ФОРМУВАННЯ СЦЕНІЧНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ МАЙБУТНІХ АКТОРІВ ЯК НАУКОВА ПРОБЛЕМА: АНАЛІТИЧНИЙ ОГЛЯД

Олена Юріївна МАНЬКОВСЬКА

Abstract


У статті представлено аналіз особливостей формування сценічної майстерності майбутнього актора, що відбивається і на його виконавській творчості, і на професійній компетентності засобами інноваційних технік, ще не знайшла фундаментального відбитку у працях вітчизняних дослідників; здійснено аналітичний огляд  теоретичних досліджень значення та сутності феномена «сценічної майстерності актора», його структури та місця у структурі професійної компетентності майбутнього актора. Визначено, що сценічна  майстерність є одним із найважливіших складників професійної
компетентності та діяльності майбутнього актора, виступає запорукою професійної самореалізації актора та впливає на подальшу професіоналізацію, яка розуміється як комплексне багаторівневе та структурне утворення, що охоплює фізіологічно-психологічні аспекти
особистості актора і формується в процесі професійної підготовки. До структурних компонентів сценічної майстерності належать: особистісний (індивідуальний характер); мотиваційний компонент (сталий інтерес до оволодіння професією); когнітивний (синтез знань, досвіду  досконалення знань з фаху); організаційно-процедурний (вміння раціонально розподіляти час та ресурси); творчо-рефлексивний (уміння керувати психофізичним станом стан творчого самовираження, активності, глибокого усвідомлення, розвиненої інтуїції, здатність до рефлексії та емпатії). Встановлено, що етапами формування сценічної майстерності
майбутнього актора полягаю у: врахуванні викладачем фізіологічних та психологічних даних майбутнього актора; вправляння у виконанні актором сценічних дій та доведення їх до автоматизму, що передбачається репетиціями та тренуваннями; зовнішня та внутрішня
оцінка якості відтворення сценічної дії (оцінка викладача, експертів чи публіки); суб’єктивна рефлексія (самооцінка виконаної роботи, самоаналіз позитивних і негативних аспектів у процесі відтворення образу, суб’єктивний аналіз того, що вдалося і чого не вдалося виконати
тощо). Врахування особливостей формування  сценічної майстерності важливе у процесі професійної підготовки майбутніх акторів, а врахування етапності та структури означеного феномену дозволяє підібрати ефективні та якісні форми, методи та засоби для підготовки
конкурентоспроможних фахівців театрального мистецтва.

Keywords


сценічна майстерність; майбутні актори; театральне мистецтво.

References


Стадніченко Н.В. Організаційно-педагогічні умови підготовки майбутнього актора до професійного спілкування: автореф. дис. ... канд. пед. наук. Запоріз. нац. ун-т. Запоріжжя, 2018. 20 с.

Станиславский К.С. Собрание сочинений. Работа актера над собой (Часть 1). 2015. Том 2.

Загвязинский В.А. Педагогическое творчество учителя. Москва: Просвещение, 1987. 37 с.

Булатова О.С. Педагогический артистизм: учеб. пособ. для студ. высш. пед. учеб. заведений. Москва: Академия, 2001. 240с.

Великий тлумачний словник сучасної української мови / уклад. Бусел В. Т. Київ ; Ірпінь: Перун, 2005. 1728 с.

Паві П. Словник театру. Львів, 2006. 640 с.

Коленко А.В. Чинники успішного формування навичок сценічного мовлення під час роботи над роллю в класі сценічної мови та акторської майстерності. ScienceReview. March , 2018. Vol. 6, 3(10).

Гавран І.А. Методичне підгрунтя формування професійної акторської майстерності студентів у галузі аудіовізуального мистецтва. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. Педагогічні науки. 2017. Вип. 2. С. 74–79.

Пилюгина Е.И., Тараненко О.Н., Прозорова С.А. Специфика диагностического исследования самооценки как механизма социальнопсихологической адаптации студента-мигранта в поликультурной среде вуза. Мир науки, культуры и образования. 2016. No 2 (57). С. 282–287.

Гончаренко С.У. Український педагогічний словник. Київ: Либідь,1997. 374 с.


Full Text: PDF (Українська)

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
   
Archive
2015 343 353 365 367 370  
2016 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18
2017 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12
13-14 15 16 17-18    
2018 1 2 3 4 5 6
  7 8 9 10-11 12 13
  14 15 16 17 18
2019 1 2 3 4    
2020 1 2   3      

User

Information

Journal Content

Browse

Language

Font Size