ОБҐРУНТУВАННЯ ПЕДАГОГІЧНИХ УМОВ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ ДО ФОРМУВАННЯ МЕДІА-ОСВІТНІХ УМІНЬ

Альона Петрівна ПЛУГІНА

Abstract


Стаття присвячена проблемі формування медіа-освітніх умінь майбутніх учителів початкової школи у процесі фахової підготовки. Визначено систему педагогічних умов підготовки майбутніх учителів початкової школи до формування медіа-освітніх умінь. Розкрито зміст кожної педагогічної умови, висвітлено погляди науковців щодо важливості формування медіа-компетентності. Зазначено, що наявність обґрунтованих педагогічних умов у ЗВО сприятиме підвищенню рівня медіа-компетентності, формуванню критичного мислення майбутніх учителів початкових класів.


Keywords


педагогічні умови; майбутні учителі початкових класів; медіа-освітні уміння; медіа-компетентність.

References


Змановская Н. В. Формирование медиа-образованности будущих учителей: дис. на соискание ученой степени к. пед. наук: спец. 13.00.01 Общая педагогика, история педагогики и образования. Иркутск, 2004. 152 с.

Дяченко Н. О. Організаційно-педагогічні умови формування вмінь розв’язувати педагогічні задачі у майбутніх викладачів педагогіки в умовах магістерської підготовки. [Електронний ресурс]. URL: https://nadiadyachenko.wordpress.com/2013/10/02/. (дата звернення: 06.02.2019).

Федоров О.Ф. Некоторые вопросы активизации учащихся в процессе теоретического и производственного обучения / О. Ф. Федорова. – М.: Высшая школа, 1970. – 301 с.

Биктагиров К. Л. Дидактические условия обучения татарскому языку: автореф. дис. на соискание научн. степени канд. пед. наук: 13.00.01 Общая педагогика и история педагогики; Казанский госуниверситет. Казань, 1973. 37 с.

Манько В. М. Дидактичні умови формування у студентів професійно-пізнавального інтересу до спеціальних дисциплін. Соціалізація особистості: зб. наук. пр. Національного педагогічного університету ім. М. Драгоманова. – К.: Логос, 2000. – Вип. 2. – С. 153–161.

Жилавская И. В. Медиаобразование молодежной аудитории. Томск: ТИИТ, 2009. 322 с.

Дем’янчук О., Саварин П. Медіа-грамотність та медіа-компетентність викладачів як основа підготовки фахівців технічного профілю. Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Серія «Педагогічні науки», 2014. № 8 (285). С. 19−23.


Full Text: PDF (Українська)

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
   
Archive
2015 343 353 365 367 370  
2016 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18
2017 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12
13-14 15 16 17-18    
2018 1 2 3 4 5 6
  7 8 9 10-11 12 13
  14 15 16 17 18
2019 1 2        

User

Information

Journal Content

Browse

Language

Font Size