ПРОЕКТУВАННЯ ЗМІСТУ ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ ПРОГРАМИ З ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ПСИХОЛОГІВ НА ЗАСАДАХ КОМПЕТЕНТНІСНОГО ПІДХОДУ

Юрій Володимирович ВІНТЮК

Abstract


Досліджуються особливості проектування змісту освітньо-професійної програми з підготовки майбутніх психологів на засадах компетентнісного підходу. Здійснений огляд наукових публікацій за темою дослідження; встановлені особливості проектування змісту освітньо-професійних програм із підготовки майбутніх фахівців. З’ясовані головні засади проектування змісту освітньо-професійних програм із підготовки фахівців на основі компетентнісного підходу. Розглянуті закономірності проектування змісту освітньо-професійної програми із підготовки майбутніх психологів у ВНЗ в сучасних умовах. Зроблені висновки з проведеної роботи і намічені перспективи подальших досліджень у даному напрямку.


Keywords


підготовка майбутніх фахових психологів; освітньо-професійна програма підготовки фахівців; компетентнісний підхід; проектування змісту освітньо-професійної програми; зміст підготовки практичних психологів.

References


Вінтюк Ю. В. Вплив глобалізаційних та інтеграційних процесів у суспільстві на зміст підготовки майбутніх психологів. Молодий вчений. 2017. № 1 (41). Ч. ІІІ. С. 372–376.

Дебич М. Еволюція вищої освіти на зламі століть та перспективи її розвитку. Вища освіта України. 2013. № 4. С. 107–113.

Драч І. І. Компетентнісний підхід як засіб модернізації змісту вищої освіти. Проблеми освіти: Наук. збірник / Кол. авт. К.: Інститут інноваційних технологій і змісту освіти МОН України. 2008. Вип. 57. С. 44–48.

Єльнікова Г. В. Про впровадження компетентнісного підходу у навчальний процесс вищого навчального закладу. URL: http://tme.umo.edu.ua/docs/5/11elnheo.pdf

Зінченко В. В. Соціосистемна глобалізація вищої освіти: тенденції, наслідки, перспективи. Освітологічний дискурс. 2015. № 3(11). С. 125–137.

Кондрашова Л. В. Педагогика высшей школы: проблемы, поиски, решения: монографический очерк. Черкассы: ЧНУ имени Богдана Хмельницкого, 2014. 399 с.

Купрій Т. Г. Впровадження варіативної складової освітніх програм бакалавра та магістра: філософський аспект. Освітологія. 2014. № 3. С. 99–105.

Лозова О. М. Освітні інновації у підготовці практичного психолога на компетентнісній основі. Освітологія. 2016. № 5. С. 164–169.

Лунт И. Европейский диплом по психологии Euro Psy: разработка стандартов высшего уровня. Национальный психологический журнал. 2012. № 2 (8). С. 58–63.

Лунячек В. Компетентнісний підхід як методологія професійної підготовки у вищій школі. URL: http://www.irbis–nbuv.gov.ua/cgi–bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe

Матвієнко О. В., Затворнюк О. М. Професійна підготовка майбутніх психологів як психолого-педагогічна проблема. Науковий вісник Херсонського державного університету. 2014. Вип. 1. Том 1. С. 215–220.

Матійків І. М. Компетентнісний підхід до професійної підготовки майбутніх фахівців. Педагогіка і психологія професійної освіти. 2006. № 3. С. 44–53.

Митка О. М. Компетентнісний підхід у навчанні, його форми, методи і засоби. Педагогіка і психологія професійної освіти. 2009. № 4. С. 89–97.

Онищенко В. Д. Компетентнісний підхід у професійній освіті. Педагогіка і психологія професійної освіти. 2015. № 1–2. С. 18–27.

Павленко О. О. Активізація пізнавальної діяльності як головний чинник формування майбутнього творчого фахівця. Вісник Черкаського університету. Черкаси: Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького, 2013. № 28 (281). С. 68–77.

Панок В. Г. Реформування змісту, форм і методів підготовки практикуючих психологів як нагальна вимога суспільної практики. Проблеми підготовки і підвищення кваліфікації практичних психологів у вищих навчальних закладах. К. : Ніка-Центр, 2002. С. 18–28.

Панок В. Г. Професійне становлення практичних психологів: досвід і перспективи. Психологія і суспільство. 2013. № 3. С. 135–141.

Побірченко Н. С. Компетентнісний підхід у вищій школі: теоретичний аспект. Освіта та педагогічна наука. 2012. № 3 (152). С. 24–31.

Радкевич В. О. Компетентнісний підхід до забезпечення якості професійної освіти і навчання. URL: http://lib.iitta.gov.ua/4336/1

Рашкевич Ю. М. Болонський процес та нова парадигма вищої освіти: монографія. Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2014. 168 с.

Скотна Н. Сутність глобалізації та її вплив на розвиток вищої освіти в Україні. Людинознавчі студії. 2013. Випуск 28. Філософія. С. 4–15.

Вінтюк Ю. В. Компетентнісний підхід у підготовці майбутніх фахових психологів у ВНЗ. Молодий вчений. 2017. № 3 (43). С. 245–249.

Вінтюк Ю. В. Актуальні завдання підготовки майбутніх фахових психологів у навчальній діяльності з позицій компетентнісного підходу. Молодий вчений. 2018. № 9 (61). С. 390–395.

Вінтюк Ю. В. Актуальні завдання підготовки майбутніх фахових психологів у позааудиторній діяльності. Молодий вчений. 2018. № 10 (62). С. 571–576.

Єльнікова Г. В. Про впровадження компетентнісного підходу у навчальний процесс вищого навчального закладу: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://tme.umo.edu.ua/docs/5/11elnheo.pdf

Купрій Т. Г. Впровадження варіативної складової освітніх програм бакалавра та магістра: філософський аспект. Освітологія. 2014. № 3. С. 99–105.

Лозова О. М. Освітні інновації у підготовці практичного психолога на компетентнісній основі. Освітологія. 2016. № 5. С. 164–169.

Матвієнко О. В., Затворнюк О. М. Професійна підготовка майбутніх психологів як психолого-педагогічна проблема. Науковий вісник Херсонського державного університету. 2014. Вип. 1. Том 1. С. 215–220.

Панок В. Г. Професійне становлення практичних психологів: досвід і перспективи. Психологія і суспільство. 2013. № 3. С. 135–141.

Вінтюк Ю. В. Актуальні завдання підготовки майбутніх фахових психологів у позааудиторній діяльності. Молодий вчений. 2018. № 10 (62). С. 571–576.


Full Text: PDF (Українська)

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
   
Archive
2015 343 353 365 367 370  
2016 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18
2017 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12
13-14 15 16 17-18    
2018 1 2 3 4 5 6
  7 8 9 10-11 12 13
  14 15 16 17 18
2019 1 2        

User

Information

Journal Content

Browse

Language

Font Size