РЕТРОСПЕКТИВНИЙ ОГЛЯД ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ВИЩОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ (ПОЧАТОК ХХ СТ.)

Олена Володимирівна ЧЕРЕДНИК, Наталія Станіславівна ГАРАНЬ

Abstract


У статті розглядається проблема розвитку закладів вищої освіти України на початку ХХ ст. Авторами зроблено аналіз науково-педагогічних досліджень, публіцистичних праць, який доводить, що досліджувана проблема є дуже багатоаспектною,педагогами-науковцями приділено значну увагу вивченню різних площин питання розвитку вищої освіти України. У пропонованій статті розглянуто проблему формування та основні напрямки розвитку вищої школи в контексті історичних умов початку XX ст. Наприкінці роботи наведені основні висновки з даної проблеми, констатуються ключові питання та досягнення в даній сфері. Стверджується, що політичні та соціокультурні події в країні мали значний вплив на створення та розвиток закладів вищої освіти України. Авторами підкреслено, що вивчення історичного досвіду, прогресивних надбань минулого, звернення до вітчизняної спадщини покликані сприяти пошуку адекватних можливостей для реформування сучасної вищої освіти України та вдалій реалізації запланованого урядом освітнього курсу.


Keywords


вища освіта; міністр народної освіти; заклад вищої освіти; народний університет; учительський інститут; українізація; освітня політика.

References


Дем’яненко Н., Прудченко І. Історія вищої жіночої освіти в Україні: Київський Фребелівський педагогічний інститут (1907–1920 рр.): монографія. Київ: Вид. Голіцина, 2005. 492 с.

Савойська С.В. Впровадження української мови як державної у сферу освіти України в 90-ті роки ХХ – початку ХХІ ст.: історичний аспект (на матеріалах вищих навчальних закладів): автореф. дис ... канд. іст. наук. Київ, 2007. 20 с.

Добровольська В.А. Історія жіночої освіти Півдня України (1901-1910 рр.): автореф. дис ... канд. іст. наук. Дніпропетровськ. 2006. 20 с.

Федосова, І.В. Розвиток вищої інженерно-технічної освіти в Україні (кінець ХІХ – перша половина ХХ століття): монографія. Умань: Жотий О.О., 2014. 397 с.

Довжук І.В. Розвиток вищої освіти в Україні наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. Проблеми політичної історії України. 2018. Вип. 13. С. 92–105.

Киршицька О. Історія розвитку Львівського національного університету імені Івана Франка. Студентський історико-педагогічний альманах. Вип. 2. Історія університетської освіти: виникнення, становлення, розвиток: збірн. наук. праць молодих дослідн. / ред. О. Антонова, В. Павленко. Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І.Франка, 2013. С. 212–216.

Лутаєва Т. Інтеграція науки й освіти як умова розвитку вищої медичної та фармацевтичної школи у ХІХ – на початку ХХ ст. Інженерні та освітні технології. 2015. № 4. С. 26–34.

Завальнюк О., Комарніцький О. Кам’янець-Подільський державний університет (1918–2008 рр.): сторінки історії. Український історичний журнал. 2005. С. 81–92.

Герей В. Іван Огієнко : витязь духу. На скрижалях. URL: http://na-skryzhalyah.blogspot.com/2016/03/blog-post_58.htm (Дата звернення: 12.03.2019)

Мальцева О. Теорія та історія соціального виховання: навч.-метод. посібник: у 2 ч. Луганськ: Вид-во ЛНУ імені Тараса Шевченка, 2014. Ч. 2. 145 с.

Сігаєва Л. розвиток освіти дорослих в Україні (20–30-ті роки ХХ ст.). Освіта дорослих: теорія, досвід, перспективи, 2012.№ 4. С. 257–267.

Субтельний О. Україна: Історія. Київ: Либідь, 1993.720 с.

Ряппо Я. Чергові завдання науково-методологічної роботи (Доповідь на пленумі Держнаукметодкому й Головнауки Україні в Києві 1926 р.). Шлях освіти. 1926. № 2. С. 1–11.

Скрипник М. Завдання культурного будівництва в Україні. Шлях освіти. 1927. № 11. С. 1–32.


Full Text: PDF (Українська)

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
   
Archive
2015 343 353 365 367 370  
2016 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18
2017 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12
13-14 15 16 17-18    
2018 1 2 3 4 5 6
  7 8 9 10-11 12 13
  14 15 16 17 18
2019 1 2        

User

Information

Journal Content

Browse

Language

Font Size