КОМПОНЕНТ «РЕСУРСНО-ОРІЄНТОВАНЕ НАВЧАННЯ» ДИДАКТИЧНОЇ СИСТЕМИ ФОРМУВАННЯ ЛІДЕРСЬКОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ БАКАЛАВРІВ З МЕНЕДЖМЕНТУ

Світлана Іванівна НЕСТУЛЯ

Abstract


Схарактеризовано один із компонентів дидактичної системи формування лідерської компетентності майбутніх бакалаврів з менеджменту – компонент «Ресурсно-орієнтоване навчання» та його складники: мета, зміст, форми, методи, засоби навчання та додаткові навчальні ресурси. Зясовано, що формування лідерської компетентності майбутніх бакалаврів з менеджменту слід розглядати як процес, спрямований на використання усіх ресурсів, якими володіє сучасний університет, а також на розвиток його інформаційно-освітнього середовища.


Keywords


менеджер; бакалавр; лідерська компетентність; формування; дидактична система; ресурсно-орієнтоване навчання.

References


Ануфрієв М. І., Бандурка О. М., Ярмиш О. Н. (1999). Вищий заклад освіти МВС України : на-ук.-практ. посіб. Харків. 369 с.

Білецька Г. А. (2012). Сучасні інформаційні освітні середовища та їх застосування у профе-сійній екологічній освіті. Педагогіка формуван-ня творчої особистості у вищій і загальноосві-тній школах: зб. наук. праць. Запоріжжя. Вип. 22 (75).

С. 74–81.

Кононец Н. В. (2016). Дидактичні основи ре-сурсно-орієнтованого навчання дисциплін комп’ютерного циклу студентів аграрних ко-леджів. Дис. … д-а пед. наук. Полтава. 473 с.

Кононец Н. В. (2013). Проблемы освоения ре-сурсно-ориентированного обучения студентов в аграрных колледжах и пути их разрешения. Оралдын гылым жаршысы. Уральск. №7(55). С. 5–15.

Макарова М. В. (2012). Вплив електронних ін-формаційних ресурсів на якість підготовки фахівців у системі кооперативної освіти. URL: http://www.ukrcoop-journal.com.ua/num/makarova.htm

Москалик Г. (2013). Поняття, природа і джере-ла формування інформаційно-комунікаційного середовища. Гілея: науковий вісник. № 77.

С. 149–153.

Нестуля С. І., Нестуля О. О., Карманенко В. В. (2017). Основи лідерства : практикум (індивіду-альні практичні та творчі завдання); вид. 5-е, перероб. та допов. Полтава : ПУЕТ. 124 с.

Нестуля С.І., Нестуля О.О. (2009). Основи лідер-ства : навчальний посібник. Полтава: РВВ ПУСК. 126 с.

Спільна історія. Діалог культур: навчальний посібник. (2013). Львів: ЗУКЦ. 256 с.

Трубицына Е. В. (2009). Два подхода к опреде-лению информационно-образовательной сре-ды. Применение информационно-комуникацонных технологий в образовании: VI Всероссийская научно-практическая конферен-ція. URL: http://іtо.edu.ru/2009/ МагіуЕ1/І/-0-13.html.

Шахіна І. Ю. (2013). До питання про інформа-ційне освітнє середовище навчального закла-ду. URL: http://ito.vspu.net/nd_robota/statti/2013/Shahina_Do%20putannja.htm

Яшанов С. М. (2009). Теоретико-методичні основи побудови мережевого інформаційно на-вчального середовища вищого закладу освіти. Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова : зб. наук. праць. К. Вип. 13. Сер. 17. Теорія і практика навчання та виховання. С. 227–233.

Hill J.R., Hannafin M.J. Resource-Based Learning and Informal Learning Environments: Prospects and Challenges. 2005. 17 p.


Full Text: PDF (Українська)

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
   
Archive
2015 343 353 365 367 370  
2016 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18
2017 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12
13-14 15 16 17-18    
2018 1 2 3 4 5 6
  7 8 9 10-11 12 13
  14 15 16 17 18
2019 1 2        

User

Information

Journal Content

Browse

Language

Font Size