ІНФОРМАЦІЙНО-ЦИФРОВІ РЕСУРСИ У НАВЧАННІ ФІЗИКИ ТА ТЕХНІЧНИХ ДИСЦИПЛІН ПРИ ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ КОМП’ЮТЕРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Олена Михайлівна ТРИФОНОВА

Abstract


У статті акцентована увагу на проблемах організації освітнього процесу з фізики та технічних дисциплін у вищій школі. Аргументовано необхідність розвитку у майбутніх фахівців комп’ютерних технологій інформаційно-цифрової компетентності в умовах цифровізації українського суспільства. У статті виділено основні компоненти інформаційно-цифрових ресурсів та
визначено їх основні види.

Keywords


навчання фізики та технічних дисциплін; вища школа; інформаційноцифрові ресурси; цифровізація; інформаційно-цифрова компетентність.

References


Концепція розвитку цифрової економіки та суспільства України на 2018-2020 роки. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 17 січня 2018 р. № 67-р. URL:

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/67-2018-р/ed20180117#n23. (Дата звернення: 27.01.19).

Садовий М.І., Суховірська Л.П., Трифонова О.М. Застосування засад «відкритої науки» та сталого розвитку в освітньому процесі фізикотехнічних дисциплін. Social and Economic Aspects of Education in Modern Society: Proceedings of the IV International Scientific and Practical Conference, July 19, 2018, Warsaw, Poland. 2018. Vol. 2. С. 58-62.

Коваленко О.Е., Брюханова Н.О., Мельниченко О.О. Теоретичні засади професійної педагогічної підготовки майбутніх інженерів-педагогів в контексті приєднання України до Болонського процесу: монографія. Харків: УІПА, 2007. 162 с.

Зеер Э.Ф. Концепция инженерно-педагогического

образования Психолого-педагогические проблемы инженерно-педагогического образования: сборник научных трудов. Свердловск, 1986. С. 3–13.

Ящун Т.В., Громов Є.В., Сажко Г.І. Формування віртуального інформаційно-освітнього середовища на базі хмарних технологій: стан проблеми. Проблеми інженерно-педагогічної освіти. Харків, 2015. Вип. 47. С. 110-116.

Ничкало Н. Г. Развитие в Украине исследований по проблемам педагогики и психологии профессионального образования на рубеже столетий. Київ: Науковий світ, 2001. 67с.

Власенко К.В., Сітак І.В., Чумак О.О. Освітній сайт як засіб формування інформатичної компетентності студента. Вісник Черкаського університету. Серія: педагогічні науки. 2018. № 16. С. 3–16.

Суховірська Л.П., Садовий М.І. Ресурсний підхід у навчанні електродинаміки: [навч. посібн.]. Кіровоград: Авангард, 2014. 96 с.

Цецорина Т. А. Организация образовательного процесса в школе на основе ресурсного подхода: дис. … канд. пед. наук: 13.00.01. Белгород: Белгородский гос. нац. исследовательский ун-т, 2002. 172 с.

Трифонова О.М. Інформаційно-цифрова компетентність: зарубіжний та вітчизняний досвід. Наукові записки. Серія: Педагогічні науки. [ЦДПУ ім. В. Винниченка]. 2018. Вип. 173, Ч. ІІ. С. 221–225.

Сербін О. О. Систематизація цифрових ресурсів в контексті формування електронного каталогу. Адаптація завдань і функцій наукової бібліотеки до вимог розвитку цифрових інформаційних ресурсів: матер. Міжнар. наук. конф., м. Київ, 08 жовтня 2013 р. URL:

http://conference.nbuv.gov.ua/report/view/id/134.

(Дата звернення: 08.02.19).

Трифонова О.М. Інтеграційні процеси освіти, науки, техніки та технологій у підготовці фахівців комп’ютерної галузі. Актуальні проблеми природничо-математичної освіти в середній і вищій школі: зб. матер. Міжнар. наук.-практ. конф., м. Херсон, 13–15 вересня 2018 р. Херсон, 2018. С.126–127.


Full Text: PDF (Українська)

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
   
Archive
2015 343 353 365 367 370  
2016 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18
2017 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12
13-14 15 16 17-18    
2018 1 2 3 4 5 6
  7 8 9 10-11 12 13
  14 15 16 17 18
2019 1 2 3 4    
2020 1 2   3      

User

Information

Journal Content

Browse

Language

Font Size