НАВЧАННЯ КУРСАНТІВ–ІНОЗЕМЦІВ НАУКОВОМУ СТИЛЮ (НА МАТЕРІАЛІ МАТЕМАТИЧНОЇ МОВИ)

Наталія Дмитрівна ОРЛОВА, Наталія Миколаївна КОРНОДУДОВА

Abstract


Роботу присвячено розвиткові математичної мови у курсантів-іноземців. На ґрунті аналізу літератури і питань викладання окремих розділів вищої математики, сформульовано необхідні умови і прийоми, що сприятимуть
розвиткові та формуванню математичних навичок і умінь.

Keywords


іноземні студенти; математична мова; модель; вміння; навички; завдання.

References


OECD (2012). Education at Glance 2010: Highlights. Paris: OECD Publishing, 2012. 91 p. URL: htpp://www/oecd/org/edu/highlights.pdf (дата звернення 23.04.2019).

Новикова О.А.,Сурыгин А.И., Чайкина Т.А.Методическое обеспечение самостоятельной работы иностранных студентов предвузовского этапа обучения. Международное сотрудничество в образовании: материалы IV Международной научно-практической конференции: ч. 2. СПб, 2004. С.300−305.

Орлова Н.Д. Особенности методики обучения высшей математики иностранных курсантов в техническом вузе: Вісник Черкаського університету. Серія «Педагогічні науки». Черкаси: Вид-во ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2013. №17(270). С. 72−75.

Орлова Н.Д.,Крылова Т.В.,Орлова Е.Ю. Применение профессионально ориентированной технологии обучения для совершенствования математической подготовки магистра. Дидактика математики «Проблеми і дослідження» Міжнародний збірник наукових робіт. Донецьк: ДНУ. 2007. Вип. 26. С. 210−217.

Зінонос Н.О. До питання про вивчення математичної мови іноземними слухачами підготовчих відділень університетів. Матеріали міжнародної науково-методичної конференції. Проблеми математичної освіти ПМО. Черкаси. 2015. С. 111−112.

Тарасенкова Н.А. Теоретическо-методичні основи

викоростання знаково-символічних засобів у навчанні математики учнів основної школи: дис. … д-ра пед. наук 13.00.02. Черкаси: Черкаський національний університет ім. Б. Хмельницького, 2004. 630с.

Рыбальченко Т.Е. Турецко-русский и русскотурецкий словарь. 7-е изд., стереотип. Москва: Рус. яз. Медиа, 2007. 694с.

Добрева, С. От текста към действието и от действието към текста. Учебно помагало. Шумен: Университетско издателство «Епископ Константин Преславски», 2017. 238 с.

Преподаватель вуза: технология и организация деятельности: учеб. пособие. Под ред. проф. Резника С.Д. Москва: ИНФРА. 2009. 389 с.

Скафа Е.И. Современные технологи эвристического обчения математике. Збірник доповідей. Міжнародної науково-методичної конференциї «Евристичне навчання математики» 15–17 листопада. Донецьк, 2005. С. 106-108.

Орлова Н.Д., Тихонцова Н.И. Использование элементов личностно-ориентированного обучения, при изучении курса "Высшей математики". Дидактика математики «Проблеми и дослідження». Міжнародній збірник наукових робіт. Донецьк, ДНУ, 2006. Вип. 25. С. 214−218.


Full Text: PDF (Українська)

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
   
Archive
2015 343 353 365 367 370  
2016 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18
2017 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12
13-14 15 16 17-18    
2018 1 2 3 4 5 6
  7 8 9 10-11 12 13
  14 15 16 17 18
2019 1 2 3 4    
2020 1 2         

User

Information

Journal Content

Browse

Language

Font Size