ВПРОВАДЖЕННЯ ІНТЕРАКТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ПРОЦЕС ПІДГОТОВКИ МАГІСТРІВ З УПРАВЛІННЯ НАВЧАЛЬНИМ ЗАКЛАДОМ ДО ІНФОРМАТИЗАЦІЇ УПРАВЛІНСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Юрій Миколайович Атаманчук

Abstract


У статті проаналізовано стан реформування та активного впровадження процесів інформатизації як провідного напряму модернізації освіти в Україні. Акцентується увага на посилення ролі інформації як стратегічно важливого ресурсу у процесі підготовки фахівців у галузі ефективного використання засобів інформатики та інформаційних технологій, які стають для сучасного менеджера освітнього закладу природним інструментом для використання у своїй професійній діяльності.

Keywords


інформаційні технології, заклад освіти, системи управління, освітній процес, матеріально-технічне забезпечення, інформаційне середовище, інформаційна культура.

References


Разборова Л. И. Психологические особенности формирования готовности магістрантов педвуза к работе в дошкольных учреждениях : автореферат диссертации на соискание ученой степени канд. псих. наук : 19.00.01 «Общая психология, психология личности, история психологии»/ Л. И. Разборова ; Московский педагогический государственный университет. - М., 1979. - 16 с.Цимбалюк В. С Проблеми латентності комп’ютерної злочинності / В. С. Цимбалюк // Правове, нормативне та метрологічне забезпечення системи захисту інформації в Україні. - К. : НТУУ «КПІ», 2000. - 168 с.

Смілянський Р. Л. Можливості системи «Університет» для формування і реалізації стратегії розвитку ВНЗ / Р. Л. Смілянський, М. В. Ієвенко // Університетське управління: практика та аналіз. - К., 2004. - № 3 (31). - С. 18-25.

Захарова І. Г. Інформаційні технології для якісної та доступної освіти / І. Г. Захарова // Педагогіка. - 2002. - № 1. - С. 33.

Національна доктрина розвитку освіти України // Освіта України. - 2001. - № 29. - С. 7-25.

Дьякон А. А. Формування конкурентних переваг національної системи вищої освіти

[Текст] : дис.....канд. екон. наук : 08.00.03 / Дьякон Антоніна Анатоліївна ; Чернігів. нац. технол. унт.

- Чернігів, 2014. - 162 с.

Михнушев А. Г. Информатика в социальном управлении: От знакомства с компьютером к решению практических задач : ил. учеб. пособие / А. Г. Михнушев. - К. : Политиздат Украины, 1990.

Карамушка Л. М. Психологічні основи управління в системі середньої освіти : навчальний посібник / Л. М. Карамушка. - К. : ІЗМН, 1997. -180 с.

Проект розвитку технічної інфраструктури інформатизації відомчих навчальних закладів [Електронний ресурс].Режим доступу :http://univd.edu.ua/index.php?id=329&lan=ukr.

Каленюк І. С. Розвиток вищої освіти та економіка знань : монографія / І. С. Каленюк, О. В. Куклін. - К. : Знання, 2012. - 343 с.


Full Text: PDF (Українська)

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
   
Archive
2015 343 353 365 367 370  
2016 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18
2017 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12
13-14 15 16 17-18    
2018 1 2 3 4 5 6
  7 8 9 10-11 12 13
  14 15 16 17 18
2019 1 2 3 4    
2020 1 2         

User

Information

Journal Content

Browse

Language

Font Size