АУКОВО-МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ МОВЛЕННЄВОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ СТУДЕНТІВ ЗАСОБАМИ ХУДОЖНІХ ТЕКСТІВ

Марія Степанівна ЯКУБОВСЬКА

Abstract


На цей час надзвичайно важливою є проблема формування мовленнєвої компетентності студентів, оскільки дуже часто в умовах вищої професійної школи зустрічаємося із фактами, коли вихованці знають теоретичний мовний матеріал, але їхні знання не переростають у вміння. Це пояснюється системою вступних випробувань, коли абітурієнт розв’язує механічні мовні тестові завдання, але не має можливості показати свої мовленнєві навики. Механічні знання не стають алгоритмом мовленнєвих навиків. Мовленнєва компетенція перебуває у тісному взаємозв’язку із культурологічної компетенцією і складає основу культурологічного простору сучасності, який є важливим складником у формуванні гуманітарної безпеки суспільства. Тому в умовах вищої професійної школи формування мовленнєвої компетентності студента стає важливим складником його професійного становлення. Мета дослідження: розробити методику формування мовленнєвої  компетентності студентів на основі використання художніх текс тів сучасності, які сприятимуть когнітивному, психолого-емоційному становленню особистості студента, що є важливим підґрунтям для
формування мовленнєвої компетентності людської індивідуальності; проаналізувати системне еволюційне осмислення розвитку особистості сучасних студентів та варіативні технології забезпечення основ культурологічної освіти майбутніх професіоналів-фахівців. Матеріали і методи дослідження: під час дослідження було використано компаративний, історико-логічний, синергетичний методи. Зазначений методологічний підхід дозволив проаналізувати системне творення формування мовленнєвої компетентності студентів як складової загальної культурологічної освіти сучасної інноваційної людиноцентричної педагогіки. Результати дослідження. На основі формування науково-методичних засад мовленнєвої компетенції студентів проаналізовано проблеми синенергетичної взаємодію між становленням духовно-екзистенційного світу людської індивідуальності та формування сучасного
культурологічного простору. Як показує дослідження, розвиток освіти
перебуває у прямій залежності від становлення та розвитку гуманітарної безпеки суспільства, а формування мовленнєвої компетентності
студентів – самоспрямований процес, завдяки якому вихованці сучасної професійної школи трансформують свої інтелектуальні можливості у вміння, які, завдяки своїй культурологічній парадигмі, інтегруються у духовні процеси суспільного буття. Це архетип сучасної освітньої діяльності, який студенти використовують для керування і організації своїх знань і перетворення їх у переконання, які потрібні для навчання. Такий інноваційний процес постійного навчання (навчання упродовж життя) поєднаний із духовним вдосконаленням засобами культурологічного розвитку особистості.

Keywords


культурологічна компетентність; культурологічний світогляд; культурологічний дискурс; культурологічна свідомість; мистецтво спілкування; культурологічне середовище; гармонійний розвиток особистості; мовленнєва компетентність.

References


Федик О. Мова як духовний адекват світу (дійсності). Київ: Місіонер, 2000. 298 с.

Зборовська Н.В. Код української літератури: Проект психоісторії новітньої української літератури. Київ: Академвидав, 2006. 498 с.

Бех І.Д. Духовна особистість у контексті освітніх викликів. Рідна школа. 2019, №1. С.3-7.

Богуш А.М. Мовленнєвий розвиток дитини від народження до 7 років. Київ: Слово, 2010. 374 с.

Дичківська І.М. Інноваційні педагогічні технології: Навч. посібник. Київ: Академвидав, 2004. 352 с.

Кремень В.Г. Ткаченко В. Україна: Шлях до себе. Проблеми суспільної трансформації. Київ, 1999. 658 с.

Кремень В. Духовність і культура суспільства визначаються розвитком освіти. Edukacja wspoteczens twachwielo kulturowych / Wyzsza Szkola Pedagogiczna ZNP. Warszawa, 2012. С. 45–57.

Мистецтво у розвитку особистості : [монографія / Ничкало Н.Г., Зязюн І.А., Отич О.М., Соломаха С.О., Сотська Г.І., Вовк М.П., Попик О.І., Філіпчук Н.О., Чембержі М.І., Харченко П.В., Ніколаї Г.Ю.]. Чернівці: Зелена Буковина, 2006. 224 с.

Педагогика. Большая современная энциклопедия. Сост. Е.С. Рапацевич. Минск: Современное слово, 2005. 630 с.


Full Text: PDF (Українська)

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
   
Archive
2015 343 353 365 367 370  
2016 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18
2017 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12
13-14 15 16 17-18    
2018 1 2 3 4 5 6
  7 8 9 10-11 12 13
  14 15 16 17 18
2019 1 2 3 4    
2020 1 2         

User

Information

Journal Content

Browse

Language

Font Size