КРИТЕРІЇ ТА ПОКАЗНИКИ ОЦІНЮВАННЯ СФОРМОВАНОСТІ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ МАГІСТРІВ ВІЙСЬКОВОГО УПРАВЛІННЯ

Людмила Анатоліївна ЗАЇКА

Abstract


У статті проведений аналіз проблеми визначення критеріїв та показників оцінювання рівнів сформованості професійної компетентності майбутніх магістрів військового управління. Розглянуто зміст понять  «критерій», «показник», «рівень»; виявлено загальні вимоги до критеріїв. Обґрунтовано критерії сформованості професійної компетентності з урахуванням змісту компонентів її структури: структурні та функціональний. Відповідно до критеріїв визначено показники виявлення кожного критерію та запропоновано чотири рівні сформованості професійної компетентності майбутніх магістрів військового управління: високий, достатній, середній, низький.


Keywords


критерій; магістр військового управління; показник; професійна компетентність; рівень сформованості; структура професійної компетентності.

References


Коджаспирова Г. М., Коджаспиров А. Ю. Сло-варь по педагогике. М.: ИКЦ «МарТ», 2005. 149 с.

Яременко В., Сліпушко О. Новий тлумачний словник української мови. Київ: Аконіт, 1998. 351 с.

Тернопільська В. І., Дерев’янко О. В. Визна-чення критеріїв сформованості професійної компетентності майбутніх гірничих інжене-рів. Науковий часопис НПУ імені М.П. Драго-манова. Серія 5. Педагогічні науки: реалії та перспективи, 2012. №31. С. 264–267.

Галімов А. В. Теоретико-методичні засади підготовки майбутніх офіцерів-прикордонників до виховної роботи з особо-вим складом: монографія. Хмельницький, 2004. 376 с.

Монахов В.М. Педагогическое проектирование – современный инструментарий дидактичес-ких исследований. Школьные технологии, 2001. №5. С. 75–89.

Сікора Я. Б. Критерії та рівні сформованості професійної компетентності майбутнього вчи-теля інформатики. Вісник Житомирського державного університету ім. І. Франка, 2008. № 42. С. 154–159.

Новиков А. М., Новиков Д. А. Методология научного исследования. М.: Либроком, 2010. 280 с.

Заїка Л. А. Сутність, зміст та структура профе-сійної компетентності майбутніх магістрів військового управління. Військова освіта. Зб. наук. праць Національного університету обо-рони України імені Івана Черняховського. Київ, 2016. №1(33). С. 96–103.

Чистовська І. П. Динаміка формування педа-гогічної компетентності майбутніх магістрів військового управління засобами технології навчання. 3б наук. пр. факультету підготовки фахівців з гуманітарних питань Національної академії оборони України. Київ, 2006. № 4 (41). С. 65–68.

Олійник Л. Дослідження розвитку спеціальної компетентності магістрів військово-соціального управління. Педагогічні науки, 2014. Вип. 61-62. С. 147–154. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/pena_2014_61-62_25

Макодзей Л. І. Критерії, показники та рівні сформованості управлінської компетентності майбутніх магістрів лісового господарства. Теорія і методика професійної освіти, 2011. №1. С. 12. URL: http://www.tmpe.gb7.ru/docs/1/Makodzei.pdf.


Full Text: PDF (Українська)

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
   
Archive
2015 343 353 365 367 370  
2016 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18
2017 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12
13-14 15 16 17-18    
2018 1 2 3 4 5 6
  7 8 9 10-11 12 13
  14 15 16 17 18
2019 1 2        

User

Information

Journal Content

Browse

Language

Font Size