МІКРОПЕДАГОГІКА У ДОСЛІДЖЕННЯХ ВІТЧИЗНЯНИХ НАУКОВЦІВ

Людмила Анатоліївна ЧЕРКАШИНА, Олена Іванівна ОЛЕКСІЮК

Abstract


Засновуючись на концептуальних засадах НУШ, акцентується увага на актуальності дослідження питань мікропедагогіки. Проаналізовано працівітчизняних вчеих, які вели наукові розвідки з формування
цінності самореалізації у процесі навчальної діяльності студентів, а також організаційної структури національної системи освіти, де діють макро-, мезо- і мікропедагогічні взаємини. Акцентовано увагу на національній самоідентифікації молодого покоління під впливом української народної музики, комунікативній компетентності майбутнього викладача ЗВО,
індивідуалізації освітнього процесу при підготовці вихователів, досвіді вчених-наставників Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України. У висновках наголошено на тому, що у сучасних умовах на перший план виходять міжособистісні відносини у мікрогрупах, що зумовлює потребу в збільшенні уваги до застосування індивідуального, особистісно-орієнтованого підходу

Keywords


мікропедагогіка; наставник; мікропедагогічні ситуації; суперечності; конфлікти; системи; передача досвіду.

References


Нова українська школа. Концептуальні засади реформування середньої школи. Група упорядн.: Л.Гриненвич, О. Елькін, С. Калашнікова та ін.; заг. ред. М. Грищенко Київ: МОНУ, 2016. 34 с. URL: https://mon.gov.ua/storage/app/media /zagalna%20serednya/nova-ukrainska-shkolacompressed.pdf

Черкашина Л., Гайдоба Т. Теоретичний аналіз проблеми мікропедагогіки (зарубіжний досвід) Гуманізація навчально-виховного процесу : зб.наук.пр. [За заг. ред. д-ра пед.наук, доц. С.А. Саяпіної]. Харків: Видавництво НТМТ, 2018. № 4 (96). С.222–232.

Фіцула М.М. Вступ до педагогічної професії: Навч. посібн. [для студ. вищ. педагог. закл. освіти]. 2-е вид. Тернопіль: Навчальна книга – Богдан. 2003. 136 с.

Качур Л. Педагогічне спілкування як навичка і творчість Функціонування фахівця у професійному просторі як умова збереження його ідентичності: матеріали обласної науково-практичної Інтернет-конференції (Черкаси, 22–26 лютого 2016 р.). Черкаси, 2016. С. 32–36.

Курлянд З.Н., Хмелюк Р.І., Семенова А.В., Бартєнєва І.О., Богданова І.М. Педагогіка вищої школи: навч. посіб. 3-є вид., переробл., доповн. Киів: Знання, 2007. 495 c.

Павленко О.О. Проблема підготовки менеджерів навчально-пізнавального процесу в умовах нової освітньої парадигми. Формиране на гражданина и профессионалиста в условията на университетското образование: сборник с научни стати. София-Габрово : Асоциация на професорите от славянските страни (АПСС): Изд-во «ЕКС-ПРЕС», 2012. Том. 1. С. 184–190. URL: http: ipp.lp.edu.ua/WebRC/issues/Issue%204/Pavlenko.pdf.

Червяков О.І. Щодо місця військових навчальних підрозділів вищих навчальних закладів у системі військової освіти України Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія Юридичні науки: зб. наук. пр. Херсон: Гельветика, 2014. Вип. 5–2. Т. 2. С 52–54.

Наукові засади та технології формування змісту підвищення кваліфікації керівних кадрів освіти: колект. навч. посіб. За ред. В.П. Яковця. Київ : НАПН України, Ун-т менедж. освіти, 2015. 212 с.

Садовенко С. Українська народна пісенна творчість як чинник виховання національної самоідентифікації молодого покоління Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 14: Теорія і методика мистецької освіти: зб. наук. пр.: [Матеріали III Міжнар. наук.-практич. конференції "Гуманістичні орієнтири мистецької освіти"]. Київ: Вид-во НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2009. Вип. 8 (13). С. 45–50.

Гришко Ю.А. Гончаренко С.Ф., Петрова Г.М. Розвиток ціннісних установок на самореалізацію в педагогічній діяльності майбутніх викладачів та вчителів. Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах : зб. наук. пр. Запоріжжя, 2014. Вип. 34 (7). С. 147–152.

Мітін А.А. Зміст та структура комунікативної компетентності майбутнього викладача ВНЗ Вісник Національного університету оборони України: зб. наук. пр. Київ, 2014. Вип. 2 (39). С. 110–113.

Нестеренко В. В. Індивідуалізація освітнього процесу як педагогічна умова підготовки майбутніх фахівців дошкільної освіти в системі заочного навчання Педагогічний альманах: зб. наук. пр. Херсон: КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти», 2014. Вип. 22. С. 97–105. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/pedalm_2014_22_17.

Нестеренко В.В. До проблеми індивідуалізації

освітнього процесу Педагогические науки-2. Проблемы подготовки специалистов. URL: http: www.rusnauka.com/14_ENXXI_2014/Pedagogica/2 _166460.doc.htm.

Семеног О.М. Наставництво в науці і освіті дорослих Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка. Серія: Педагогічні науки. Кропивницький: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2017. Вип. 152. С. 46–51.

Смірнов С.В. Інтегративні форми педагогічних умов професійної підготовки майбутніх офіцерів запасу Науковий часопис національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 5. Педагогічні науки: реалії та перспективи: зб. наук. пр. Київ: Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2018. Вип. 62. С. 184–188.


Full Text: PDF (Українська)

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
   
Archive
2015 343 353 365 367 370  
2016 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18
2017 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12
13-14 15 16 17-18    
2018 1 2 3 4 5 6
  7 8 9 10-11 12 13
  14 15 16 17 18
2019 1 2 3 4    
2020 1 2   3      

User

Information

Journal Content

Browse

Language

Font Size