ДИНАМІКА СТАНУ ЗДОРОВ’Я І ЗОНИ ПРОФЕСІЙНОГО КОМФОРТУ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ НА ЕТАПІ МАГІСТЕРСЬКОЇ ПІДГОТОВКИ

Ганна Іванівна ЖÁРА

Abstract


У статті розкривається питання формування компетентності індивідуального здоров’язбереження у майбутніх учителів на етапі магістерської підготовки. Запровадження двох спецкурсів валеологічного спрямування дозволяє закріпити навички здоров’язбереження у студентів і сформувати відповідні компетенції. Результати діагностики підтверджують ефективність запропонованого змісту, організаційно-педагогічних умов і технологій навчання.


Keywords


майбутній вчитель; магістерська підготовка; компетентність індивідуального здоров’язбереження; здоров’я; зона комфорту; професійне вигоряння; технології навчання.

References


Scheuch K., Haufe E., Seibt R. Teachers’ Health. Deutsches Ärzteblatt International. 2015; 112(20): 347-356; DOI: 10.3238/arztebl.2015.0347

Łukasik J. M. Zmiany w kształceniu nauczycieli możliwe szanse – nowe wyzwania. Ruch Pedag-?giczny. 2/2012. S. 119–126.

Козина Ж. Л., Ашанин В. С. Гармоничное соче-тание интеллектуального и физического раз-вития как необходимое условие укрепления здоровья студентов и подготовки квалифици-рованных специалистов. Физическое воспита-ние студентов творческих специальностей. Ха-рьков : ХГАДИ, 2007. № 1. С. 152–156.

Lewowicki Т. Problemy kształcenia і pracy nauczycieli. Warszawa – Radom. Instytut Techn-?logii Eksploatacji – Państwowy Instytut Badawczy. 2007.

Професійний стандарт «Вчитель початкових класів закладу загальної середньої освіти». За-тверджено Наказом Міністерства соціальної політики України 10.08.2018 року № 1143. URL: http://nus.org.ua/wp-content/uploads/2018/08/20180815.pdf

Жáра Г. І. Організаційно-педагогічні умови процесу формування компетентності індиві-дуального здоров’язбереження вчителів у сис-темі неперервної педагогічної освіти. Вісник Чернігівського національного педагогічного уні-верситету імені Т. Г. Шевченка. Вип. 152. У 2-х тт. Том 1 / ЧНПУ імені Т. Г. Шевченка ; гол. ред. Носко М. О. Чернігів : ЧНПУ, 2018. 276 с. (Серія: педагогічні науки). С. 28–33.

Жáра Г. І. Педагогічні технології формування компетентності індивідуального здо-ров’язбереження вчителів у процесі професій-ної підготовки та саморозвитку. Науковий ча-сопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 5. Пе-дагогічні науки: реалії та перспективи. Випуск 60. Том 1. / НПУ імені М. П. Драгоманова; гол. ред. Андрущенко В. П. К., 2018. С. 156–161.

Жáра Г. І. Технології індивідуального здо-ров’язбереження і профілактика професійного вигоряння вчителя : Навчальний посібник для студентів педагогічних ЗВО. Чернігів, 2017. 136 с.

Жáра Г. І. Формування компетентності індиві-дуального здоров’язбереження майбутніх учи-телів фізичної культури на етапі магістерської підготовки. Адаптаційні можливості дітей та молоді: матеріали ХІІ міжнародної науково-практичної конференції (Одеса, 13–14 вересня 2018 року, Ч. 2) / голов. ред. А. І. Босенко. Оде-са : видавець Букаєв Вадим Вікторович, 2018. 302 с. С. 71–76.


Full Text: PDF (Українська)

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
   
Archive
2015 343 353 365 367 370  
2016 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18
2017 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12
13-14 15 16 17-18    
2018 1 2 3 4 5 6
  7 8 9 10-11 12 13
  14 15 16 17 18
2019 1 2        

User

Information

Journal Content

Browse

Language

Font Size