ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ТЕХНОЛОГІЇ ДО ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Олена Миколаївна ДРАШКО

Abstract


На підставі аналізу науково – педагогічних джерел, вивчення особливостей професійної підготовки бакалаврів спеціальності «Трудове навчання та технології» розкриті передумови для наукового вирішення досліджуваної проблеми з підготовки майбутніх фахівців технології до професійної  діяльності. Увагу зосереджено на сутності педагогічних інновацій, професійної інноваційної діяльності, готовності вчителя до інноваційної діяльності. У статті пропонується система формування готовності майбутніх учителів технологія до професійної діяльності.


Keywords


педагогічні інновації; професійна діяльність; готовність вчителя до діяльності; рівні готовності.

References


Кулик Є.В. Теорія і практика підготовки майбутніх учителів трудового навчання до педагогічної дослідницької діяльності: автореф. дис. ... д-ра пед. наук: / Терноп. нац. пед. ун-т ім. В.Гнатюка. Тернопіль, 2006. 20с.

Гончаренко Л. А. Формування готовності вчителів до професійної діяльності в умовах полікультурного середовища в системі післядипломної освіти: дис. … канд. пед. наук: 13.00.04 / Південноукраїнський регіональний ін-т після дипломної освіти педагогічних кадрів. Херсон, 2006. 215c.

Демиденко Т.М. Підготовка майбутніх учителів трудового навчання до інноваційної педагогічної діяльності: автореф. дис... канд. пед. наук: 13.00.04. Луганськ: Луган. нац. пед. ун-т ім. Т. Шевченка, 2004. 20 с.

Гавриш І. В. Теоретико - методологічні основи формування готовності майбутніх учителів до інноваційної професійної діяльності: дис. … д-ра пед. наук: 13.00.04 / Харківський національний педагогічний ун-т ім. Г.С.Сковороди. Харків, 2006. 579 c.

Зореи Р.З. Системный подход к осуществлению инновационной деятельности педагогических университетов Ирана: автореф. дис. ... канд. пед. наук: 13.00.01 /Академии образования Таджикистана. Душанбе, 2012. 27 с.

Матвеева С.Е. Педагогический мониторинг инновационной деятель-ности в системе "Школа - вуз": автореф. дис. ... д-ра пед. наук: 13.00.01 / Казанский федеративный ун-т. Казань, 2011. 42 с.

Новиков А.М. Проектирование педагогических систем. Среднее профессиональное образование. 1999. № 4. С. 23 - 26.

Павх С.П. Удосконалення змісту підготовки майбутніх учителів технології у процесі вивчення декоративно – прикладного мистецтва Наукові записки Тернопільского нац. пед. університету ім. В.Гнатюка. Серія: Педагогіка. 2011. № 3. С. 179 – 185.

Прокопович Б.А. Зміст і методика навчання народним художнім ремеслам майбутніх учителів трудового навчання: автореф. … канд. пед. наук: 13.00.02/ Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова. Київ, 2000. 20 с.

Шишов С.Е., Кальней В.А., Мищенко Е.А., Матвеева Т.М. Структура и содержание проектной деятельности. Метод проектов в России и за рубежом . Стандарты и мониторинг в образовании. 2004. № 5. С. 21 – 29.


Full Text: PDF (Українська)

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
   
Archive
2015 343 353 365 367 370  
2016 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18
2017 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12
13-14 15 16 17-18    
2018 1 2 3 4 5 6
  7 8 9 10-11 12 13
  14 15 16 17 18
2019 1 2        

User

Information

Journal Content

Browse

Language

Font Size