ФАХОВА КОМПЕТЕНТНІСТЬ МАЙБУТНІХ ВІЙСЬКОВИХ ПІЛОТІВ

Роман Вікторович НЕВЗОРОВ

Abstract


У статті представлено результати теоретичного аналізу проблеми фахових компетенцій майбутніх військових пілотів. З’ясовано, що у психологічній науці розмежовують такі поняття як «компетенція» та «компетентність», під компетенцією розуміють деяку відчужену, наперед задану вимогу (норму) до освітньої підготовки особистості; компетентність – це володіння відповідною компетенцією, що охоплює особистісне ставлення до неї та предмета діяльності. Зазначено, що до професійних компетентностей, які повною мірою притаманні й випускникам льотних навчальних закладів відносяться: ціннісно-мотиваційна готовність, інтелектуальна підготовленість, діяльнісні здібності, професійні та фахові здібності, суб’єктна компетентність.


Keywords


компетентність; фахова компетентність; компетенція; формування фахових компетентностей.

References


Бабанский Ю. К. Оптимизация педагогического процесса. Київ: Радянська школа, 1982. 198 с.

Сластенин В. А., Подымова Л. С. Педагогика: инновационная деятельность. М.: Магистр, 1997. 308 с.

Хуторской А. В. Ключевые компетенции как компонент личностно-ориентированной парадигмы образования. Народное образование. 2016. № 2. С. 58–64.

Зимняя И. А. Ключевые компетенции – новая парадигма результата образования. Высшее образование сегодня. 2003. № 5. С. 34–42.

Беспалько В.П., Татур Ю.Г. Системно-методическое обеспечение учебно-воспитательного процесса подготовки специалистов. М.: Высшая школа, 1989. 158 с.

Гильмеева Р. Х. Развитие профессиональной компетентности учителя в системе повышения квалификации. Методист. 2002. № 5. С. 6–8.

Левочко М. Т. Професійна підготовка майбутніх фахівців економічної галузі: теорія, методика, організація: монографія. Київ: Держ. акад. статистики, обліку і аудиту, 2009. 495 с.

Ягупов В. В. Провідні методологічні характеристики основних видів компетентності майбутніх фахівців, що формуються в системі професійно-технічної освіти. Модернізація професійної освіти і навчання. Київ. 2012. Вип. 2. С. 45–59.

Стайнов Г. Н. Педагогическая система преподавания общетехнических дисциплин. М.: Педагогика, 2002. 136 с.

Шамова Т. И. Система последипломного образования руководителей образовательных учреждений: опыт, проблемы, перспективы. Педагогическое образование и наука. 2004. № 3. С. 3–9.

Петрук О. М. Банківська справа: навч. посіб. За ред. Ф. Ф. Бутинця. Київ: Кондор, 2004. 461 с.

Новий тлумачний словник української мови: у 3-х т. / упоряд.: В. В. Яременко, О. М. Сліпушко. Київ: АКОНІТ, 2006. 926 с.


Full Text: PDF (Українська)

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
   
Archive
2015 343 353 365 367 370  
2016 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18
2017 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12
13-14 15 16 17-18    
2018 1 2 3 4 5 6
  7 8 9 10-11 12 13
  14 15 16 17 18
2019 1 2        

User

Information

Journal Content

Browse

Language

Font Size