ШЛЯХИ ФОРМУВАННЯ КУЛЬТУРИ МІЖОСОБИСТІСНОЇ ВЗАЄМОДІЇ У ДІТЕЙ В УМОВАХ ЗАКЛАДУ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

Анжела Василівна ПАСІЧНІЧЕНКО, Наталія Володимирівна КОВАЛЕВСЬКА

Abstract


У статті проведено аналіз психологопедагогічних досліджень щодо визначення поняття «культура міжособистісної взаємодії». Зазначено, що культура міжособистісної взаємодії – це цілісне системне утворення, яке
включає в себе уявлення особистості про правила, принципи взаємодії з іншими, практичні уміння і навички їх реалізації, внутрішнє прагнення до організації власної індивідуальної поведінки на основі загальнолюдських моральних норм поведінки і правил спілкування. Наголошено, що від культури взаємин залежить здатність особистості встановлювати конструктивний діалог, досягати взаєморозуміння у вирішенні спільних завдань, успішна комунікація в колективній діяльності. На основі аналізу
теоретико-експериментальних даних з’ясовано, що взаєминам старших дошкільників властиві конфліктність, нестабільність, використання негативних форм взаємодії, що пов’язано не лише з віковими психологічними особливостями, а і з недостатнім рівнем сформованості у них культури міжособистісних взаємин. Вивчення сучасного стану виховання культури міжособистісних взаємин у закладах дошкільної освіти засвідчує необхідність розробки доцільних шляхів його формування у дітей дошкільного віку. Наголошується, що успішна
соціалізація дитини, заснована на ефективній міжособистісній взаємодії з однолітками і умінні конструктивно вирішувати конфліктні ситуації, можлива лише за наявності у неї певного рівня культури взаємодії. Група однолітків, до якої вона потрапляє в закладі дошкільної освіти, створює найбільш сприятливі умови для формування цього утворення. Виявлено, що запорукою успішності процесу формування культури взаємин є системна, послідовна діяльність педагогів, батьків, дітей та тісна співпраця всіх учасників освітнього процесу.

Keywords


взаємодія; дошкільники; культура міжособистісної взаємодії; сім'я; заклад дошкільної освіти.

References


Яструб О. Сутнісний аналіз поняття «культура міжособистісної взаємодії». Науковий вісник Східноєвропей-ського національного університету імені Лесі Українки. 2014. № 8. С. 81–86.

Мирончук Н.М. Формування культури міжособистісних взаємин старших підлітків у позаурочній діяльності: дис. ... канд. пед. наук: 13.00.07. Київ: Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова, 2007. 262 с.

Сіданіч І.Л. Виховання культури взаємин батьків і дітей молодшого шкільного віку в сім'ї і школі: дис... канд. пед. наук: 13.00.07. Київ: Ін-т пробл. виховання АПН України, 2004. 214 с.

Пасічніченко А.В. Становлення статусу дітей у групі на етапі переходу від старшого дошкільного до молодшого шкільного віку: дис. …канд. психол. наук: 19.00.07. Київ: Ін-т психології ім. Г.С. Костюка АПН України, 2003. 177 с.

Пасічніченко А.В. Психологічні особливості становлення лідерських якостей у дошкільному віці. Актуальные научные исследования в современном мире: сб. научных трудов ХXIV Международной научной конференции (Переяслав-Хмельницкий, 26–27 апреля 2017 г.). 2017. Вып. 5(25). Ч. 10. С.22–25.

Колосова О.В. Колектив як фактор соціального становлення особистості старшого дошкільника. Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія: педагогіка і психологія. 2014. №42. Ч.2. С. 31–35.

Рогальська І.П. Соціалізація особистості у дошкільному дитинстві: сутність, специфіка, супровід: монографія. Київ: Міленіум, 2008. 400 с.

Терещенко О.Г. Формирование гуманистической

направленности в общении детей дошкольного возраста. Достижения науки и образования. 2018. №10. С. 58–61.

Бех И.Д. Личностно-ориентированный подход: теоретико-технологические основы. Киев: Лыбидь, 2003. 280 с.

Діти і соціум: особливості соціалізації дітей дошкільного та молодшого шкільного віку: монографія/ за заг ред. Н.В. Гавриш. Луганськ: Альмаматер, 2006. 368 с.


Full Text: PDF (Українська)

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
   
Archive
2015 343 353 365 367 370  
2016 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18
2017 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12
13-14 15 16 17-18    
2018 1 2 3 4 5 6
  7 8 9 10-11 12 13
  14 15 16 17 18
2019 1 2 3 4    
2020 1 2         

User

Information

Journal Content

Browse

Language

Font Size