ЕКОЛОГІЧНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ ЯК ПЕРЕДУМОВА СТАНОВЛЕННЯ СУЧАСНОГО ФАХІВЦЯ

Світлана Іванівна КЛЮЧКА, Наталія Василівна СТАРОВОЙТЕНКО

Abstract


Сучасні виклики життя, пронизані надмірним техногенним навантаженням, важко переоцінити. Тому, в центрі уваги професійної
підготовки виступає екологічно компетентна особистість, відповідальна за збереження навколишнього середовища. Акцент здійснюється на формуванні усвідомленої активної життєвої позиції майбутнього фахівця, відповідального за наслідки техногенного впливу виробничої діяльності.
Формування професійної компетентності забезпечується шляхом компетентнісного підходу, який розглядається, як спрямованість освітнього процесу на формування та розвиток ключових (базових, основних) і предметних компетентностей особистості. Компетентнісний підхід в освіті пов’язаний з особистісно орієнтованим і діяльнісним підходами до навчання,
оскільки стосується особистості й може бути реалізованим і перевіреним тільки в процесі виконання певного комплексу дій. Структура екологічної компетентності включає базові компетенції та охоплює цілий комплекс взаємопов’язаних компонентів, умов, факторів, способів природоохоронної діяльності особистості, сучасних виробничих вимог. Як результат відбувається становлення екологічної компетентності студента інженерного
спрямування.

Keywords


техногенне навантаження; професійна підготовка; компетентність; екологічно компетентна особистість; структура екологічної компетентності; природоохоронна діяльність.

References


Бермус А.Г. Российское педагогическое образование в контексте Болонского процесса. Педагогика. 2005. № 10. С.102–109.

Зеер Э., Заводчиков Д. Идентификация универсальных компетенций выпускников работодателем. Высшее образование в России. 2007. № 2. С. 42–48.

Тархан Л. Компетентностное обновление обучения будущего инженера-педагога. Освітянські обрії : реалії та перспективи: [зб. наукових праць]. Київ: ІПТО, 2007. № 1(1). С. 343–348.

Архипова С.П. Формування ключових компетенцій майбутніх фахівців соціальної сфери в процесі професійної підготовки. Вісник Черкаського університету. Черкаси, 2018. № 1. С. 7-17.

Бех І.Д. Виховання особистості: навч.-метод. видання в 2-х кн. Київ: Либідь, 2003. Кн. 1: Особистісно орієнтований підхід: теоретикотехнологічні засади. 280 с.

Болотов В.А., Сериков В.В. Компетентностная модель: от идеи к образовательной программе. Педагогика. 2003. № 10. С. 8–14.

Білик Л.І., Ключка С.І. Сутність та структура екологічної компетентності студентів технологічного спрямування. Екологія та освіта : актуальні проблеми збереження та використання природних ресурсів : матеріали VI Міжнародної науково-практичної конференції (м. Черкаси, 15–16 жовтня 2009 р). Черкаси, 2009. С. 27–29.

Насонова А.А. Становление профессиональной экологической компетентности студентов горного колледжа (средствами химических дисциплин): автореф. дис. … канд. пед. наук: спец. 13.00.08 «Теория и методика профессионального образования». Чита, 2007. 19 с.

Плахотнік О.В. Аксіологічні засади екологічної взаємодії суспільства і природи. Педагогіка вищої школи : методологія, теорія, технології : теоретичний та науково-методичний часопис. Київ, 2010. Т. 2, вип. 3 (38). С. 103-110.

Лук’янова Л.Б. Феномени екологічної компетентності. Філософія педагогічної майстерності : зб. наук. пр. Київ-Вінниця: Вінниця, 2008. С. 136-145.

Олійник Н. Ю. Формування екологічної компетентності студентів гідрометеорологічного технікуму у процесі навчання інформаційних технологій: автореф. дис. … канд. пед. наук: спец. 13.00.02 «Теорія та методика навчання з технічних дисциплін». Харків: Українська інженерно-педагогічна академія, 2005. 19 с.

Титаренко Л.М. Формування екологічної компетентності студентів біологічних спеціальностей університетів: автореф. дис. … канд. пед. наук: спец. 13.00 07 «Теорія та методика виховання». Київ, 2007. 20 с.

Черновол Н.М. Формування екологічної компетентності студентів вищих технічних навчальних закладів у процесі технологічних практик: дис. … канд. пед. наук: 13.00.04. Львів: Львівський науково практичний центр професійно-технічної освіти АПН України, 2010. 279 с.

Хуторской А. В. Ключевые компетенции как компонент личностно-ориентированной парадигмы образования. Народное образование. 2003. № 2. С. 58-64.

Бібік Н.М.,Ващенко Л.С., Локшина О.І. та ін. Компетентнісний підхід у сучасній освіті : світовий досвід та українські перспективи: бібліотека з освітньої політики. Під заг. ред. О.В. Овчарук. Київ: К.І.С., 2004. 112 с.

Герус С.А., Пустовит С.О. Методика формирования

компетенций: опыт, теория, перспективы. Химия в школе. 2007. № 10. С. 12–17.

Perfilova, O., Alizade, Yu. The role of ecological competence in manager’s professional education. Procedia Social and Behavioral Sciences. 15. 2293–2298. URL:https://pdf.sciencedirectassets.com


Full Text: PDF (Українська)

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
   
Archive
2015 343 353 365 367 370  
2016 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18
2017 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12
13-14 15 16 17-18    
2018 1 2 3 4 5 6
  7 8 9 10-11 12 13
  14 15 16 17 18
2019 1 2 3 4    
2020 1 2         

User

Information

Journal Content

Browse

Language

Font Size