ПІДГОТОВКА ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ ДЛЯ ЗАКЛАДІВ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ У ДОНЕЦЬКІЙ ОБЛАСТІ В ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ ХХ СТОЛІТТЯ

Інна Олександрівна НІКОЛАЄСКУ, Наталія Станіславівна ГАРАНЬ

Abstract


У педагогічній науці останніх років особливої актуальності набуває проблема підготовки кадрів для закладів освіти. Пропонована стаття продовжує цикл публікацій, присвячених дослідженню питання розвитку системи дошкільної освіти у Донецькому регіоні у другій половині ХХ ст. Авторами представлено результати аналізу літературних джерел, науково-педагогічних досліджень, публіцистичних праць, який доводить, що проблема підготовки кадрів для дошкільної освітньої ланки не є новою, педагогами-науковцями приділено значну увагу вивченню означеного питання. У статті висвітлено державну кадрову політику досліджуваного періоду, описано практичний досвід підготовки кадрів для дошкільних закладів Донецької області, представлено аналітичний огляд якісного та кількісного складу дошкільних працівників. Зауважено, що головними причинами підвищення якісних показників педагогічного складу дошкільних установ були: державні зміни у кадровій політиці, зменшення плинності кадрів, більш широке розповсюдження денної, а особливо заочної форм навчання, підвищення загального рівня життя й якості медичного обслуговування, збільшення заробітної платні дошкільних працівників. Підсумком статті є думка про те, що в реаліях сьогодення, формуючи політику, спрямовану на реформаційне вдосконалення освітньої ланки, необхідно звертати увагу не лише на економічну необхідність, викликану особливостями мінливого ринку праці, але й на соціально-культурну значущість і затребуваність висококваліфікованих фахівців для дошкілля.


Keywords


педагогічний інститут; кадрова політика; педагогічні кадри; система дошкільної освіти; вихователь; дошкільні працівники.

References


Бєлєнька Г. Формування професійної компете-нтності сучасного вихователя дошкільного на-вчального закладу. К.: Університет, 2011. 320 с.

Бубін А. Розвиток суспільного дошкільного виховання на Волині (початок ХХ ст.). Освітній простір України. Науковий журнал ДВНЗ “При-карпатський національний університет імені Василя Стефаника”. Івано-Франківськ. 2014. С. 4-10.

Гарань Н. С. Розвиток системи дошкільної осві-ти в Донецькому регіоні (друга половина XX століття): дис. … канд. пед. наук: 13.00.01 /Республік. вищ. навч. закл. "Крим. гуманіт. ун-т" (м. Ялта). Ялта, 2013. 200 с.

Квасецька Я. А. Професійна підготовка вихова-телів на західноукраїнських землях: історич-ний аспект: монографія. Чернівці: Зелена Бу-ковина, 2017. 352 с.

Косенко Ю. М. Підготовка педагогічних кадрів дошкільного профілю в освітньому просторі Маріупольського державного університету. Пе-дагогічний процес: теорія і практика : зб. наук. пр. Київ, 2011. Вип. 1. С. 76–86.

Мельник Н. Професійна підготовка педагогів дошкільних установ у Франції: загальні особ-ливості. Наука і освіта. 2015. № 9. С. 131-138.

Онофрійчук Л. Ретроспектива проблеми підго-товки майбутніх вихователів дітей дошкільно-го віку. Молодь і ринок. 2014. № 11. С. 32-37.

Федорович А. Форми підготовки фахівців до-шкільної освіти в Україні (початок ХХ ст.). Лю-динознавчі студії: збірник наукових праць Дро-гобицького ДПУ імені Івана Франка. Серія “Педа-гогіка”. 5 (37). 2017. URL: http://lssp.dspu.edu.ua /article/view/102646

Яценко В. В. Проблема підготовки кадрів для дошкільної освіти в історії вітчизняної педаго-гічної думки (початок XX століття - 1941 р.): дис… канд. пед. наук: 13.00.01. Хмельницький: Хмельниц. гуманітар.-пед. академія, 2014. 200 с.


Full Text: PDF (Українська)

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
   
Archive
2015 343 353 365 367 370  
2016 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18
2017 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12
13-14 15 16 17-18    
2018 1 2 3 4 5 6
  7 8 9 10-11 12 13
  14 15 16 17 18
2019 1 2        

User

Information

Journal Content

Browse

Language

Font Size