РОЛЬ ЗАСОБІВ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ФОРМУВАННІ ПРИРОДНИЧО-ДОСЛІДНИЦЬКИХ УМІНЬ ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ

Оксана Олександрівна ПАНЧЕНКО

Abstract


У статті розглянуто особливості застосування інформаційно-комунікаційних технологій як допоміжного засобу формування природничодослідницьких умінь дітей старшого дошкільного віку. Автором проаналізовано сутність поняття «природничо-дослідницькі уміння» та розкрито роль комп’ютерних програм в організації природничо-дослідницької діяльності дітей старшого дошкільного віку.

Keywords


інформаційнокомунікаційні технології; комп’ютерні та SMART технології; пошуково-дослідницька діяльність; природничо-дослідницькі уміння.

References


Базовий компонент дошкільної освіти / Науковий керівник: А.М. Богуш; Авт. кол-в: Богуш А.М., Бєлєнька Г.В., Богініч О.Л., Гавриш Н.В. та інші. Київ, 2012. 26 с.

Дитина: Освітня програма для дітей від двох до семи років / Наук. кер. проекту В.О. Огнев’юк; Авт. кол: Г.В. Бєлінька, О.Л. Богініч, Н.І. Богданець-Білоскаленко [та ін.]; наук. ред.: Г. В. Бєлінька, А. М. Машовець; Мін. осв. і науки України, Київ. Ун-т ім. Б. Грінченка.Київ : Київ. Ун-т. ім. Б. Грінченка, 2016. 304 с.

Кононенко О.Л. Базова програма розвитку дитини дошкільного віку «Я у Світі». 3-тє вид., випр. Київ: Світич, 2011. 430 с.

Білан О.І. Планування освітньо-виховної роботи з дітьми старшого дошкільного віку за програмою «Українське дошкілля». Тернопіль : Мандрівець, 2014. 192 с.

Нова українська школа: порадник для вчителя. За заг. ред. Н.М. Бібік. Київ: Літера ЛТД, 2018. 160 с.

Лисенко Н. В. Теорія і практика екологічної освіти:

дошкільник–педагог. Навчально–методичний посібник для ВНЗ. Київ: Слово, 2009. 400 с.

Богуш А.М. Методика ознайомлення дітей з довкіллям у дошкільному навчальному закладі: підручник. Київ : Слово, 2008. 408 c.

Про Національну стратегію розвитку освіти в Україні на період до 2021 року URL: https://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/344/2013/page (дата звернення: 15.07.2019).

Швачич Г., Толстой В., Петречук Л., Іващенко Ю.

Сучасні інформаційно-комунікаційні технології:

навчальнийпосібник. Дніпро: НМетАУ, 2017. 230 с.

GCompris. URL: https://gcompris.net/index-ru.html

(дата звернення: 15.07.2019).

Панченко О.О. Форми організації дослідно-експериментальної роботи з дітьми старшого дошкільного віку. Вісник Черкаського університету. Серія Педагогічні науки. Черкаси, 2016. № 15.2016. С. 61–65.

Панченко О.О. Організація дослідницької діяльності в умовах дошкільного навчального закладу. Сучасне дошкілля у контексті інтеграції до європейського освітнього простору: збірник матеріалів ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції; Черкаси, 27–28 вересня 2017 р. Упорядники: І.В.

Єнгаличева, І.О. Ніколаєску, Т.А. Слюсар. Черкаси: Видавець О. Вовчок, 2017. С. 114–119.

Поніманська Т. Дошкільна педагогіка: навчальний посібник. Київ: Академвидав, 2006. 456 c.

Панченко О.О. Формування природничої компетентності дітей дошкільного віку. Modern educational space: the transformation of national models in terms of integration: Conference Proceedings, October 26, 2018. Leipzig: Baltija Publishing. 31–33 p.


Full Text: PDF (Українська)

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
   
Archive
2015 343 353 365 367 370  
2016 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18
2017 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12
13-14 15 16 17-18    
2018 1 2 3 4 5 6
  7 8 9 10-11 12 13
  14 15 16 17 18
2019 1 2 3 4    
2020 1 2         

User

Information

Journal Content

Browse

Language

Font Size