ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ МЕТОДИЧНОЇ РОБОТИ З ПЕДАГОГІЧНИМИ ПРАЦІВНИКАМИ В УКРАЇНІ У КІНЦІ ХХ СТ.

Алевтина Володимирівна Опольська

Abstract


Методичну роботу розглянуто як важливий складник післядипломної педагогічної освіти. Обґрунтовано, що для ефективного реформування освітньої галузі в Україні доцільно звернутися до позитивного вітчизняного досвіду організації методичної роботи педагогічних працівників. Доведено, що в 80-х рр. ХХ ст. організація методичної роботи була зосереджена на оволодінні кожним учителем головних ідей і завдань реформи загальноосвітньої школи, а саме: опануванні новим змістом навчальних планів і програм, підвищенні якості й ефективності уроку, упровадженні передового педагогічного досвіду. Однак, ця робота здійснювалася централізовано, у колективній формі, без урахування індивідуальних потреб педагогічних працівників. У 90-х рр. ХХ ст., після проголошення незалежності України, методична робота була зосереджена на застосуванні диференційованого підходу. Методичні служби почали застосовувати діяльнісні форми навчання, що сприяло розвитку творчого потенціалу педагогів. Однак, у кінці ХХ ст. у роботі методичної служби простежується тенденція відсутності узгодженості між різними рівнями методичних служб, спостерігається безсистемний добір тематики, перевантаження педагогів методичними заходами, що в більшості випадків сприяло зниженню ефективності методичної роботи.


Keywords


післядипломна педагогічна освіта; підвищення кваліфікації; методична робота; педагогічні працівники; професійний розвиток; функції методистів, принципи організації методичної роботи; колективні та індивідуальні форми методичної роботи.

References


Сігаєва Л. Є. Неперервна освіта в Україні : її складові і тенденції розвитку / Л. Є. Сігаєва // Післядипломна освіта в Україні. – 2001. – № 1. – С. 45-46.

Центральний державний архів вищих органів влади та управління України м. Київ / ЦДАВО України – ф. 5139, оп. 1, спр. 58, 34 арк.

Центральний державний архів вищих органів влади та управління України м. Київ / ЦДАВО України – ф. 166, оп. 15, спр. 8263, 48 арк.

Крисюк С. В. Розвиток післядипломної освіти педагогічних кадрів в Україні (1944-1995 рр.) / С. В. Крисюк – Львів : ЛОНМІО, 1997. – 206 с.

Рішення колегії МО УРСР «Положення про методичний кабінет районного (міського) відділу народної освіти» від 07.09.1983 року // Збірник наказів та інструкцій Міністерства освіти Української РСР. – 1984. − № 3.

Про дальше вдосконалення організації та проведення методичної роботи з педагогічними кадрами в школах і установах народної освіти Української РСР// Збірник наказів та інструкцій Міністерства освіти Української РСР. – 1984. − № 7.

Про стан і заходи щодо поліпшення перепідготовки керівних і педагогічних кадрів органів і установ освіти в умовах реалізації реформи школи // Збірник наказів та інструкцій Міністерства освіти Української РСР. – 1987. − № 6.

Про затвердження Положення про методичний кабінет районного, міського відділу народної освіти і Положення про методичну роботу з педагогічними кадрами установ народної освіти УРСР // Збірник наказів та інструкцій Міністерства освіти Української РСР. – 1986. − № 13.

Крисюк С. В. Актуальные вопросы организации методической работы / С. В. Крисюк // Повышение квалификации педагогических кадров / под ред. И. Ф. Жерносека, М. Ю. Красовицького, С. В. Крисюка. – Київ : Освіта, 1992. – С. 112–120.

Жорова І. Я. Професійний розвиток педагогів у системі післядипломної освіти Україні у 80-х роках ХХ століття / І. Я. Жорова // Педагогічний альманах. Зб. наук. пр. – 2013. – № 20. – С. 291–297.

Пуцов В. И. Сущность и условия эффективности учебного процесса на курсах / В. И. Пуцов // Повышение квалификации педагогических кадров / под ред. И. Ф. Жерносека, М. Ю. Красовицького, С. В. Крисюка. – Киев : Освита, 1992. – С. 81–90.


Full Text: PDF (Українська)

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
   
Archive
2015 343 353 365 367 370  
2016 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18
2017 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12
13-14 15 16 17-18    
2018 1 2 3 4 5 6
  7 8 9 10-11 12 13
  14 15 16 17 18
2019 1 2 3 4    
2020 1 2  3 4    

User

Information

Journal Content

Browse

Language

Font Size