ПРОБЛЕМА ЕКОНОМІЧНОЇ ОСВІТИ ДІТЕЙ І ДОРОСЛИХ НА ЗАХІДНОУКРАЇНСЬКИХ ЗЕМЛЯХ У ПЕДАГОГІЧНІЙ ТЕОРІЇ (ХІХ – ПЕРША ПОЛОВИНА ХХ СТОЛІТЬ)

Зінаїда Василівна ГІПТЕРС, Мирослав Стефанович КОВАЛЬ, Мирослава Ігорівна КУСІЙ

Abstract


Соціально-економічний розвиток України потребує напрацювання універсальних принципів взаємодії з географічними сусідами та країнами-членами Європейського Союзу. Необхідність знання традицій і моральних чинників поведінки в умовах ринку актуалізує вивчення історико-педагогічного досвіду економічної освіти дітей та дорослих у педагогічній теорії на різних етапах розвитку України, зокрема на західноукраїнських землях, для його продуктивного використання. Розглядається історикопедагогічний аспект визначення та змістового навантаження понять «діти», «дорослі», «економічна освіта», «західноукраїнські землі». Проаналізовано педагогічні ідеї і погляди вітчизняних та зарубіжних науковців на проблему економічної освіти дітей та дорослих.

Keywords


діти; дорослі; економічна освіта; західноукраїнські землі; освіта дорослих.

References


Дорошенко Д. Нарис історії України: В 2 т. Київ: Глобус. Т. 2. 1991. 349 с.

Гіптерс З.В. Економічна освіта дітей і дорослих на західноукраїнських землях (ХІХ – перша половина ХХ століть). Монографія. Кив: УБС НБУ, 2014. 479 с.

Яценко С.Л. Освіта як інститут духовності суспільства. Матеріали науково-практичної конференції «Парадигма творення в сучасній науці: на шляху до інтегрованого світогляду». Вип. 1. Острог: Вид-во Національного університету «Острозька академія», 2009. С. 514-525.

Закон України «Про освіту»: Офіц. вид. Верховна Рада України. Комітет з питань науки і освіти. Київ: Парламентське вид-во, 2004. С. 21–52.

Енциклопедія освіти. Гол. ред. В. Г. Кремень. Київ: Юрінком Інтер, 2008. 1040 с.

Прокопенко І.Ф. Теоретичні та методичні основи економічної освіти в загальноосвітніх та професійних навчальних закладах: Дис. … д-ра пед. наук у формі наукової доповіді. 13.00.04; 13.00.01. Київ: Інститут педагогіки і психології професійної освіти АПН України., 1996. 67 с.

Коменский Я.А. Великая дидактика. Хрестоматия по стории педагогики: В 5-ти т. Москва: Госучпедгиз, 1935. Т. 1: Античный мир. Средние века. Начало нового времени. Под общей ред. С. А. Каменева. С. 176–232.

Локк Дж. Мысли о воспитании. Античный мир. Средние века. Начало Нового времени: Хрестоматия по истории педагогики. Под ред. С.А. Каменева. Москва: Госучпедгиз, 1935. С. 260-295.

Песталоцци И.Г. Как Гертруда учит своих детей. Попытка дать матерям настановление, как самим обучать своих детей. Избранные педагогические сочинения: В 2 т. Москва: Педагогика, 1981. Т. 1. Под ред. В.А. Ротенберг, В.М. Кларина. С. 62–212.

Гегель Г. Философия духа. Энциклопедия философских наук: В 3-х т. Т. 3 / Отв. ред. Е. П. Ситковский; Ред. коллегия: Б.М. Кедров и др. Москва: Мысль, 1977. 471 с.

Бартошевський І. Педагогіка руска або наука о воспитаню. Львів: накл. автора. Типогр. Ставропигийського ін-та під управл. І. Пухира, 1891. 392 с.

Кант И. О педагогике. Трактаты и письма: Пер. с нем. / Отв. ред. и автор вступ. ст. А. В. Гулыга. Москва: Наука, 1980. С. 445-504.

Талейран. Доклад о народном образовании. Античный мир. Средние века. Начало Нового времени: Хрестоматия по истории педагогики / Под ред. С. А. Каменева. Москва: Госучпедгиз, 1935. С. 442-454.

Сковорода Г. Пізнай в собі людину. Пер. М. Кашуба; Пер. поезії В. Войтович. Львів: Світ, 1995. 528 с.

Ушинський К.Д. Людина як предмет виховання. Спроба педагогічної антропології. Твори: В 6 т. Київ: Рад. школа, 1952. Т. 4. С. 28-451.

Франко І. Я. Статистика яко метода і яко наук. Зібр. творів: у 50 тт. Київ: 1985. Т. 44. Кн. 1.

Ющишин І. Проект на зміну державного шкільного Закона з дня 14 мая 1869 року. Львів, 1913; Ступарик Б.М., Моцюк В.Д. Ідея національної школи та національного виховання в педагогічній думці Галичини (1772–1939 рр.). Коломия: Видавничо-поліграфічне товариство «Вік», 1995. 173 с.

Лисенко Л.О. Становлення та розвиток експериментальної педагогіки в розвинутих країнах заходу (кінець ХІХ – початок ХХ ст.): Дис. … канд. пед. наук: 13.00.01. Кіровоград: Кіровоградський державний пед. ун-т ім. Володимира Винниченка, 2008. 248 с.

Дьюї Дж. Досвід і освіта. Львів: Кальварія, 2003. 84 с.

Русова С. Педагогічні основи нової школи. Софія Русова: З маловідомого і невідомого. ІваноФранківськ: Гостинець, 2006. Ч. 1: «Несторка української педагогічної літератури…» / Упорядники О. Джус, З. Нагачевська. С. 121-128


Full Text: PDF (Українська)

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
   
Archive
2015 343 353 365 367 370  
2016 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18
2017 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12
13-14 15 16 17-18    
2018 1 2 3 4 5 6
  7 8 9 10-11 12 13
  14 15 16 17 18
2019 1 2 3 4    
2020 1 2   3      

User

Information

Journal Content

Browse

Language

Font Size