ОСНОВНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ОСВІТИ У ПЕРІОД З 1990 ПО 2015 РОКИ

Людмила Вікторівна ОСТАПЕНКО

Abstract


У статті порушено питання основних тенденцій розвитку освіти на теренах України протягом 1991–2015 років. У зазначений період відбувалися події, що позитивно або негативно впливали на процес реформування освіти.

Проаналізовано останні дослідження і публікації плеяди науковців у яких простежуються ключові тенденції функціонування та розвитку освіти.

Висвітлено передумови становлення національної системи освіти в умовах реформування.

Розкрито основні аспекти Державної національної програми «Освіта» («Україна ХХІ століття»).

Здійснено глибокий аналіз освітньої політики за роки незалежності. Надано характеристику основних тенденцій розвитку освіти в зазначений період. На основі доктрини про освіту виокремлено основні тенденції розвитку освіти, це – пріоритетність освіти, демократизація, гуманізація, гуманітаризація, національна спрямованість, відкритість, дитиноцентризм, критичне мислення, орієнтованість на учня, педагогіка партнерства, інноватика, творча спрямованість освітнього процесу, особистісно-зорієнтоване навчання, підвищення якості освіти, компетентнісний підхід та інтегрування навчання і виховання. Надано коротку характеристику кожного з них.

Проаналізовано основні нормативно-правові акти, що регулювали питання освітньої політики. Охарактеризовано процес формування нормативно-правового підґрунтя національної системи освіти. Дана оцінка впливу євроінтеграційних процесів на становлення системи освіти. Науково-методична стратегія детально описана в Національній доктрині розвитку освіти, де велика увага приділялася інноваційним тенденціям в освіті.

У статті автором розглянуто теоретичний аспект модернізації Закону України «Про освіту». Порушено питання активізації міжнародної співпраці, готовність до впровадження передових практик в освіті та прийняття європейського вектору розвитку.


Keywords


освіта; тенденції; проблеми; розвиток; реформування; концепція; дослідження; модель; система; модернізація.

References


Державна національна програма «Освіта» («Україна ХХІ століття»). URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/896-93-%D0%BF.

Закон України «Про освіту» 1991 рік. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1060-12.

Закон України «Про освіту» 1996 рік. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1060-12/ed19990813.

Закон України «Про освіту» 2017 рік. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19.

Мойсеюк Н. Є. Педагогіка: навчальний посібник. / Київ, 2007. 655 с.

Національна доктрина розвитку освіти: затв. Указом Президента України від 17.04.2002 р. №347. Освіта. 2002. 24 квіт. (№14). С. 2-4.

Авшенюк Н.М. та ін. Національна доповідь про стан і перспективи розвитку освіти в Україні. Київ: Педагогічна думка, 2016. 448 с.


Full Text: PDF (Українська)

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
   
Archive
2015 343 353 365 367 370  
2016 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18
2017 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12
13-14 15 16 17-18    
2018 1 2 3 4 5 6
  7 8 9 10-11 12 13
  14 15 16 17 18
2019 1 2        

User

Information

Journal Content

Browse

Language

Font Size