НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОФЕСІЙНОГО РОЗВИТКУ ВЧИТЕЛІВ ІНОЗЕМНИХ МОВ У ФРАНЦІЇ

Аліна Валентинівна МЕДИНСЬКА

Abstract


Проаналізовано нормативно-правову базу вдосконалення професійного розвитку вчителів іноземних мов Франції, яка однією з перших країн започаткувала післядипломну освіту та створила для цього законодавчу основу. Схарактеризовано головний регулятивний документ, на якому базується функціонування всієї педагогічної системи, – Кодекс про освіту,
який є основою для розроблення низки правових документів, що регулюють професійний розвиток вчителів як державних службовців, вчителів-початківців, досвідчених вчителів першого і другого ступенів, тренерів курсів підвищення кваліфікації. Виокремлено суттєве підґрунтя у правовому полі, яке визначає підходи до викладання іноземних мов в середніх закладах освіти. Акцентовано увагу на тому, що нормативно-правова база даної галузі орієнтована на Загальноєвропейські Рекомендації з мовної освіти та звіти міжнародних опитувань Організації економічного співробітництва та розвитку.

Keywords


професійний розвиток; вчителі іноземних мов; неперервна освіта; законодавство; нормативно-правова база; Кодекс про освіту; підвищення кваліфікації.

References


Пахомова М В. Удосконалення механізмів державного управління професійним розвитком педагогічних працівників у системі неперервної освіти: дис. … канд. наук з держ. упр.: 25.00.0. Київ: Дон. держ. ун-т упр, 2018. 244 с.

Янішевська К. Д., Уткіна М.С. Характеристика

законодавства в освітній сфері України та Франції: порівняльний аналіз. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія Юридичні науки. Вип. 5. Том 2. 2014 С. 266–270.

URL: http://www.lj.kherson.ua/2014/pravo05/part_2/57.pdf.

World Education Report. 1998: Teacher and Teaching in a Changing World. Paris: UNESCO Publishing, 1998. 174 p.

Несін Ю.М. Система підвищення кваліфікації вчителів у Франції: дис. … канд. пед. наук: 13.00.04. Херсон: Комунальний вищий навчальний заклад «Херсонська акад. непер. освіти», 2012. 254 с.

Лук’янова Л. Законодавче забезпеченя освіти дорослих: зарубіжний досвід. Київ: ДКС-Центр, 2017. 147 с. URL: http://www.dvvinternational.org.ua/fileadmin/files/easternneighbors/Ukraina_pics/ukraine_2/publications__new__

Ukraine/Ledislative_regul_of_AE_2017_code.pdf.

9 juillet 1970, premier ANI sur la formation

permanente. URL: http://www.clesdusocial.com/9-

juillet-1970-premier-ani-sur-la-formation.

Code de l'éducation. Version consolidée au 29 novembre 2019. URL: https://www.legifrance. gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=CFDFB419988936

E7EB436734A863E11E.tplgfr24s_1?idSectionTA=L

EGISCTA000027682795&cidTexte=LEGITEXT

&dateTexte=20191119.

Cadre européen commun de référence pour les langues: apprendre, enseigner, évaluer (CECR), 2003. URL: https://www.coe.int/fr/web/commoneuropean-framework-reference-languages.

Зембицька М. В. Педагогічне наставництво у системі середньої освіти США: дис. … канд. пед. наук: 13.00.04. Тернопіль: Терн. нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка, 2015. 312 с.

Dispositif d'accueil, d'accompagnement et de formation des enseignants stagiaires des premier et second degrés et des personnels d'éducation stagiaires. Bulletin officiel. 2010. 13, 1. URL: https://www.education.gouv.fr/cid50946/menh1005426c.html.

Professeurs, documentalistes et conseillers principaux d'éducation. Cahier des charges de la formation, Bulletin officiel de l'éducation nationale. 2012. 29, 19. URL: https://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=60170

Formation des enseignants: les textes de référence.

URL: https://www.education.gouv.fr/cid55578/

mene1100119c.html

Journal officiel de l'Union européenne, 4.6.2018.

URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/

TXT/PDF/?uri=CELEX:32018H0604(01)&from=EN).


Full Text: PDF (Українська)

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
   
Archive
2015 343 353 365 367 370  
2016 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18
2017 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12
13-14 15 16 17-18    
2018 1 2 3 4 5 6
  7 8 9 10-11 12 13
  14 15 16 17 18
2019 1 2 3 4    
2020 1          

User

Information

Journal Content

Browse

Language

Font Size