НЕФОРМАЛЬНА ОСВІТА ЯК СКЛАДОВА ОСВІТНЬОЇ ПАРАДИГМИ СУЧАСНОСТІ

Тетяна Михайлівна БОРОВИК, Світлана Володимирівна УСТИЧЕНКО

Abstract


Узагальнено досвід застосування різних видів освіти в українському освітньому просторі, який спирається на праці вітчизняних та зарубіжних науковці, наведено порівняльну характеристику детермінуючих рис видів освіти. Обґрунтовано роль неформальної освіти у системі професійного становлення та самовдосконалення особистості. Досліджено європейський досвід формування концепції «освіта протягом усього життя» та законодавче регулювання освіти дорослих в Україні. Розглянуто роль провайдерів освітніх послуг в задоволенні потреб в неформальній освіті.

Keywords


формальна освіта; неформально освіта; інформальна освіта; освіта впродовж життя; андрагогіка; провайдери освітніх послуг

References


Андрагогіка. URL: https://uk.wikipedia.org/wiki/Андрагогіка (дата звернення 01.10.2019).

A Memorandum of Lifelong Learning. URL:

https://arhiv.acs.si/dokumenti/Memorandum_on_

Lifelong_Learning.pdf (дата звернення 10.10.2019).

Про освіту: Закон України від 05.09.2017 р. № 2145–VIII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/

show/2145-19 (дата звернення 15.10.2019).

Лук’янова Л. Неформальна освіта дорослих як

невід’ємна складова освіти впродовж життя. URL:

http://www.uaod.org.ua/data/PRO_OSVITU_DORO

SL YH/unformal_OD.PDF (дата звернення 15.10.2019).

Плинокос Д.Д., Коваленко М.О. Неформальна освіта: теоретичні аспекти і наукові підходи URL:

http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/bitstream/123456

/ 4042/1/6.pdf (дата звернення 25.10.2019).

Мелешко І.В. Сутнісно-змістова характеристика поняття «неформальна освіта дорослих» в українському та зарубіжному науково-освітньому дискурсі. URL: http://irbis-nbuv.gov.ua/UJRN/

Pfto_2016_51_33 (дата звернення 25.10.2019).

Освіта протягом життя: світовий досвід і українська практика. Аналітична записка. URL:

http://old2.niss.gov.ua/articles/252/ (дата звернення 25.10.2019).

Павлик Н. П. Теорія і практика організації неформальної освіти майбутніх соціальних педагогів: [монографія]. Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2018. 350 с.

Сігаєва Л.Є. Розвиток освіти дорослих в Україні

(друга половина ХХст. – початок ХХІ ст.: [монографія]. Київ: ЕКМО, 2010. 394 с.

Давидова В.Д. Неформальна освіта дорослих у навчальних гуртках Швеції: дис. … канд. пед. наук: 13.00.01. Київ: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2008. 211 с.

Гончарук А. Неформальна освіта дорослих у країнах ЄС. Педагогічні науки. 2012. № 54. С. 31–36.

Лазаренко, О.О,. Філософія освіти дорослих в контексті практичної парадигми пожиттєвого навчання: європейський приклад для України. Філософія освіти. 2011 № 1–2(10). С. 255–265.


Full Text: PDF (Українська)

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
   
Archive
2015 343 353 365 367 370  
2016 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18
2017 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12
13-14 15 16 17-18    
2018 1 2 3 4 5 6
  7 8 9 10-11 12 13
  14 15 16 17 18
2019 1 2 3 4    
2020 1          

User

Information

Journal Content

Browse

Language

Font Size