ДИДАКТИЧНІ МОЖЛИВОСТІ ТЕКСТИЛЬНОЇ ПЛАСТИКИ НА УРОКАХ ТРУДОВОГО НАВЧАННЯ В ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ

Валентина Іванівна Мовчан, Віталіна Леонідівна Воленшчак

Abstract


Розглянуто дидактичні можливості текстильної пластики в початковій школі на уроках трудового навчання, що реалізуються завдяки фізичним і художньо-технічних властивостями штучного текстилю (капрону). Його застосування ґрунтується на доступності, простоті технічного виконання в поєднанні зі значними конструктивними можливостями. Наголошено, що текстильна пластика є засобом розв’язання низки освітніх завдань у початковій ланці загальної середньої освіти: уміння спостерігати, виявляти нескладні технологічні закономірності, аналізувати, порівнювати, формулювати припущення, гіпотези, що потребують пояснень і способів реалізації у практичній діяльності.


Keywords


текстильна пластика; текстиль; дидактичні можливості; уроки трудового навчання; молодші школярі; початкова школа; предметно-перетворювальна діяльність; формотворення.

References


Закон України «Про освіту» (Відомості Верховної Ради (ВВР), 2017, № 38–39, ст. 380) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2145-19

Іонова О. М. Всебічний розвиток молодших школярів засобами навчання мистецтва орігамі / О. М. Іонова // Вісник ЛНУ імені Тараса Шевченка. – 2012. – № 19 (254). – Ч. І. – С. 36–42.

Колесник Н. Є. Методичні аспекти впровадження у початковій школі компетентнісного підходу у процесі трудового навчання / Н. Є. Колесник // Вісник Житомирського державного університету. Педагогічні науки. – 2014. – Випуск 6 (78). – С. 118–123.

Носаченко Т. Формування у студентів дизайнерських умінь засобами паперопластики / Т. Носаченко // Рідна школа. – 2012. – №11 (листопад). – С. 56–59.

Тименко В. П. Теоретичні і методичні основи формування конструктивних умінь в учнів початкових класів : дис. ... д-ра пед. наук : 13.00.02 / Володимир Петрович Тименко ; Ін-т педагогіки АПН України. – Київ, 2010. – 520 с.

Методика трудового навчання : технічної і художньої праці. Теоретичні засади і емпіричний досвід початкової дизайн-освіти : метод. посіб. / В. П. Тименко, В. В. Вдовченко ; АПН України, Ін-т обдарованої дитини. – Київ : Інформаційні системи, 2009. – 332 с.

Масол Л. Методика навчання мистецтва у початковій школі / Л. Масол. – Харків : Ранок, 2006. – 255 с.

Миропольська Н. Уроки художньо-естетичного циклу в школі : навчання і виховання : навч. посіб. / Н. Миропольська, С. Ничкало, В. Рагозіна та інші. – Тернопіль : Богдан, 2006. – 240 с.

Моляко В. А. Психология решения школьниками творческих задач / В. А. Моляко. – Киев : Рад. школа, 1983. – 94 с.

Паламарчук В. Ф. Як виростити інтелектуала? : [посібник для вчителів] / В. Ф. Паламарчук ; Інститут педагогіки АПН України. – Київ : Товариство «Знання», 1999. – 112 с.

Навчальні програми для початкової школи [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://mon.gov.ua/activity/education/zagalna-serednya/pochatkova-shkola.html. – Дата звернення 25.01.2018.

Кушніренко О. Модернізація змісту підготовки майбутніх учителів декоративно-ужиткового мистецтва / О. Кушніренко. // Педагогічні науки : зб. наук. праць. – Полтава : ПНПУ імені В. Г. Короленка, 2010. – Вип. 2. – С. 95–100.

Чегусова З. Арт-текстиль: переживання простору [Електронний ресурс] / Зоя Чегусова. – [Цит. 2013, 27 грудня]. – Режим доступу: http://www.day.kiev.ua/uk/article/kultura/art-tekstil-perezhivannya-prostoru.


Full Text: PDF (Українська)

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
   
Archive
2015 343 353 365 367 370  
2016 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18
2017 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12
13-14 15 16 17-18    
2018 1 2 3 4 5 6
  7 8 9 10-11 12 13
  14 15 16 17 18
2019 1 2 3 4    
2020 1 2  3 4    

User

Information

Journal Content

Browse

Language

Font Size