ЗДІЙСНЕННЯ НЕФОРМАЛЬНОЇ ОСВІТИ В СИСТЕМІ ПІСЛЯДИПЛОМНОГО НАВЧАННЯ

Світлана Федорівна ОДАЙНИК

Abstract


У статті визначено основні принципи та головні завдання розвитку неперервної освіти в Україні. Охарактеризовано форми освіти дорослих у межах післядипломного навчання. Констатовано, що окрім формальної, корисними для реалізації концепції навчання впродовж життя можуть бути неформальна та інформальна освіта. Обґрунтовано роль неформальної освіти у житті людини задля реалізації її життєвих цілей та прагнень.


Keywords


освіта, система освіти; неперервна освіта; формальна освіта; неформальна освіта; інформальна освіта; післядипломна освіта; професійний розвиток; ІКТ-компетентність.

References


Меморандум безперервної освіти Європейського Союзу (A Memorandum on Lifelong Learning. Brussels). 30.10.2000 SEC(2000) 1832 URL: http://arhiv.acs.si/dokumenti/Memorandum_on_Lifelong_Learning.pdf (дата звернення: 12.02.2019).

Скорик Т. В. Освіта впродовж життя в контексті євроінтеграційних процесів URL: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/suak/corp.exe?&I21DBN=SAUA&P21DBN=SAUA&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=elib_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=ID=&S21COLORTERMS=0&S21STR=0024918 (дата звернення: 12.02.2019).

Про освіту. Закон України від 05.09.2017 № 2145-19 URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2145-19 (дата звернення: 12.02.2019).

Якуба Е. А. Социология: Учеб. пособ. Харьков: Изд-во «Константа», 1996. 192 с.

Сігаєва Л. Неперервна освіта для ціложиттєвого розвитку особистості людини: історико-педагогічний аспект. Неперервна професійна освіта: теорія і практика. 2008. № 1. С. 146-158.

Освіта протягом життя: світовий досвід і українська практика. Аналітична записка Національного інституту стратегічних досліджень при Президентові Україні. URL: http://www.niss.gov.ua/articles/252/ (дата звернення: 12.02.2019).

Овчаренко С. Г. Неформальна освіта – необхідний елемент сучасної освітньої системи. URL: http://www.dialog.lviv.ua/files/champions_final_conference.pdf (дата звернення: 12.02.2019).

Livingstone D. W., Hart D. and Stowe S. (2001). Adult Informal Learning and Training in Canada: Findings of the 1998 NALL National Survey and 2000 Followup Survey. Toronto: Cnetre for the Study of Education and Work.

Деркач Ю. Неформальна освіта як умова неперервного навчання молоді. Вісник Львів УН-ТУ, 2008. Вип. 23. С. 17-22.

Fordham P. E. 'Informal, non-formal and formal education programmes' in YMCA George Williams College ICE301 Lifelong Learning Unit 2, London: YMCA George Williams College. 1993.

Lifelong Learning in the Global Knowledge Economy: Challenges for Developing Countries. A World Bank Report Washington, D.C. 2003 The International Bank for Reconstruction and Development. The World Bank. 110 p.

Про професійний розвиток працівників. Закон України від 12.01.2012 року № 4312-VI. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4312-17 (дата звернення: 12.02.2019).

Паращук О. Неформальное образование в Украине Неформальное образование для региональных демократических трансформаций / под общ. ред. Д. Карпиевича и Г. Усатенко. Київ: Фонд «Европа ХХI», 2012. 176 с.

Якубенко В., Берлінг Р.Проблеми та перспективи розвитку освіти дорослих в Україні. URL: http://visnik.knteu.kiev.ua/files/2011/02/14.pdf (дата звернення: 12.02.2019).

Синенко С. І., Гончаренко Н. М. Навчання протягом життя як складова європейської соціальної моделі неперервної освіти в умовах цивілізаційної кризи. Scientific Journal «ScienceRise». №12/5 (17). Харків, 2015. С. 27-33.


Full Text: PDF (Українська)

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
   
Archive
2015 343 353 365 367 370  
2016 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18
2017 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12
13-14 15 16 17-18    
2018 1 2 3 4 5 6
  7 8 9 10-11 12 13
  14 15 16 17 18
2019 1 2        

User

Information

Journal Content

Browse

Language

Font Size