КРИТЕРІЇ Й РІВНІ СФОРМОВАНОСТІ ЗДОРОВ’ЯЗБЕРЕЖУВАЛЬНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ АГРАРНОГО ПРОФІЛЮ

Сергій Миколайович Харченко

Abstract


Визначено основні критерії та рівні сформованості здоров’язбережувальної компетентності майбутніх фахівців аграрного профілю у процесі професійно-прикладної фізичної підготовки. Критерії сформованості здоров’язбережувальної компетентності розглянуто як сукупність сутнісних ознак, які дають можливість зробити висновки про стан і рівень її сформованості, при цьому ступінь сформованості визначено в конкретних показниках, які характеризуються, у свою чергу, низкою ознак. Обґрунтовано, що критеріями сформованості здоров’язбережувальної компетентності є мотиваційно-ціннісний, когнітивно-усвідомлюваний і особистісний. Також обґрунтовано їх показники на основі сутності структурних компонентів здоров’язбережувальної компетентності та відповідні рівні.


Keywords


здоров’язбережувальна компетентність; показники; критерії; мотиваційно-ціннісний критерій; когнітивно-усвідомлюваний критерій; особистісний критерій; рівні сформованості; майбутній фахівець аграрного профілю.

References


Ажиппо О. Ю. Підготовка майбутніх учителів фізичної культури до професійної діяльності в загальноосвітніх навчальних закладах (теоретичний і методичний аспекти) / О. Ю. Ажиппо. – Харків : Цифрова друкарня № 1, 2012. – 423 с.

Башавець Н. А. Теоретико-методичні засади формування культури здоров’язбереження як світоглядної орієнтації студентів вищих економічних навчальних закладів : дис. … доктора пед. наук : 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти» / Н. А. Башавець. – Одеса, 2012. – 555 с.

Бойченко Т. Є. Здоров’язберігаюча компетентність як ключова освіти України / Т. Є. Бойченко // Основи здоров’я і фізичної культури. – 2008. – № 11–12.

Бойчук Ю. Д. Еколого-валеологічна культура майбутнього вчителя : теоретико-методичні аспекти : монографія / Ю. Д. Бойчук. – Суми : ВТД «Університетська книга», 2008. – 357 с.

Воронін Д. Є. Формування здоров’язберігаючої компетентності студентів вищих навчальних закладів засобами фізичного виховання : автореф. дис. … канд. пед. наук : 13.00.07 / Д. Є. Воронін. –Херсон, 2006. – 20 с.

Добротина Н. А. Биология человека, экология и здоровье (антропологическая валеология) : учеб. пособ. / Н. А. Добротина. – Нижний Новгород, 1999. – 247 с.

Желан А., Єфремова Ю. Формування здоров’язбережувальної компетентності молодших школярів / А. Желан, Ю. Єфремова // Науковий вісник МНУ імені В. О. Сухомлинського. Педагогічні науки. – 2016. – № 2. – С. 69–73.

Жигірь В. І. Оцінювання професійної компетентності фахівця як фактор його формування / В. І. Жигірь // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Сер : Педагогічні науки. – 2014. – Вип. 2. – С. 40–47.

Соколенко О. І. Формування ціннісного ставлення студентів вищих педагогічних навчальних закладів до свого здоров’я : автореф. дис. … канд. пед. наук : 13.00.04 / О. І. Соколенко. – Луганськ, 2008. – 20 с.

Тернопільська В. І. Визначення критеріїв сформованості професійної компетентності майбутніх гірничих інженерів / В. І. Тернопільська, О. В. Дерев’янко // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 5. Педагогічні науки : реалії та перспективи. – 2012. – Вип. 3. – С. 264–267.

Турчинов А. В. Формування здоров’язбережувальної компетентності майбутніх офіцерів національної гвардії України у процесі професійної підготовки : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / А. В. Турчинов. – Харків, 2016. – 20 с.

Чернявський В. В. Компетентнісний підхід як чинник забезпечення вимог до підготовки фахівців морської галузі / В. В. Чернявський // Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського національного університету ім. Івана Огієнка. Серія : Педагогічна. – 2014. – Вип. 20. – С. 230–232.

Шеремет І. В. Професійно-прикладна фізична підготовка як один із шляхів формування компетентності фахівця / І. В. Шеремет // Вісник Запорізького національного університету. – 2011. – № 1 (5). – С. 73–81.

Шукатка О. В. Компоненти та рівні здоров’язбережувальної компетентності майбутніх економістів в контексті моделі її формування на засадах аксіології / О. В. Шукатка // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія : Педагогіка. – 2012. – № 4. – С. 25–32.


Full Text: PDF (Українська)

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
   
Archive
2015 343 353 365 367 370  
2016 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18
2017 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12
13-14 15 16 17-18    
2018 1 2 3 4 5 6
  7 8 9 10-11 12 13
  14 15 16 17 18
2019 1 2 3 4    
2020 1 2  3 4    

User

Information

Journal Content

Browse

Language

Font Size