ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ ГОТОВНОСТІ ДО УПРАВЛІНСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ОПЕРАТИВНО-РЯТУВАЛЬНОЇ СЛУЖБИ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ ЗАСОБАМИ ІНТЕРАКТИВНОГО НАВЧАННЯ

Юлія Вікторівна ПАНІМАШ

Abstract


У статті виокремлено та проаналізовано педагогічні умови формування готовності майбутніх фахівців оперативно-рятувальної служби цивільного захисту засобами інтерактивного навчання. Представлено детальний аналіз поняття «умова», «педагогічні умови». Розкрито сутність поняття «педагогічні умови формування готовності до управлінської діяльності майбутніх фахівців оперативно-рятувальної служби цивільного захисту». Досліджено організаційно-педагогічні, психолого-педагогічні, дидактичні умови. Доведено, що до умов реалізації зазначеного феномена належать: розвиток ціннісних орієнтацій і аксіосфери курсантів, мотивоване їх залучення до інтеракції; організація освітнього процесу як засвоєння системних знань, умінь і навичок управлінської діяльності на основі творчої взаємодії і співпраці викладачів і курсантів, створення комфортних умов для навчання;використання у процесі навчання курсантів інтерактивних технологій, методів, технік, засобів навчання, що надають можливість моделювати типові ситуації управлінської діяльності оперативно-рятувальних підрозділів служби цивільного захисту; розробка навчально-методичного забезпечення інтерактивного навчання курсантів; забезпечення самореалізації суб’єктів освітнього процесу шляхом розкриття їх особистісного потенціалу та прояву управлінських якостей в інтерактивному навчанні. Розкрито інтерактивні методи навчання що ефективно впливають на формування готовності до управлінської діяльності. Досліджено три етапи  самореалізації у фаховій підготовці курсантів в закладах вищої освіти. Встановлено що етапність процесу самореалізації майбутніх фахівців оперативно-рятувальної служби цивільного захисту відкриває певні можливості застосування інтерактивного навчання та зосередження уваги на конкретних її аспектах у процесі професійної підготовки.


Keywords


педагогічні умови; засоби інтерактивного навчання; фахівці оперативно-рятувальної служби цивільного захисту; засоби інтерактивного навчання.

References


Швець Д. В. Підготовка майбутніх офіцерів МВС України до охорони і забезпечення громадського порядку в процесі фахової підготовки: дис. ... канд. пед. наук: спец. 13.00.04. Київ, 2016. 225 с.

Троцький Р. С. Формування готовності до управлінської діяльності курсантів вищих навчальних закладів МВС України у фаховій підготовці: автореф. дис. … канд. пед. наук: 13.00.04. Київ, 2018. 22 с.

Литвин А.В. Методологічні засади поняття «педагогічні умови»: на допомогу здобувачам наукового ступеня. Львів: СПОЛОМ, 2014. 76 с.

Жукович-Дородних Н. М. Педагогічні умови формування професійних умінь студентів економічних спеціальностей ВНЗ І-ІІ рівня акредитації. Вісник НТУУ «КПІ». Сер.: Філософія. Психологія. Педагогіка. 2009. Вип. 3. С. 80–85.

Ипполитова Н., Стерхова Н. Анализ понятия «педагогические условия»: сущность, классификация. General and Professional Education. 2012. № 1. С. 8–14.

Троцький Р. Формування готовності до управлінської діяльності курсантів вищих навчальних закладів МВС України у процесі фахової підготовки. Неперервна професійна освіта: теорія і практика. Сер.: Педагогічні науки. 2017. Вип. № 1–2(50–51). С. 155–160.

Уліч В.Л. Педагогічні умови формування готовності майбутніх офіцерів до управлінської діяльності: дис. ... канд. пед. наук: 13.00.04. Київ, 2007. 229 с.

Клачко В. М. Педагогічні умови формування готовності майбутніх магістрів до управлінської діяльності. Юридична психологія та педагогіка. 2010. № 1(7). С. 141–151.

Дубровский А. В., Ихтисанов И. И. К проблеме формирования готовности курсантов военных вузов к управленческой деятельности. Интернет-журнал «Науковедение». 2016. №6. Т. 8. URL: http://naukovedenie.ru/PDF/119EVN616.pdf

Ващенко К. Цінності освіти як предмет наукового аналізу. Філософія освіти. 2007. № 1(6). С. 73–78.

Кардаш Н. Творча співпраця викладача і студентів як необхідна умова навчання народним ремеслам. Вісник Львів. ун-ту. Cер.: Педагогіка. 2005. Вип. 19. Ч. 2. С. 160–164.

Козич І. Дидактична емоційна взаємодія викладача та студента в процесі навчання як педагогічна проблема. Вісник Запорізького національного університету . 2012. № 2(18). С. 92–97.

Маладика Л. В. Ділові ігри в процесі вивчення професійно орієнтованих дисциплін майбутніми фахівцями пожежної безпеки. Наукові записки. Сер.: Педагогіка. 2014. № 4. С. 42-48.

Волянський П. Б., Євсюков О. П. Терент’єва А. В. Імітаційне моделювання у процесі підготовки управлінців у сфері цивільного захисту. Вісник Нац. ун-ту цивільного захисту України. Сер.: Державне управління. 2017. Вип. 1(6). С. 229–236.

Ненько Ю. П Специфіка самореалізації курсантів ВНЗ пожежної безпеки у фаховій підготовці. Гуманитарные научные исследования. 2012. № 1. URL: http://human.snauka.ru/2012/01/549


Full Text: PDF (Українська)

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
   
Archive
2015 343 353 365 367 370  
2016 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18
2017 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12
13-14 15 16 17-18    
2018 1 2 3 4 5 6
  7 8 9 10-11 12 13
  14 15 16 17 18
2019 1 2        

User

Information

Journal Content

Browse

Language

Font Size