початках класів.

References


Буренко В. М. Андрагогічний підхід до професійної перепідготовки вчителя гуманітарного профілю : автореф. дис. … канд. пед. наук : спец. 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти» / В. М. Буренко. – Київ, 2005. – 22 с.

Вашуленко М. С. Українська мова і мовлення в початковій школі : метод. посіб. / М. С. Вашуленко. – Київ : Освіта, 2006. – 268 с.

Великий тлумачний словник сучасної української мови : 250 000 слів / уклад. і гол. ред. В. Т. Бусел. – Київ ; Ірпінь : Перун, 2009. – 1736 с.

Вершловский С. Г. Образование взрослых в России : вопросы теории / С. Г. Вершловский [Электронный ресурс]: Режим доступа : http://znanie.org./docs/Versnl.html/.

Деркач Ю. Неформальна освіта як умова неперервного навчання молоді / Юлія Деркач // Вісник Львівського університету : [Серія педагогічна]. – 2008. – Вип. 23. – С. 17–22.

Енциклопедія освіти / Академія пед. наук України ; голов. ред. В. Г. Кремень. – Київ : Юрінком Інтер, 2008 – 1040с.

Концепція освіти дорослих в Україні / укл. : Л. Б. Лук’янова. – Ніжин : ПП Лисенко М.М., 2011. – 24 с. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://lib.iitta.gov.ua

Леонтьев А. А. Психология общения / А. А. Леонтьев. – Тарту : Тартус. гос. ун-т, 1974. – 219 с.

Махиня Н. В. Особливості освіти дорослих у країнах Європейського Союзу : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Modernproblemsofeducationandscience», (м. Будапешт, 26-27 січня 2013). [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://scaspee.com/6/post/2013/1/3.html.

Ничкало Н. Андрагогіка в системі педагогічних наук / Нелля Григорівна Ничкало // Освіта дорослих : теорія, досвід, перспективи : зб. наук. пр. – 2009. – Вип. 1. – С. 7–20.

Олійник В. В. Проблеми реформування і розвитку післядипломної освіти / В. В. Олійник, А. С. Нікуліна // Післядипломна освіта в Україні – 2001. – № 1. – С. 6–9.

Павлик Н. П. Зміст поняття неперервна освіта : зб. наук. праць матеріалів ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції [«Актуальні проблеми в системі освіти : загальноосвітній навчальний заклад – доуніверситетська підготовка – вищий навчальний заклад»], (м. Київ, 25 травня 2016 р.). – Київ : НАУ, 2016. – С. 180–182. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://idp.nau.edu.ua/conference.html

Протасова Н. Г. Теоретико-методичні основи функціонування системи післядипломної освіти педагогів в Україні : автореф. дис. … д-ра. пед. наук : спец. 13.00.01 «Теорія та історія педагогіки» / Н. Г. Протасова. – Київ, 1999. – 31 с.

Семеног О. М. Розвиток комунікативної культури вчителя у процесі неперервної педагогічної освіти / О. М. Семеног // Розвиток і саморозвиток педагогічної майстерності майбутніх учителів : колективна монографія / І. А. Зязюн, О. А. Лавріненко, М. М. Солдатенко, О. М. Семеног, С. Б. Пономаревський, Т. В. Іванова, О. М. Боровік, О. А. Грищенко, О. В. Тринус, О. С. Падалка. – Київ : Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України, 2015. – С. 112–182.

Сидоренко В. В. Розвиток педагогічного акмепрофесіогенезу в умовах формальної і неформальної післядипломної освіти / В. В. Сидоренко // Теорія та методика професійно-педагогічної підготовки освітянських кадрів : акмеологічні аспекти : монографія / керівн. авт. кол. Н. В. Гузій. – Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2018. – 516 с.

Юсупов И. М. Психология взаимопонимания / И. М. Юсупов. – Казань : Татарское кн. изд-во, 1991. – 192 с.


Full Text: PDF (Українська)

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
   
Archive
2015 343 353 365 367 370  
2016 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18
2017 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12
13-14 15 16 17-18    
2018 1 2 3 4 5 6
  7 8 9 10-11 12 13
  14 15 16 17 18
2019 1 2 3 4    
2020 1 2  3 4    

User

Information

Journal Content

Browse

Language

Font Size