СУТНІСТЬ, СТРУКТУРА ТА ЕТАПИ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ У ГАЛУЗІ ФІЛОЛОГІЇ

Світлана Миколаївна ЯЦИНА

Abstract


Статтю присвячено з’ясуванню таких важливих педагогічних понять, як сутність професійної підготовки майбутнього вчителя-філолога, її структура та основні етапи підготовки доуніверситетського, університетського та післяуніверситетського періодів. Проаналізовано праці з проблеми дослідження, уточнено дефініцію «професійні вміння майбутнього фахівця у галузі філології».

Конкретизовано основні види навчання студентів у закладах вищої освіти – професійної та кваліфікаційної підготовки.

Особливу увагу приділено характеристиці професійних функцій випускника філологічного фаху.

Установлено, що до структури професійної підготовки студентів університетського періоду залучають інваріантну й варіативну частини.

 

 


Keywords


майбутній учительфілолог; професійна підготовка; професійні вміння, професійні функції, фаза університетського навчання.

References


Соціально-педагогічний словник. За ред. В.В. Радула. Київ: ЕксОб, 2004. 304 с.

Сластенин В. А. Некоторые методологические подходы к проблеме совершенствования психолого-педагогической подготовки учителя. Психолого-педагогічна підготовка вчителя в вузі. Полтава, 1992. С. 5–10.

Сластенин В. А., Исаев И.Ф., Шиянов Е.Н. Педагогика: учебное пособие для студ. высших педагогических учебных заведений. М.: Академия, 2002. 576 с.

Пушкар Т.М. Формування готовності майбутніх учителів філологічних спеціальностей до міжособистісної взаємодії засобами комунікативних технологій: дис. … канд. пед. наук: 13.00.04. Житомир: Житомирський державний університет ім. І. Франка, 2016. 262 с.

Енциклопедія освіти. Гол. ред. В. Г. Кремень. Київ: Юрінком Інтер, 2008. 1040 с.

Специфіка професійно-педагогічної діяльності викладача вищої школи. Педагогіка вищої школи: навч. посіб. За ред. З.Н.Курлянд. 2-ге вид., перероб. і доп. Київ: Знання, 2005. 495 с.

Семеног О.М. Професійна підготовка майбутніх учителів української мови і літератури : монографія. Суми, 2005. 404 с.

Соколова І.В. Професійна підготовка майбутнього вчителя-філолога за двома спеціальностями: досвід реалізації освітніх програм. Наукова скарбниця освіти Донеччини. 2001. № 2. С. 102–107.

Дуплійчук О.М. Сукупність професійнопедагогічної підготовки майбутнього вчителяфілолога. URL: eprints.zu.edu.ua

Донченко Т.К. Педагогічна практика в системі

професійної підготовки майбутнього вчителясловесника. URL: gnpu.edu.ua/files/VIDANNIY/Visnuk


Full Text: PDF (Українська)

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
   
Archive
2015 343 353 365 367 370  
2016 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18
2017 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12
13-14 15 16 17-18    
2018 1 2 3 4 5 6
  7 8 9 10-11 12 13
  14 15 16 17 18
2019 1 2 3 4    

User

Information

Journal Content

Browse

Language

Font Size