СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО ФОРМУВАННЯ АВТЕНТИЧНОСТІ ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ

Галина Анатоліївна Назаренко

Abstract


Модернізація української системи освіти вимагає коригування змісту дошкільної освіти на засадах визнання самоцінності дошкільного дитинства, збереження дитячої субкультури, створення сприятливих умов для формування особистісної зрілості дошкільника, урахування індивідуального особистого досвіду дитини. Це положення актуалізує проблему формування автентичності дітей дошкільного віку як здатності зростаючої особистості жити в гармонії зі своїм внутрішнім світом, діяти, не зраджуючи своєму істинному «Я». Доведено, що ефективність процесу формування автентичності дошкільників забезпечується реалізацією особистісно орієнтованого і суб’єктно-діяльнісного підходів, які базуються на визнанні гідності дитини, унікальності її особистості, її права на вільний розвиток і прояв особистісних здібностей.


Keywords


автентичність; дошкільник; освітній процес; особистісно орієнтований підхід; суб’єктно-діяльнісний підхід; зміст дошкільної освіти; дитяча субкультура; розвиток; здібності.

References


Концепція нової української школи. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http:/mon.gov.ua/activity/education/zagalna-serednya/ua-sch-2016/

Закон України «Про дошкільну освіту». [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2628-14

Маслоу А. Мотивация и личность / А. Маслоу. – Санкт Петербург : Питер, 2003. – 352 с.

Роджерс К. Становление личности. Взгляд на психотерапию / К. Роджерс. – Москва : ЭКСМО-Пресс, 2006. – 416 с.

Хьелл Л. Теории личности / Л. Хьелл, Д. Зиглер. – Санкт Петербург : Питер, 2008. – 608 с.

Taylor, Ch. (1995). The ethics of authenticity. Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press, 142 p.

Фуко М. Герменевтика субъекта / М. Фуко ; пер. с фр. – Санкт Петербург : Наука, 277. – 677 с.

Федан О. В. Теоретичний аспект поняття «автентичність» у філософських та психологічних науках / О. В. Федан // Молодий вчений. – 2016. – № 11 (38). – С. 397–400.

Бех І. Д. Виховання особистості : підручник / І. Д. Бех. – Київ : Либідь, 2008. – 848 с.

Бех І. Д. Інноваційна виховна технологія : сутнісні положення та шляхи реалізації / І. Д. Бех // Педагогічний вісник. – 2014. – № 4. – С. 14–17.

Бондаревская Е. В. Смыслы и стратеги личностно ориентированного воспитания / Е. В. Бондаревская // Педагогика. – 2001. − № 1. – С. 17−24.

Якиманская И. С. Технология личностно-ориентированного обучения в современной школе / И. C. Якиманская. – Москва : Сентябрь, 2000. – 176 с.

Базовий компонент дошкільної освіти. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://mon.gov.ua/activity/education/doshkilna/basic1/

Брушлинский А. В. Проблема субъекта в психологической науке / А. В. Брушлинский // Психологический журнал. – 1993. – Т. 13. – № 6. – С. 3–15.

Абульханова-Славська К. О. Методологічне значення категорії суб’єкта для сучасної психології / К. О. Абульханова-Славська // Людина. Суб’єкт. Вчинок : Філософсько-психологічні студії : наукове видання / [за заг. ред. В. О. Татенка]. – Київ : Либідь, 2006. – 360 с.

Костюк Г. С. Навчально-виховний процес і психічний розвиток особистості / Г. С. Костюк. – Київ : Радянська школа, 1989. – 608 с.

Нікітіна І. В. Динаміка процесу самовизначення особистості в індивідуально-психологічному просторі людини / І. В. Нікітіна // Вісник Соціологія. Психологія. Педагогіка. – Київ : Видавничий центр «Київський університет», 1998. – № 6. – С. 28−30.

Татенко В. О. Суб’єктно-вчинкова парадигма в сучасній психології / В. О. Татенко // Людина. Суб’єкт. Вчинок : Філософсько-психологічні студії / за заг. ред. В. О. Татенка. – Київ : Либідь, 2006. – 360 с.


Full Text: PDF (Українська)

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
   
Archive
2015 343 353 365 367 370  
2016 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18
2017 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12
13-14 15 16 17-18    
2018 1 2 3 4 5 6
  7 8 9 10-11 12 13
  14 15 16 17 18
2019 1 2 3 4    
2020 1 2  3 4    

User

Information

Journal Content

Browse

Language

Font Size