ПОГЛЯДИ СУЧАСНИХ МЕТОДИСТІВ НА ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНИХ УМІНЬ У МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ

Світлана Миколаївна Яцина

Abstract


Статтю присвячено проблемі формування професійних умінь у майбутніх учителів початкової школи. Представлено погляди вітчизняних методистів щодо становлення вчителя як фахівця та його ролі в педагогічній діяльності. З’ясовано шляхи вдосконалення професійної діяльності майбутнього вчителя початкової школи. Акцентовано увагу на ролі сучасних підходів компетентнісного й особистісно зорієнтованого навчання в закладах вищої освіти. Розглянуто питання про спеціальні професійні вміння, які сприяють розв’язанню актуальних проблем навчання літератури.


Keywords


професійна компетентність; професійна майстерність; професійні вміння; компетентнісний підхід; особистісно зорієнтоване навчання; учитель початкової школи

References


Базиль Л. О. Літературознавча компетентність учителя української мови і літератури : навчальна програма курсу [для студентів вищих пед. навчальних закладів ] / Л.О. Базиль. – Луганськ : Вид-во «Ноулідж», 2011. – 150 с.

Бугайко Т. Ф. Бесіди з молодими словесниками про уроки літератури в 5 і 6 класах / Т. Ф. Бугайко, Ф. Ф. Бугайко. – Київ : Радянська школа, 1967. – 264 с.

Волошина Н. Й. Предмет літератури в загальній школі / Н. Й. Волошина // Наукові основи методичної літератури / за ред. доктора пед. наук Н. Й. Волошиної. – Київ, 2002.

Горошкіна О. Етапи формування методичної компетентності майбутніх учителів української мови. Лінгводидактика : теорія, методика, досвід : збірник наукових праць / [за заг. ред. проф. В. І. Бадер]. – Вип. 3. – Слов’янськ : Вид-во ДВНЗ «ДДПУ», 2013. – 177 с.

Гуковский Г. А. Изучение литературного произведения в школе. Методологические очерки о методике / Г. А. Гуковский. – Москва ; Ленинград : Просвещение, 1966. – 268 с.

Мазуркевич О. Р. Основні вимоги до вчителя-словесника. Наукові основи методичної літератури / О. Р. Мазуркевич, В. І. Цимбалюк. – Київ, 2002. – С. 230–231.

Пасічник Є. А. Методика викладання української літератури в середніх навчальних закладах : навч. посібник [для студентів вищих закладів освіти]. – Київ : Ленвіт, 2000. – 384 с.

Семеног О. М. Професійна підготовка майбутніх учителів української мови і літератури : монографія / О. М. Семеног. – Суми : ВВП «Мрія-1», ТОВ, 2005. – 404 с.

Степанишин Б. І. Викладання української літератури в школі / Б. І. Степанишин. – Київ : Проза, 1995. – 254 с.

Сидоренко В. В. Шляхи удосконалення професійної компетентності вчителя-словесника. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.rusnauka.com


Full Text: PDF (Українська)

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
   
Archive
2015 343 353 365 367 370  
2016 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18
2017 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12
13-14 15 16 17-18    
2018 1 2 3 4 5 6
  7 8 9 10-11 12 13
  14 15 16 17 18
2019 1 2 3 4    
2020 1 2  3 4    

User

Information

Journal Content

Browse

Language

Font Size